Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
04_Pořízení DM (1)

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (409,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 Pořízení dlouhodobého majetku a) charakteristika a členění DM Majetek – aktivní účet, tzn.: MD: PS, KS, přírůstky Dal: úbytky Dlouhodobý majetek se člení na: a) Dlouhodobý hmotný majetek (zkratka DHM) b) Dlouhodobý nehmotný majetek (zkratka DNM) c) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek  Má hmotnou podstatu  Není určen pro jednorázovou spotřebu, jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok  Pořizovací cena vyšší než 40 000Kč Patří sem: Stavby (021) - budovy, haly, stavby vymezené stavebním zákonem včetně bytů a nebytových prostorů vymezené jako samostatné jednotky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) – stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, vybavení kanceláře Pěstitelské celky trvalých porostů (025) – ovocné stromy nebo keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 ha v hustotě 90 stromů nebo 1000 keřů na ha, trvalý porost vinic a chmelnic (bez nosných konstrukcí) Základní stáda a tažná zvířata (026) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) – DHM, který nelze zařadit na jiné účty, např. technické zhodnocení na pronajatém majetku Ve výše jmenovaných účtech (021-029) je majetek, který se odepisuje, tzn., že postupně přechází do nákladů Existuje i neodepisovaný majetek, tzn., že se do nákladů ve formě odpisů nikdy nedává (předpokládá se u něho navýšení hodnoty), ten je v úč. skupině 03 konkrétně 031 – pozemky 032 – umělecká díla a sbírky V případě, že nakoupíme majetek hmotné povahy do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je nad 1 rok, účtujeme přímo do nákladů na účet 501 (to je drobný DHM). DH Majetkem se stávají věci uvedením do užívání, což se doloží protokolem o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem. Dlouhodobý nehmotný majetek  Nemateriální povaha- majetek, který nelze uchopit (výsledek duševní činnosti)  Doba použitelnosti delší než jeden rok  Pořizovací cena vyšší než 60 000Kč  Účtová skupina 01, patří sem: 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) – programové vybavení, pokud je SW součástí PC, který kupujeme, neúčtuje se na 013, ale na 022 Ocenitelná práva (014) – výrobně technické poznatky (know-how) a výsledky duševní tvořivé činnosti (patenty, licence, předměty průmyslových práv) Dlouhodobý drobný nehmotný majetek - splňuje podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění je nižší než 60 000Kč - účtuje se zpravidla již samotný nákup přímo do nákladů (účet 518- Ostatní služby) Dlouhodobý finanční majetek  Cenné papíry (akcie, obligace), vklady do jiných obchodních společností  doba držení delší než 1 rok - účtuje se ve skupině 06 - tvoří ho: 1. Cenné papíry a podíly (majetkové účasti) a) podíl 40 % a více - účet 061 Podílové CP a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Příklad: A.s. má základní kapitál v celkové hodnotě 2 300 000,- Kč, my vlastníme akcie této firmy v hodnotě 1 600 000,- Kč, tzn. 69 % =› účet 061 b) podíl nad 20 % - účet 062 Podílové CP a podíly v podnicích s podstatným vlivem c) podíl do 20 % - účet 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly d) účet 065 Dluhové CP držené do splatnosti – splatnost nad 1 rok, dlužník má povinnost splatit do určité doby zapůjčenou částku + úrok věřiteli (tomu, kdo si CP koupil) 2. Dlouhodobě poskytnuté půjčky (účty 066, 067) - půjčky poskytnuté podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok 3. Ostatní dlouhodobý majetek (účet 069) - např. termínované vklady nad 1 rok b) oceňování DM 1. Pořizovací cenou  Použije se při nákupu  Cena se skládá s ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů - Vedlejší pořizovací náklady: - Doprava, montáž, clo - Průzkumné geodetické a projektové práce - Náklady související s uvedením předmětu do užívání (kolaudační poplatky) - Příprava a zabezpečení pořizovacího majetku (správní poplatky)  Do pořizovací ceny se nezahrnují: - Výdaje na přípravu pracovníků - Výdaje na vybavení pořizované investice zásobami - Výdaje na opravy a udržování DHM - Kurzové rozdíly 3  Výdaje, které zvyšují pořizovací cenu DHM, nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů 2. Vlastními náklady  Použije se u majetku pořízeného vlastní činností  veškeré přímé i nepřímé náklady, které souvisí s pořízením přímé náklady: náklady, které souvisí jen s výrobou určitého majetku, tj. materiál, mzdy dělníků, kteří majetek vyrábí… nepřímé náklady: výrobní režie, náklady, které se vztahují k více činnostem než jen k výrobě majetku, např. náklady celého podniku nebo střediska, výpočtem se zjistí procentní hodnota, jaká část z nákladů celého podniku se týká jen nákladů na majetek, který vyrábíme Příklad: Při výrobě stroje vznikly firmě tyto náklady: materiál 96 000 Kč mzdy dělníků, kteří vyráběli stroj 49 500 Kč nájemné celé haly (ve ¼ se vyráběl stroj) 120 000 Kč osvětlení celé haly 60 000 Kč =› přímé náklady 96 000 + 49 500 = 141 500 Kč nepřímé N ¼ ze 120 000 + ¼ z 60 000 = 45 000 Kč ocenění stroje je 190 500 Kč 3. Reprodukční pořizovací cenou  Pokud majetek získáme bezplatně (dary, dědictví, vklad do společnosti)  Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Stanoví se na základě odborného odhadu vypracovaného znalcem. Pro oceňování DM platí tyto zásady:  Pořizovací cena DM se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku.  Pořizovací cena DM se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání. c) pořízení DM –dodavatelským způsobem (i formou záloh), vlastní činností, kombinovaným způsobem, ostatní způsoby (darování, vklad od jiné osoby) Pořízení DHM a DNM Cena majetku může být tvořena několika částkami, např. cenou pořízení, dopravou, montáží, atd.. Proto se veškeré pořizovací výdaje účtují na stranu MD účtů skupiny 04 a teprve, až známe celou hodnotu majetku, přeúčtujeme z účtu 04x na konkrétní účet. Příklad na pořízení hmotného majetku: Firma koupila stroj za 220 000 Kč na fakturu, náklady na montáž 15 000 Kč byly uhrazeny v hotovosti. Stroj byl zařazen do užívání. 1.) PFA – nákup

Témata, do kterých materiál patří