Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtování daní a dotací

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování daní a dotací jaké účetní případy se účtují na účtech Daň z příjmu jaké účetní případy se účtují na účtě Ostatní přímé daně jaká Daň z přidané hodnoty se účtuje ve prospěch účtu Daň z přidané hodnoty a jaká DPH se účtuje na vrub tohoto účtu jak se účtuje o spotřební dani, o dani silniční, o dani z nemovitosti a o dalších daních jaké účetní případy je třeba zaúčtovat v souvislosti se získáním dotací účtová skupina 3 pohledávky a závazky vůči správci daní skupina 34, sledují se podle jednotlivých daní lze provádět kompenzaci pohledávek a závazků z titulu přeplatku nebo nedoplatku u jednotlivých daní, zúčtování se provádí stejnému subjektu (státní rozpočet nebo daňový úřad) sledujeme: 341 - daň z příjmu pro daň z příjmu PO 342 - Ost. přímé daně pro daň z příjmu FO a srážková daň 343 - nepřímá daň DPH 345 - Ostatní daně a poplatky - silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, spotřební daň Daně: přímé –daň z příjmů PO – účet341: Účetní jednotka platí obvykle zálohy na daň z příjmu podle výše daň. povinnosti v předchozím roce a to buď čtvrtletně nebo měsíčně. Výše zálohy se vypočte jako poměrná část daňové povinnosti předchozího účetního období. Účet 341 může mít v roční účetní závěrce jak pasivní zůstatek (nedoplatek na dani), tak i aktivní zůstatek (přeplatek na zálohách). Vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku je účetní operací následujícího účetního období. Případný přeplatek se může účetní jednotce po dohodě se správcem daně započítat do zálohy v dalším daňovém období, případně ho i započítat na nedoplatek na jiné dani. účtování: Daňový závazek z běžné činnosti591 / 341 Daňová pohledávka z běžné činnosti341 / 591 Daňový závazek z mimořádné činnosti593 / 341 Daňová pohledávka z mimořádné činnosti341 / 593 Odvod daně (popř. záloh)341 / 221 - daň z příjmů FO – účet342- Ostatní přímé daně: Daň z příjmů FO zúčtovává (v průběhu účetního období zálohově) účetní jednotka za plátce, tj. zaměstnance, popř. družstevníky a pracující společníky. Tato daň není přímo součástí nákladů účetní jednotky, ale sráží se plátcům z jejich hrubé mzdy ze závislé činnosti či z podílu na zisku, které mají charakter odměny ze závislé činnosti. Podobným způsobem se účtuje i srážková daň, kterou je povinna účetní jednotka uhradit za plátce (např. zahraniční dodavatele z faktur za služby, které podléhají srážkové dani, nebo z podílů na zisku společníků, z dividend akcionářů apod.) účtování DzP FO: srážka daně 331,366,364,321 / 342 odvod sražené daně 342 / 221 úhrada čisté mzdy zaměstnancům331,366,364,321 / 221 daně majetkové nemovitostní 532 / 345 silniční 531 / 345 dědická 538 / 345 darovací 538 / 345 z převodu nemovitostí 538 / 345 úhrada daní (výpis z účtu) 345 / 221 -na ochranu životního prostředí nepřímé –DPH (343)- sleduje se u plátců daně. Daň na vstupu se účtuje na straně MD jako nárok na odpočet – daňová pohledávka. Daň na výstupu se účtuje na straně D jako daňový závazek. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým odpočtem a daňovým závazkem. Daň se účtuje podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ (tzv. zdanitelné plnění) a výši daně. Za uskutečnění dani podléhajícího plnění je poskytnutí, předání služby či zboží, nebo jeho úhrada. Vznik daňové povinnosti je vázán na ten z výše uvedených případů plnění, který nastane dříve. Analytická evidence se vede podle rozdělení na daň na vstupu/výstupu a dále podle sazby daně základní/snížená. spotřební daň – podléhají ji pouze vybrané výrobky (tabákové výrobky, uhlovodíková paliva, víno, lihoviny). Účtuje se na účtě345–Ostatní daně a poplatky obdobným způsobem jako DPH, tj. jako daň na vstupu – daňová pohledávka a daň na výstupu – daňový závazek. Dotace v účtové skupině 34 jsou zařazeny i účty pro sledování vztahů, které vznikají ÚJ při získání účelové dotace. Čerpání dotace se účtuje v okamžiku použití těchto prostředků v závislosti na tom, najaký účel byla dotace poskytnuta. Toto účtování je současně kontrolou použití dotace na účel, ke němuž byla určena. peněžní příspěvek účetní jednotce na konkrétní činnost nenávratně poskytované prostředky (získávání peněžních prostředků, které ÚJ nemusí vracet dělení: dotace ze státního rozpočtu346 ostatní dotace (různé fondy) - od jiného subjektu (obec, státní zastupitelstvo)347 investiční dotace –kapitálové dovybaveníÚJ -nákup investic- (HNIM) – snižujeme PC převod do majetku bez dotace - nemohu počítat odpisy z majetku získaného bezplatně! (můžeme zaúčtovat s mínusem na 042) provozní dotace – (běžná činnost) dotace určená k úhradě nákladů,je třeba zjistit, zda dotace (výnos) podléhá či nepodléhá zdanění – záležení na okolnostech. O tom rozhoduje ministerstvo financí. Pokud dotace není použita na účel, na který byla přidělena, je ÚJ povinna ji vrátit. Účtování vratky probíhá na stejných účtech buď stornem nebo zápisy na opačných stranách. účtování Příděl (příjem) dotace VBÚ - ze státní rozpočtu 221 / 346 - z jiného zdroje221 / 347 (aktivní účty – pohledávky) Účtování při použití dotace (nárok) - na kapitálové dovybavení 346, 347 / 413 - na úhradu nákladů346, 347 / 648 - na úhradu investic (inv. činnost) 346, 347 / 041, 042 (- 042) Povinnost (závazek) vrácení dotace při jejím použití na jiné účely413, 648 / 346, 347 Vrácení dotace VBÚ346, 347 / 221

Témata, do kterých materiál patří