Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


06_Vyřazení DM (1)

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (317,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 6. MO Vyřazení dlouhodobého majetku - kdy se vyřazuje majetek, z jakého důvodu - vyřazení zcela odepsaného majetku - vyřazení majetku se zůstatkovou cenou (prodejem, likvidací, v důsledku opotřebení, v důsledku škody, darování, ostatní způsoby) Kdy se vyřazuje majetek, z jakého důvodu Majetek se vyřazuje:  prodejem  likvidací v důsledku opotřebení  v důsledku škody nebo manka  bezúplatným převodem (darem)  vkladem do základního kapitálu jiného subjektu  převodem z podnikání do osobního užívání (individuálního podnikatele) Vyřazovat můžeme jen majetek, který byl zcela odepsán, tzn. ZC = 0 !!! Vyřazení zcela odepsaného majetku Vyřazení majetku, který je zcela odepsaný, tzn. jeho zůstatková cena je 0 Kč, tzn. celkové oprávky = vstupní cena MD účet oprávek 07x, 08x / Dal majetkový účet 01x, 02x Zrušení účtu oprávek (oprávky ve vstupní ceně) / úbytek majetku Příklady: 1.) vyřazení softwaru z evidence DHN v pořizovací ceně 80 000 Kč 073 / 013 2.) vyřazení budovy z evidence DHM ve vstupní ceně 4 000 000 Kč 081 / 021 3.) vyřazení auta z evidence DHM v pořizovací ceně 357 000 Kč 082 / 022 4.) vyřazení počítače z evidence DHM v pořiz. ceně 44 000 Kč 082 / 022 Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou Jestliže majetek není zcela odepsaný, tzn. má zůstatkovou cenu, ZC > 0 Kč celkové oprávky  vstupní cena Postup při účtování: 1.) zaúčtování řádného měsíčního (ročního) odpisu 551 / 07x, 08x pozn.: při vyřazení v průběhu účetního období můžeme uplatnit jen ½ daňového odpisu 2.) doodepsání = doúčtování zůstatkové ceny – závisí na způsobu vyřazení majetku Způsob vyřazení dlouhodobého majetku Zúčtování zůstatkové cena na účet: Likvidace v důsledku opotřebení 551 / 07x, 08x Prodej dlouhodobého majetku 541 / 07x, 08x V důsledku škody nebo manka 549 / 07x, 08x Darování 543 / 07x, 08x Převod do osobního užívání podnikatele 491 / 07x, 08x Nepeněžitý vklad do obch.společnosti nebo družstva 367 (než je zapsáno v OR, tak 378) / 07x, 08x 3.) vyřazení majetku z evidence 07x, 08x / 01x, 02x 2 Příklad: V roce 2015 byl pořízen počítač za 72 000 Kč. V roce 2017 se ho rozhodla účetní jednotka vyřadit, do té doby bylo odepsáno 32 000 Kč (měsíční účetní odpis 2 000 Kč). PS 32 000 Kč / 082 1.) řádný odpis 2 000 Kč 551 / 082 2.) doodepsání zůstatkové ceny 38 000 Kč dle tabulky / 082 teď mám na 082 vst.cenu 3.) vyřazení 72 000 Kč 082 / 022 Vyřazení majetku prodejem Při prodeji majetku se kupní cena zahrnuje do zdanitelných výnosů jako tržba za majetek – používá se účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zůstatková cena se při prodeji účtuje na účet 541 – ZC prodaného majetku. Postup účtování: 1. Prodej majetku – tržba a) Cena bez daně 211, 311 / 641 b) DPH 211, 311 / 343 c) Celkem neúčtuje se 2. Vyřazení, pokud je ZC a) Řádný odpis 551 / 07x, 08x b) Odpis ZC 541 / 07x, 08x, v tomto kroku ZC = 0 c) Vyřazení 07x, 08x / 01x, 02x 3. Vyřazení, pokud není ZC, tzn. Majetek byl zcela odepsaný, účtuje se pouze d) Vyřazení 07x, 08x / 01x, 02x Příklad1: V červnu 2016 byl vyřazen prodejem osobní automobil, který byl pořízen v roce 2014 za 600 000 Kč. Oprávky do doby vyřazení činí 340 600 Kč, řádný měsíční odpis je 2 000 Kč. Automobil byl prodán na fakturu za 100 000 Kč + 21 % DPH. Řešení: Máme zůstatkovou cenu 259 400 Kč, musíme doodepsat. Účtování: 1. Řádný měsíční odpis 2 000 Kč 551 / 082 2. Odpis ZC 257 400 Kč 541 / 082 3. Vyřazení majetku 600 000 Kč 082 / 022 4. VFA za prodej auta a) cena bez daně 100 000 Kč 311 / 641 b) DPH 21 % 21 000 Kč 311 / 343 c) celkem 121 000 Kč neúčtuje se (Hospodářský výsledek z této operace činí 100 000 – 257 400, tj. ztráta 157 400 Kč) Příklad 2: Účetní jednotka má v užívání kopírovací stroj, který má pořizovací cenu 120 000 Kč a oprávky ke dni vyřazení 68 480 Kč, řádný měsíční odpis je 2 240 Kč. Kopírka byla prodána na základě faktury – cena bez DPH 50 000 Kč, DPH 21 %. Faktura byla uhrazena na BÚ. 1.) Řádný měsíční odpis 2 240 Kč 551 / 082 2.) Doodepsání ZC kopírky 49 280 Kč 541 / 082 (120 000 – 68 480 – 2 240) 3.) Vyřazení kopírky z evidence DM 120 000 Kč 082 / 022 4.) Faktura vystavená za prodej kopírovacího stroje a) cena bez DPH 50 000 Kč 311 / 641 b) DPH 21 % 10 500 Kč 311 / 343 c) celkem 60 500 Kč neúčtuje se 3 5.) Úhrada odběratelské faktury na BÚ 60 500 Kč 221 / 311 (Hospodářský výsledek z prodeje činí 50 000 – 49 280, tj. zisk 720 Kč). Vyřazení majetku likvidací v důsledku opotřebení - v případě velké poruchovosti, velké technické zastaralosti, v důsledku poškození - vyřazení se provádí na základě Protokolu o likvidaci dlouhodobého majetku - zůstatková cena se účtuje stejně jako řádné odpisy, tzn. na účet 551, je ale dobré ho analyticky rozčlenit - zůstatková cena je daňově uznatelný náklad Příklad: Společnost Alfa, s.r.o. v roce 2016 z důvodu časté poruchovosti a morální zastaralosti fyzicky zlikvidovala stroj, jehož pořizovací cena činil 150 000 Kč. Zůstatková cena činila 60 300 Kč. Řádný měsíční odpis je 5 000 Kč. 1.) Řádný měsíční odpis 5 000 Kč 551 / 082 2.) Doodepsání zůstatkové ceny 55 300 Kč 551.2 / 082 ZC = 0 Kč 3.) Vyřazení stroje 150 000 Kč 082 / 022 Vyřazení majetku likvidací v důsledku manka a škody - účtuje se na účet 549- Manka a škody (běžná manka a škody) - při vyřazení v důsledku škod se předepsané náhrady zaúčtují do výnosů – účet 648 – Ostatní provozní výnosy se souvztažným zápisem na účet 378 – Jiné pohledávky nebo 335 - pohledávky za zaměstnanci  ZC zlikvidovaného majetku v důsledku poškození je daňově uznatelný náklad do výše náhrady od pojišťovny  Náklady na odpis jsou uznatelné v plné výši v případě škody vzniklé v důsledku živelných pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem účtování: škoda 549 / 07x, 08x předpis náhrady a) za pojišťovnou 378 / 648 b) za zaměstnancem 335 / 648 Příklad: Společnosti byl v roce 2016 zcizen osobní automobil. Pořizovací cena automobilu činila 440 000 Kč a oprávky ke dni ukradení byly 110 000 Kč, řádný měsíční odpis je 10 000 Kč. Osobní automobil byl pojištěn a účetní jedno

Témata, do kterých materiál patří