Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bankovní účty vkladové a úvěrové

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. BANKOVNÍ ÚČTY VKLADOVÉ A ÚVĚROVÉ charakteristika účtové třídy 2, oceňování bezhotovostní platební styk, charakteristika, použití bankovní účty vkladové – pojem, druhy, evidence v účtové osnově, analytická evidence výpis z BÚ, platební doklady úroky z vkladů, poplatky bance účet Peníze na cestě kursové rozdíly na devizovém účtu bankovní účty úvěrové – pojem, druhy, analytická evidence, úroky z úvěru účtování poskytnutí a splátek úvěru, účtování eskontního úvěru CHARAKTERISTIKA ÚČTOVÉ TŘÍDY 2, oceňování Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry obsahuje rozvahové účty aktivní i pasivní Aktivní účty –pro evidencikrátkodobého finančního majetku – účt. sk. 21 – Peníze: 211 – Pokladna, 213 - Ceniny – účt. sk. 22 – Účty v bankách: 221 – Bankovní účty – účt. sk. 25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly - doba držení nebo splatnosti do 1 roku účty 251 – 256 Krátkodobý finanční majetek má účetní jednotka záměr držet, obchodovat s ním, využívat ho max. 12 měsíců nebo doba splatnosti je do 12 měsíců včetně; je vysoce likvidní (rychlá přeměna v peníze) => nejlikvidnější hotovost v Kč Pasivní účty –evidují se na nich krátkodobé finanční zdroje – účt. sk. 23 – Krátkodobé bankovní úvěry: - 231 – Krátkodobé bankovní úvěry - 232 – Eskontní úvěry (=> od jiných institucí než je banka) - 249 – Ostatní krátkodob. finanční výpomoci Krátkodobé finanční zdroje: použitelné max. 12 měsíců => jejich splatnost je do 1 roku; cizí zdroje => závazky OCEŇOVÁNÍ –peněžní prostředky, ceniny => v nominální hodnotě (= hodnota na nich uvedená) –cenné papíry ne úrok z úvěru na pořízení cenných papírů – krátkodobé finanční závazky – v nominální hodnotě => hodnota ke dni vzniku závazku Finanční majetek a závazky musí vést účetní jednotka v české měně. Jsou-li v cizí měně, musí se účetní jednotka použít současně vyjádření v cizí i české měně, tzn. provést přecenění na Kč. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK platba je provedena převodem peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce prostřednictvím banky aby mohl podnik uskutečnit bezhotovostní platební styk, musí mít u banky zřízen bankovní – vkladový účet na základě smlouvy o vedení účtu je častější než hotovostní platební styk používá se všude, kde je to možné => místo hotovostního styku VKLADOVÉ BANKOVNÍ ÚČTY evidujeme v účetnictví na účtu 221 – Bankovní účty (rozvahový aktivní) na nich má účetní jednotka uloženy své peněžní prostředky k běžnému financování peněžní prostředky jsou k okamžité dispozici podniku (max. do 12 měsíců včetně) účetním dokladem je výpis z běžného účtu (VBÚ) vkladové bankovní účty mohou být různých druhů: běžný účet – podnik má na něm své peněžní prostředky pro financování běžné činnosti podniku (př.: úhrada FAD, FAO) devizový účet– na něm má účetní jednotka cizí měnu tzv. devizy (př.: euro, USD, libra) termínovaný účet– na něm má účetní jednotka Kč, s kterými může disponovat až po uplynutí výpovědní lhůty, která je maximálně 12 měsíců kontokorentní účet– je to spojení vkladového a úvěrového účtu určitého úvěrového rámce - v případě aktivního zůstatku – platí úrok banka podniku - v případě pasivního zůstatku – platí úrok podnik bance -analytická evidence k účtu Bankovní účty je vedena podle jednotlivých účtů - syntetický účet je veden vždy v Kč, analytický (devizový) účet veden i v cizí měně -VBÚ prokazuje skutečný stav (účetní stav – 221 Bankovní účty) - na VBÚ jsou zápisy z pozice banky => to znamená opačné -obsahuje - číslo výpisu - období, za které je výpis poskytován - číslo a název účtu majitele - název banky, která účet vede - údaje o platebních operacích: - název a číslo účtu obchodních partnerů - částka - datum pohybu banku D, pro nás MD) - symboly -variabilní – číslo dokladu – podklad k placení - konstantní – – způsob platby (jak? => 1 místo) - př.: 0008 => za zboží bezhotovostně 0300 => za služby hotově -specifický– používá se pouze po dohodě s bankou - rekapitulace – počáteční stav, obraty, konečný stav Účtování: 1) VBÚ – úhrada FAV od odběratelů221/311 2) VBÚ – úhrada manka zaměstnancem221/335 3) VBÚ – úhrada ostatních pohledávek221/315 4) VBÚ – úroky z vkladů221/662 5) VBÚ – převod peněz z pokladny na BÚ, poskyt. úvěr221/261 6) VBÚ – úhrada FAD321/221 7) VBÚ – výplata mezd331/221 8) VBÚ – úhrada ostatních závazků325/221 9) VBÚ – úroky z úvěru562/221 10) VBÚ – poplatky bance568/221 Pohyb peněžních prostředků provádějí banky na základě platebních dokladů = příkazy k zúčtování jsou zasílány majitelem účtu => NEJSOU TO ÚČETNÍ DOKLADY PLATEBNÍ DOKLADY příkaz k úhradě – dává majitel účtu své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet příjemce příkaz k inkasu – dává příjemce peněz své bance, aby z účtu plátce převedla částku na jeho účet, lze jej použít pouze při dohodě s bankou a majitelem účtu Druhy příkazů k úhradě jednotlivý – slouží pro jednu platbu hromadný – slouží pro více plateb na různé účty trvalý – pro pravidelně se opakující platbu ve stejné výši Vklad hotovosti na účet –pokladní složenka Výběr hotovosti z účtu –výběrní lístek, příp. šek ÚROKY Z VKLADŮ, poplatky bance VBÚ – úroky221662 U většiny účtů jsou úroky zdaněny 15% srážkovou daní z příjmů, kromě podnikatelských účtů. Úroky z nich se srážkovou daní nedaní - uvádí se v daňovém přiznání. (100*365) => ve dnech j – jistina (vklad) p – úroková míra v % d – doba úložky ú – úrok Př.: Vklad uložen 4 měsíce ve výši 100 000,- při 3% úrokové míře? úrok = (100 000 * 3 * 4) / (100 * 12) = 1 000,-- VBÚ - poplatky bance568221 ÚČET PENÍZE NA CESTĚ účet 261 – Peníze na cestě se používá při převodech peněžních prostředků mezi pokladnou a bankovními účty a mezi bankovními účty navzájem (běžný a úvěrový účet) je rozvahový aktivní, ale může mít aktivní i pasivní zůstatek používá se při přesunech peněz mezi pokladnou a BÚ, mezi vkladovým a úvěrovým účtem nebo mezi 2 vkladovými účty, pokud nemám současně k dispozici oba doklady (VBÚ, PPD nebo VPD, VÚU) Účtování: 1) VPD – převod tržeb z pokladny na účet261/211 2) VBÚ – převod tržeb z pokladny na účet221/261 3) VBÚ – p

Témata, do kterých materiál patří