Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HV a jeho rozdělování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO ROZDĚLOVÁNÍ pojem hospodářský výsledek, druhy, evidence v UCE složky hospodářského výsledku a jejich zjišťování transformace hrubého HV na základ daně z příjmů zaúčtování daňové povinnosti disponibilní zisk a jeho rozdělení úhradaztráty POJEM HV, DRUHY, EVIDENCE V UCE =ukazatelem kvality činnosti ÚJ - má omezenou vypovídací schopnost, musí se přihlížet k dalším okolnostem (struktura kapitálu ÚJ, vývoj v min. letech, plán…) Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady za účetní období. Může mít podobu: – zisk (výnosy jsou větší než náklady) – ztráta (výnosy jsou menší než náklady) HV po zdanění = čistý HV = disponibilní HV = hrubý HV – daň z příjmů Výše čistého hospodářského výsledku je ovlivněna sazbou daně z příjmů (postupně se snižovala) Hospodářský výsledek jesoučástí vlastního kapitálu – zisk je zvyšuje a ztráta snižuje. V účetnictví se eviduje na účtech: 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 428 - Nerozdělený zisk minulých let 429 - Neuhrazená ztráta minulých let 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let ukazatelé rentability= ziskovosti, výnosnosti (vyjadřují se v Kč nebo v %) rentabilita kapitálu = zisk / kapitál rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál rentabilita tržeb = zisk / tržby rentabilita nákladů = zisk / náklady) SLOŽKY HV A JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ V účetnictví rozlišujeme provozní HV = provozní výnosy (sk. 60-64) – provozní náklady (sk. 50-55 + 58) finanční HV = finanční výnosy (sk. 66) – finanční náklady (sk.56 a 57) HV z běžné činnosti HV se zjistí porovnáním všech účetních výnosů a nákladů na účtu710 - Účet zisků a ztrát => uzávěrkový účet – k 31. 12. se na něj převádějí KZ výsledkových účtů Obrat nákladových účtů na MD710/5xx Obrat výnosových účtů na D6xx/710 Mimo účetnictví se upraví HV na základ daně z příjmů, vypočítá se daň z příjmů a zaúčtuje se předpisu daně z příjmů (591/341). KZ rozvahových účtů se po zaúčtování předpisu daně převedou na účet 702 - Konečný účet rozvažný (vyjde tam stejný HV po zdanění jako ve výsledovce) KZ aktivních účtů702/účty aktiv KZ pasivních účtůúčty pasiv/702 Uzavření účtů 702 a 710 převod čistého zisku na Konečný účet rozvažný 710/702 převod ztráty na Konečný účet rozvažný 702/710 Úprava (transformace) HV na základ daně z příjmů Účetní hospodářský výsledek se mimo účetnictví (v daňovém přiznání k DP) upraví na základ daně z příjmů. účetní hrubý HV z běžné činnosti (provozní + finanční) + nedaňové náklady(viz příloha daně) - nedaňové výnosy(výnosy zdaněné srážkovou daní, osvobozené, …) +/- rozdíl mezi účetními a daňovými náklady(úč. > daň. -> +) ZÁKLAD DANĚ - odčitatelné položky: daňové ztráty z předchozích let (max. 5 let) - § 34 (daňová ztráta = záporný upravený základ daně) odpočet na podporu výzkumu a vývoje - § 34 odpočet na podporu odborného vzdělávání- § 34 dary (od 2000,-/ dar do max. 10 % ze ZD upraveného o odč. položky podle § 34 - § 20 UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ = zaokrouhlení na tisíce dolů daň z příjmů právnických osob je 19 % v roce 2017 slevy na dani(§ 35 ZDP např. při zaměstnávání zdravotně postižených,…) DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ PO SLEVÁCH ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI => Zákon o dani z příjmů Daňová povinnost -účtujeme s datem31. 12.! - předpis daně z příjmů z běžné činnosti591/341 Pokud je celková daňová povinnost záporná (= daňová ztráta)=> daň se nepočítá ani neúčtuje, aledaňové přiznání se podává!=> prokazuje daňovou ztrátu (v dalších letech ji můžeme odčítat od ZD). Vypočtená daň se porovná se zaplacenými zálohami (341/221)a zjistí se nedoplatek nebo přeplatek daně z příjmů. Výše a četnost záloh závisí na výši daně v minulém období 30 001 Kč až 150 000 Kč => zálohy ve výši 40 % 2x ročně (do 15. 6. a 15. 12.) nad 150 000 Kč => zálohy ve výši ¼ 4 x ročně (do 15. 3., 15. 6. 15. 9. a 15. 12.) Daňové přiznání k DP se podává do31. března, resp. 30. června (pokud DP sestavuje daňový poradce nebo má úč. jednotka povinný audit účetní závěrky) následujícího roku. Ke stejnému datu musíme případný nedoplatek zaplatit. ROZDĚLENÍ DISPONIBILNÍHO ZISKU Disponibilní zisk (= po zdanění = čistý) za účetní období se 1. 1. následujícího úč. období zapíše na účet431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,ze kterého se rozděluje dle rozhodnutí valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích, společenskou smlouvou a stanovami. Účet 431nesmí mít konečný zůstatek k 31. 12. => zisk musí být rozdělen do 6 měsíců po skončení účetního období => nerozdělený zisk musíme převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let; neuhrazená ztráta na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let Otevření účtu k 1. 1. (předchozí rok)PZ zisk701/431 Rozdělení čistého zisku: 1) tvorba rezervního fondu431/421 2) tvorba statutárních fondů431/423 3) tvorba ostatních fondů431/424 4) zvýšení ZK431/419 5) přiznání podílů na zisku společníkům431/364 15% srážková daň z podílů - předpis364/342 6) převod nerozděleného zisku431/428 7) VBÚ – odvod srážkové daně342/221 8) VBÚ – výplata dividend364/221 Úhrada ztráty PZ ztráta431/701 1) VÚD – úhrada ztráty z rezervního fondu421/431 z nedělitelného fondu422/431 ze statutárních fondů423/431 z ostatních fondů424/431 2) VÚD – snížení ZK419/431 3) VÚD – ze zisku minulých let428/431 4) VÚD – úhrada ztráty společníky354/431 - 354 – Pohledávky u společníků při úhradě ztráty ------- 5) VÚD – převod neuhrazené ztráty429/431 - 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ------- Př.1: 1) VÚD – PS 431 – zisk 480 000,--701/431 2) VÚD – příděl do soc. fondu 80 000,--431/424 3) VÚD – přiznané podíly společníkům 300 000,--431/364 srážková daň 15% 45 000,--364/342 4) VÚD – nerozdělený zisk 100 000,--431/428 Př.2: 1) VÚD – PS 431 – ztráta300 000,--431/701 2) VÚD – úhrada ztráty z rezerv. fondu100 000,--421/431 3) VÚD – úhrada ztráty snížením ZK 50 000, --419/431 4) VÚD – zápis snížení ZK do OR 50 000,--411/419 5) VÚD – úhrada ztráty ze zisku min.let 10 000, --428/431 6) VÚD – ztráta předepsaná společníkům 30 000, --354/431 7) VÚD – převod neuhrazené ztráty110 000,--429/431 Účet426

Témata, do kterých materiál patří