Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní doklady a zápisy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetní doklady Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklad – průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hospodářská operace nebo účetní operace Náležitosti účetních dokladů a) označení ÚD –doklad musí být označen tak, aby byla zabezpečena vazba (číselná) - ZoÚ nestanoví pravidla pro označení - doklady se zpravidla značí: písmeno + číselná vazba(VPD113) b) popis obsahu účetního případu– co ověřuje c) peněžní částka nebo údaje o množství a ceně d) okamžik vystavení účetního dokladu–jedná se okamžik, kdy je fyzicky vytvořen, může být shodný s okamžikem uskutečnění účetního případu e) okamžik uskutečnění účetního případu f) podpisy osob odpovědných za účetní případ(věcná správnost ÚD)a osoby odpovědné za jeho zaúčtování(přezkoušení z hlediska formálního) f)označení účastníků– přesně zapsáno, jak je firma zapsána v OR/ŽR Druhy účetních dokladů a) podle druhů faktury vystavené – vyúčtování odběrateli, možné přiložit přílohy (dodací list, výdejka) faktury přijaté – vyúčtování dodavateli, ÚJ vzniká povinnost zaplatit dodavateli za provedené služby a práce příjmový pokladní doklad – u plateb za hotové, vypisujeme 2x, originál – zákazník, kopie- my výdajový pokladní doklad – podobné položky jako u PPD bankovní výpis – informace o pohybu peněz na bankovním účtě vnitřní (interní) účetní doklad – slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, např. příjemka, výdejka, výplatní listina b) podle počtu dokumentovaných účetních případů jednotlivé – dokumentují jednu hospodářskou operaci sběrné- shrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace, zaúčtovány jednou položkou, lze shrnovat účetní doklady za období max. 1 měsíce c) podle obsahu vnější (externí) – veškeré doklady, kdy účastníkem účetního případu je někdo z okolí ÚJ, př. FV,FP, VBÚ vnitřní (interní) – účetní případ se uskuteční uvnitř podniku, př. výdejka, příjemka, ZVL Vyhotovení účetních dokladů Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu, tedy ihned po zjištění skutečnosti, které se jimi ověřují. (Zákon nelimituje vystavení dokladu počtem dnů či hodin, ale protože se většinou jedná i o doklad daňový, termín vystavení dokladu je potřeba dát do souladu se zákonem o DPH, tj.nejpozději d 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.) - údaje v ÚD musí být zapsány prostředkem zaručujícítrvalost zápisu, aby po celou dobu úschovy v ÚJ byly plně čitelné - po technické stránce mohou být vyhotovovány i prostřednictvímtiskáren počítačů -za řádné ÚD všaknelze považovat záznamy na technických nosičích– disketa, CD - některé ÚD jsouzároveň i daň. doklady - ÚD, které jsou i DD musí mítnáležitosti jak podle ZoÚ, tak podle ZoDPH Oběh účetních dokladů = cesta, kterou doklad urazí od vyhotovení (nebo od přijetí) až ke skartaci dokladu (= fyzické zničení) - cesta je udána ve vnitropodnikové směrnici (směrnice, kde se popisuje kdo komu doklad předává atd.) Kontrola dokladu formální – zda doklad má předepsané náležitosti věcná – ověření hospodářské operace Příprava k zaúčtování třídění dokladu označení dokladu evidence předkontace Zaúčtování PC nebo ručně Úschova v příručním archivu (do konce úč. období) podnikový archiv (do konce archivační doby) – různá Skartace fyzické znehodnocení Opravy v účetních dokladech - lze provádětdvěma způsoby: dokladový způsob- k chybnému (původnímu) dokladuvystavíme opravný účetní doklad(a zajistíme mezi původním a novým vazbu- např. sešívačkou) bezdokladový způsob –oprava bezdokladovým způsobem spočívá v tom, že původní špatný zápis přeškrtneme tenkou čarou, nad něj umístíme správný zápis a opatříme datovanou poznámkou (datovaná poznámka obsahuje: datum a jméno toho, kdo opravil) Daňové doklady - účetní doklady mohou být i daňovými doklady - na základě daň. dokladu účtujeme o DPH - náležitosti dle Zákona o DPH § 29 - účetní – daňové – nejčastěji FV, FP, PPD, VPD - archivace 10 let Účetní knihy a) deník – účetní zápisy se zde uspořádají z hlediska časového (chronologického) a prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období - podle velikosti ÚJmají ÚJ všeobecný deník, v němž jsou zachyceny veškeré účetní případy, dílčí deník, kde zachycují případy různého typu; kniha FP, kniha FV, pokladní kniha Význam deníku : obsahujevšechny účetní případy, které vzniky ve sledovaném období zajišťujeprůkaznost a spolehlivost účetních údajů vazbou na doklady spojuje doklady s hlavní knihou, postup jedoklad – deník – hlavní kniha má kontrolní fci - úhrn peněžních částek vztahujících se k účetním případům sledovaného období (tzv. deníkový obrat) se musí shodovat se součtem obratů MD všech syntetických účtů za toto období a rovněž se součtem obratů strany Dal b) hlavní kniha - zahrnuje soubor všech syntetických účtů, které ÚJ používá Musí obsahovat minimálně tyto údaje: zůstatky účtů ke dni, k němuž seotevíráhlavní kniha souhrnné obraty strany MD a Dal účtů, nejvýše za kalendářní rok zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavujeúčetní závěrka c) kniha analytické evidence- podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy d) kniha podrozvahových účtů- zákon o Ú § 13 Podoba účetních knih - může být různá, podle toho zda se jedná o ruční nebo počítačové zpracování 1) při ručním zpracování účetnictví lze použít a) vázané knihy – nutné každou knihu označit názvem (Deník, Hlavní kniha) a období b) volné list-je nutné vést seznam volných listů, aby na jeho podkladě mohla být prokázána úplnost účetních knih - jednotlivé listy nadepsat tak, aby bylo zřejmé, ke které účetní knize patří a kterého účetního období se týká - zabezpečit číselnou vazbu mezi jednotlivými listy, a to především součtu z předchozích listů ALE – V současné době většina firem vede své účetnictví prostřednictvím účetních programů, takže účetní knihy mají podobu počítačových sestav. Účetní zápisy Účetní zápisy -zachycují hospodářské operace doložené účetními dokladydo účetních knih - hospodářské operacemají vliv na změnu v rozvahových stavech aktiv a pasiv, musí bý

Témata, do kterých materiál patří