Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kalkulace a rozpočetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- - Kalkulace a rozpočetnictví Kalkulace stanovení nákladů a ceny na kalkulační jednici kalkulační jednice – 1 kus, 1 metr, 1 tuna, 100 Kg, 1 pár Rozpočty stanovení nákladů a výnosů na celý objem výroby; sestavuje se před zahájením výroby (rozpočítávání nákladů a výnosů) Položky kalkulačního vzorce Přímý materiál materiál, který tvoří podstatu výrobku jsou na THN spotřeby materiálu Přímé mzdy mzdy výrobních dělníků (ne však mistrů) máme pro ně výkonové normy Ostatní přímé náklady náklady, které lze také stanovit přímo (sociální a zdravotní pojištění) Výrobní režie všechny ostatní, nepřímé náklady podílející se na výrobě mzdy všech ostatních dělníků ve výrobě, telefony, odpisy Vlastní náklady výroby součet předchozích čtyř (přímé mzdy, přímý materiál, ostatní přímé náklady, výrobní režie) Zásobovací režie nepřímé náklady spojené se zásobováním (spotřeba energie, náklady za skladování, mat.) Správní režie nepřímé náklady spojené se správou (mzdy vrátných, managerů, náklady na telefon, na Internet, na služební cestu, reprezentace, úroky) Vlastní náklady výkonu součet tří předchozích položek Odbytové náklady přímé a nepřímé náklady spojené s odbytem náklady na reprezentaci, reklamu, mzdy skladníků Úplné vlastní náklady výkonu součet dvou předchozích Zisk Prodejní cena Předběžná kalkulace sestavována před započetím výroby náklady předem stanovené normovaná - plánovaná - operativní propočtová (vychází z různých propočtů) Výsledná kalkulace sestavuje se po skončení výroby ze skutečných nákladů zjištěných v účetnictví zjišťuje se pouze na dokončené výkony skutečné náklady na provedené výkony se musí upravit o změnu stavu nedokončené výroby (+ úbytky, - přírůstky) Metody stanovení předběžné kalkulace metoda děleni - prosté - poměrovými čísly přirážková metoda Prosté používá se při výrobě jednoho výrobku (převážně u velké výroby) Poměrovými čísly používá se při výrobě stejnorodého druhu výrobku výrobky se liší např. rozměrem (hřebíky, plechy) jeden výrobek tvoří základ, ostatní se k němu přirovnávají Přirážková užívá se při výrobě různorodé produkce rozvrhová základna v Kč (přímé mzdy, přímý materiál, součet přímých nákladů) ⇒ procentní přirážka rozvrhová základna v naturálních jednotkách (normohodiny, strojové hodiny) ⇒ režijní sazba (Kč/ kalkulační jednici) % = rozpočtovaná režie x 100 Režijní sazba = rozpočtovaná režie rozvrhová základna rozvrhová základna Kalkulace postupná a průběžná používá se ve fázové výrobě na konci výrobních fází jsou polotovary vlastní výroby, na konci poslední fáze je hotový výrobek kalkulace postupná polotovary vlastní výroby z předchozích fází se převádějí do kalkulace následné fáze v samostatné položce kalkulace průběžná polotovary z předchozích fází se rozčleňují do původních kalkulačních položek Kalkulační písemnosti kalkulační list (obsahují druh kalkulace, údaje o výkonu, položky kalkulačního vzorce a podpisy pracovníků; zapisuje se do nich na základě kalkulačních dokladů (THN, mzdové tabulky, rozpočty, plán výroby aj.) Rozpočet se sestavuje před zahájením výroby. Rozpočty se na konci účetního období porovnávají se skutečnými náklady zjištěnými v účetnictví a zjišťují se příčiny rozdílů. Výsledky rozborů slouží pro řízení výroby.

Témata, do kterých materiál patří