Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Náklady

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. NÁKLADY pojem náklady, výdaje všeobecné zásady pro účtování nákladů členění nákladů podle různých hledisek účtování nákladů podle jednotlivých nákladových druhů daňová účinnost jednotlivých nákladů analytická evidence nákladů časové rozlišování nákladů Náklad (521, 524) = peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů VýdajVýdaj může být současně nákladem (př.: 562/221, 518/211, 512/211) Mezi náklady a výdaji může dojít k časovému rozdílu => k rozdílu mezi okamžikem úbytku peněz a okamžikem využití těchto peněz k provedení výkonu (př.:111/321) Pokud výdaj je v jiném účetním období než náklad, musí dojít k ČAS. ROZLIŠENÍ. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Účtují se na účtech 5. účtové třídy obvykle na MD ( výjimky – 558/559,552/554) Nemají počáteční zůstatek, účtují se narůstajícím způsobem od začátku roku, obraty převádíme na konci roku na účet 710 Do nákladů účetní jednotky se zahrnují pouze náklady, které se jí týkají Náklady se účtují zásadně do období, s kterým časově a věcně souvisí, tzv. časové rozlišování Je zakázáno vzájemně vyrovnávat náklady a výnosy, tzv. zásada zákazu kompenzace nákladů a výnosů (562/662) Opravy nákladů v minulých let – nevýznamné částky do nákladů významné částky ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK podle druhů – 5. účt. třída pro potřeba zjištění HV v předepsané struktuře: a) provozní –účt. skupina 50 – 55,58– jsou spojeny s pravidelně se opakující činností podniku (př.: spotřeba energie, mzdy, spotřeba materiálu, odpisy) b)finanční –účt. skupina 56,57 – vyplývají z finančních operací podniku (př.: manka, poplatky bance, úroky) podle vztahu k daňovému základu (daň z příjmu): a) daňové –dle zákona o dani z příjmu jsou uznávané pro dosažení a zajištění příjmu a udržení příjmu (př.: 50x, 511, 518, 521, 524, 548, 568 …)§ 24 ZDP – zákon o dani z přijmů b) nedaňové –nelze je zahrnout do základu daně (př.:513,543,528,554,545,559,..)§ 25 ZDPk rozlišení je nutno použít i analytickou evidenci (př.: 538, 525, 549 ...) podle místa vzniku: a) externí –vyplývají ze styku podniku s okolím (př.: poštovné, opravy) b) interní – podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby a) fixní –- při růstu objemu výroby na jeden výrobek sníží- při rozšiřování výroby vzrostou jednorázově b) variabilní – mění se v závislosti na změnách objemu výroby proporcionálnína 1 výrobek nemění progresivní objemu výroby se na 1 výrobek zvyšují degresivní DM, při změně objemu výroby na 1 výrobek snižují kalkulační členění nákladů: a) kalkulovatelné– vstupují do kalkulací přímé –lze je stanovit přímo a předem na kalkulační jednici pomocí THN - přímý materiál (základní materiál,…) - přímé mzdy (úkolové mzdy výrobních dělníků,…) - ostatní přímé náklady (SPa ZP výrobních dělníků hrazené podnikem) nepřímé (režijní)– nelze je přímo a předem stanovit na kalkulační jednici => jen pomocí kalkulačních metod - vznikají – buď ve výrobě (výrobní režie – mzdy mistrů, energie na osvětlení, odpisy) - ve správě (správní režie – mzdy pracovníků ve správě) - v odbytu (odbytová režie – odpisy ve skladu, mzda skladníka,…) b) nekalkulovatelné– nemohou být součástí kalkulace (př.: manka a škody) 7)podle místa vzniku a odpovědnosti – podle hospodářských středisek ve vnitropodnikovém účetnictví – zjišťujeme, jak které HS hospodaří, jaké jsou jeho Ná ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH DRUHŮ PROVOZNÍ NÁKLADY 50 – Spotřebované nákupy - všechny účty daňově účinné 501Spotřeba materiálu V – spotřeba materiálu – zp. A501/112 VPD – drobné nákupy, spotřeba pohonných hmot, obalů, čisticích prostředků, tiskopisů, odborných časopi- reklamní a propagační předměty do Kč 500 bez DPH VÚD – manko do normy přirozených úbytků u materiálu501/112 FAD – zařazení drobného HM do užívání501/321 FAD – nákup materiálu- způsob B501/321 502Spotřeba energie FAD – za el. energii, páru, plyn, vodu502/321 které jsou určeny k energetickým účelům 503Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek FAD – voda (vodné), beton503/321 504 Prodané zboží VÚD – úbytek prodaného zboží v PCzp. A504/132 VÚD – manko do normy přirozených úbytků u zboží504/132 FAD – nákup zboží zp. B504/321 51 - Služby 511 Opravy a udržování je třeba odlišit od technického zhodnocení FAD – za opravy511/321 VÚD – opravy a údržba ve vlastní režii511/586 512Cestovné VPD – cestovné bez zálohy512/211 VÚD – cestovné bez zálohy - předpis512/333 VPD – výplata cestovnéhose zpožděním333/211 VPD – vyplacena záloha na cestovné 335/211 VÚD - předloženy cestovní účty 512/335 VPD – doplatek 335/211 Částky stravného vyplacené nad limit (vyhláška o cestovních náhradách) jsou pro ÚJ daňově uznatelné v plné výši, avšak zaměstnavatel musí rozdíl zaměstnanci „přidanit“, tj. zvýšit o něj základ pro výpočet daně z příjmů, ale i vyměřovací základ pro ZP a SP 513 Náklady na reprezentaci -daňově neuznatelné VPD – N na reprezentaci (občerstvení, pohoštění)513/211 - DPH - není nárok na odpočet!pitná voda na pracovišti je daňově uznatelná, pokud není sycená či slazená VÚD – vlastní výrobky k reprezentaci513/123 DPH513/343 518Ostatní služby - daňově uznatelný! FAD – poštovní služby, přepravné, propagace, reklama,518/321 drobného nehmotného majetku VÚD – spotřeba poštovních známek a tel. karet518/213 FAD – za software do 60 000 Kč518/321 52 – Osobní náklady 521 Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce (bez pojistného) VÚD Hrubá mzda zaměstnanců 68 300,-- 521 331 VÚD Zdravotní poj. zaměstnanců 4,5 % 3 074,-- 331 336.1 VÚD Sociální poj. zaměstnanců 6,5 % 4 440,-- 331 336.2 VÚD Záloha na DPFO ze záv. činnosti zaměstnanců 4 875,-- 331 342 VÚD Zdravotní poj. podnik 9 % 6 147,-- 524 336.1 VÚD Sociální poj. podnik 25 % 17 075,-- 524 336.2 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti - odměny společníků zaměstnaných ve společnosti na základě prac. smlouvy - odměny jednatelů na základě příkazní smlouvy VÚD Hrubé mzdy jednatelů 522 366 VÚD Zdravotní poj. jednatelů 4,5 % 366 336,1 VÚD Sociální poj. jednatel

Témata, do kterých materiál patří