Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní závěrka

1. Charakteristika

- charakterizuje hospodářskou situaci podniku, vyplývá podnikatelským subjektům jako povinnost ze zákona

- patří sem sestavování UCE výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, cash- flow), audit UCE, schválení účetní závěrky a zveřejnění UCE závěrky

2. Popiš přípravné práce před UCE závěrkou

- inventarizace majetku a závazků, uzávěrkové operace (inventarizační rozdíly, opravné položky, rozlišení dohadných položek, odpisy, kurzové rozdíly), zjištění HV, výpočet DzP, uzavření účetních knih, zaúčtování daňové povinnosti

3. Účtování na účtech 702 a 710

A 702 P

PS - - PS

+ +

KS Převod KS A účtů Převod KS P účtů KS

ZTRÁTA ZISK

A = P

5XX 710 6XX

KS KS

Převod KS N účtů Převod KS V účtů

ZISK ZTRÁTA

obrat MD obrat D

4. UCE výkazy sestavované při UCE závěrce

Výkaz cash- flow- výkaz peněžních toků, jsou zde příjmy a výdaje, hodnotí likviditu podniku, schopnost financovat své potřeby

- sestavují jej UCE jednotky, které splní min. jednu ze tří podmínek:

  • A ve výši 40 mil. a více

  • roční obrat 80 mil. a více

  • průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50 a více

Rozvaha- přehled majetku a zdrojů krytí k určitému datu

- má tabulkovou formu, povinně se sestavuje k 1. 1. a 31. 12

- platí bilanční princip suma A = suma P

Výkaz zisku a ztrát- je to výkaz za období

- obsahuje N a V, které se člení na provozní a finanční

- dále se uvádí HV, který se člení na HV z provozní a finanční činnosti

Příloha- doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát

- obsahuje informace o účetní jednotce, způsobu oceňování, odepisování, o struktuře pohledávek

5. Kdo ověřuje UCE závěrku auditorem

- audit- vyjádření názoru nezávislé, kvalifikované osoby ne věrohodnost účetní závěrky, zveřejněné vedením UCE jednotky

- povinný audit:

  • a. s., které splní min. jednu z těchto tří podmínek (stejné jako u cash- flow)

  • obchodní korporace a ostatní UCE jednotky, pokud splní dvě z těchto tří podmínek

6. Jaké typy výroků může vydat auditor?

- bez výhrad- auditor konstatuje, že UCE závěrka poskytuje podle jeho názoru ve všech ohledech věrný a poctivý obraz skutečnosti

- s výhradou- auditor konstatuje, že UCE závěrka poskytuje podle jeho názoru věrný a poctivý obraz skutečnosti, s výjimkou skutečností, které popíše

- záporný výrok- auditor konstatuje, že podle jeho názoru UCE závěrka nepodává věrný a poctivý obraz skutečnosti

- odmítnutí výroku- auditor konstatuje, že byl ve své činnosti omezen do takové míry, že nebyl schopen vydat svůj výrok.

Povinnost zveřejňovat UCE závěrku jsou ty UCE jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo, ty které stanoví zvláštní právní předpis.

Témata, do kterých materiál patří