Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozvaha

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. Rozvaha Rozvaha(bilance) Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva. Aktivasložky majetku Pasiva zdroje (krytí) Investiční majetek Budovy, stavby, haly SMV Oběžný majetek Výrobky Zboží Odběratelé Pokladna Běžný účet Vlastní zdroje Základní jmění Cizí zdroje Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Dodavatelé Zaměstnanci Inventura Zjišťování skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich oceňování a písemné zaznamenání a) fyzická - zajišťuje skutečný stav majetku (počítání, měření, vážení) - je časová náročná, pracná a rozsáhlá - použití ve skladě b) dokladová - provádí se u nehmotných složek aktiv a pasiv (pohledávky, vklady u bank, …) - podstata – stav zjištěný z našich záznamů si ověříme písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů nebo peněžních ústavů. Inventární soupis Zhotovuje se u fyzické inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventury dělaly. Inventura Původní fáze inventarizace, při ní provádíme skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se stavem účetním. Inventarizace Vyplývá ze zákona o účetnictví. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a odstraněním rozdílů a) skutečný stav - zjišťujeme fyzickou inventurou b) účetní stav - je zapsán v účetních dokladech Je to průkazný nástroj pravdivosti vedení účetnictví (stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti). Inventarizaci provádí podnikatelský subjekt v soustavě jednoduchého i podvojného účetnictví sám. U větších podniků stanoví k jejímu provedení inventarizační komisi. Druhy inventarizací: z hlediska rozsahu: a) úplná inventarizace (veškerý majetek a veškeré závazky) b) částečná inventarizace (prováděna u některé čísti majetku či závazku) z hlediska času:a)řádná inventarizace -prováděná pravidelně v předem stanovených lhůtách další člení inventarizace: a) průběžná inventarizace - jen u některých druhů majetku, např. materiál, zboží b) periodická inventarizace - základní forma inventarizace c)mimořádná inventarizace - provádí se jen v mimořádných případech, např. personální změny Inventarizace se provádějí v zásadě jednou ročně, obvykle k 31. 12. Existují však určité výjimky - zásoby - průběžně během roku V pokladně se inventarizace provádí 4 x za rok. U ostatní hmotný majetek 1x za 2 roky.

Témata, do kterých materiál patří