Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapitálové účty, pořízení DM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10a) Kapitálové účty Vyjadřují vlastní zdroje a účty dlouhodobých závazkůÚčtuje se v účtové třídě 4 Jedná se o účty rozvahové pasivní Vlastní zdroje411 - Základní kapitál - tvořen peněžními a nepeněžními vklady společníků → obchodní zákoník stanoví minimální výši (a. s. = 2-20mil, s. r. o. = 1Kč, družstva 50 000Kč, k. s. 5000Kč) - k účtu se vede analytická evidence dle vkladů nebo toho, jak byl tvořen 412, 413 -Kapitálové fondy - doplňkem vlastního fondu, nesmí se tvořit do nákladů421, 423, 424 - Fondy tvořené ze zisku - musí dosahovat zisku428, 428, 431 - VH minulých let Fondy tvořené ze zisku- představují účelově vázané zdroje (použití pouze na stanovený účel) 421 - Rezervní fond - určen ke krytí ztrátového hospodaření; do 2013 byla jeho tvorba povinná422 - nedělitelný fond - obdoba 421, ale v družstvech423 - statutární fondy - jejich tvorba a čerpání se řídí společenskou smlouvou nebo stanovami; má podobu sociálního fondu, ze kterého se zaměstnancům hradí nepeněžitá plnění (příspěvky na dovolenou, kulturní a společenské akce)424 - ostatní fondy - plně v kompetenci účetní jednotky, tvoří se na konkrétné účet 2) Cizí zdroje 45 - Rezervy 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 47 - Dlouhodobé závazky Rezervy - dlouhodobé cizí zdroje Tvoří se za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajůPředstavují budoucí závazekDle předpisů se tvoří na dobu delší než 1 rok Členění: a)zákonné - uznávané jako daňový základ; upravené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně b)ostatní - tvořené na jiné účely než stanovuje zákon; účetní náklad není daňově uznatelný Bankovní úvěry - úvěry splatné za dobu delší než 1 rok - účet461 - účtování shodné jako u231 Dlouhodobé závazky - mohou vzniknout z dlouhodobých půjček, dluhopisů, pronájmu 473 - Emitované dluhopisy - kdy účetní jednotka vydává úvěrové CP 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě - vydané směnky na úhradu závazků 479 - Ostatní dlouhodobé závazky - dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka - částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích 3) Účtování individuálního podnikatele- k zaznamenávání všech osobních vkladů, výběrů a přijatých darů - nahrazuje veškeré účty vlastních zdrojů - zpravidla pasivní zůstatek -vklady: 0xx, 1xx, 2xx/491 -výběry: 491/0xx, 1xx, 2xx - převod zisku jako zvýšení kapitálu431/491 10b) Pořízení DM dodavatelským způsobem Pořízení DM se eviduje na účtu042 a 041Po zařazení do užívání se převede na vrub účtu v účtových skupinách01, 02, 03U hmotného majetku především účty021, 022 Pořizování DM může být financováno - z peněžních prostředků společnosti -z poskytnutého úvěru - formou záloh Pořizování formou záloh - zachycuje se v účtové třídě0, především účty051, 052 → po vyúčtování dodávky se poskytnutá záloha zúčtuje na vrub účtu321→ snižuje se závazek účetní jednotky → bude platit pouze rozdíl mezi částkou a poskytnutou zálohou Zaplacenázáloha051, 052/221 DFA za dodaný DM041, 042/321 Zúčtování zálohy321/051,052 Převzetí do užívání021, 022/042 Doplatek rozdílu mezi FA a zálohou321/221

Témata, do kterých materiál patří