Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


daně

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Obecné principy fungování DPH - daň z přidané hodnoty se vybírá na každém stupni zpracování, avšak pouze ve výši odpovídající nově vytvořené hodnotěOsoby povinné k daniJedná se o FO nebo PO, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti.Ekonomickou činností se rozumí zejména:soustavné činnosti výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně zemědělské výroby a dále soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti literární, umělecké, jakož i právníků, lékařů, uce znalců apod.využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavněOsoba povinná k dani se stane plátcem daně zejména tehdy, pokud překročí zákonem stanovený obrat.ObratObratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Je jedním z hlavních kritérií pro rozhodování o povinné registraci podnikatele jako plátce DPH. Daň na vstupu je obsažena v částce za přijaté plnění (například nakoupené zboží). Plátce má nárok na odpočet daně na vstupu, pokud přijaté zdanitelné plnění použije pro uskutečnění své eko činnosti a doloží tak nárok na odpočet daňovým dokladem od plátce.Daň na výstupuPlátci daně a jejich registracePlátci – povinná registrace 1. Podnikatel se stává plátcem z důvodu překročení obratuOsoba povinná k dani, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následující po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Osoby, které překročily stanovený obrat, jsou povinny se registrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročily stanovený obrat.2. Registrace plátce DPH z důvodu uzavření smlouvy o sdruženíVšichni členové sdružení musí být buď plátci, nebo neplátci, tj. pokud se zaregistruje alespoň jeden člen sdružení, jsou povinni i ostatní členové. K datu uzavření smlouvy se staneme plátcem DPH.3. Další případy povinné registrace DPHPři pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud je jeho hodnota bez daně převýší za kalendářní rok částku 326 000 Kč.Dobrovolná registraceMůžeme se stát plátcem na základě vlastní žádosti kdykoliv.Hlavní podmínkou, aby se někdo mohl stát plátcem je to, že musí být osobou povinnou k dani.Důvody:podnikatel nakupuje v základní sazbě a prodává ve snížené sazbě (v zemědělství, u staveb pro sociální bydlení)převážnou část odběratelů tvoří plátci DPHOsoba povinná k dani a okruh jejich odběratelůPokud podnikatel dodává konečnému spotřebiteli, je pro něj ve většině případů výhodnější zůstat neplátcem. Pokud však dodává zboží převážně plátcům, je vhodné se také stát plátcem daně.Odpočet DPH při registraciOdpočet je možno uplatnit při splnění těchto podmínek: u obchodního majetku, který byl pořízen nejpozději 12 měsíců před datem registrace, u odpisovaného majetku z částky včetně DPH (ze zůstatkové ceny), u zásob z pořizovací ceny, odpočet nelze uplatnit u služeb, předložení daňových dokladů, které obsahují cenu včetně DPHZrušení registraceNejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.Uskutečněná plněníPokud osoba povinná k dani realizuje v rámci své eko činnosti dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytne službu, jedná se o uskutečněná plnění, která jsou předmětem daně

Témata, do kterých materiál patří