Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HV a jeho rozdělování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO ROZDĚLOVÁNÍ

  • pojem hospodářský výsledek, druhy, evidence v UCE

  • složky hospodářského výsledku a jejich zjišťování

  • transformace hrubého HV na základ daně z příjmů

  • zaúčtování daňové povinnosti

  • disponibilní zisk a jeho rozdělení

  • úhrada ztráty

POJEM HV, DRUHY, EVIDENCE V UCE

= ukazatelem kvality činnosti ÚJ

- má omezenou vypovídací schopnost, musí se přihlížet k dalším okolnostem (struktura kapitálu ÚJ, vývoj v min. letech, plán…)

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady za účetní období. Může mít podobu:

– zisk (výnosy jsou větší než náklady)

– ztráta (výnosy jsou menší než náklady)

Rozlišujeme HV před zdaněním = hrubý HV HV po zdanění = čistý HV = disponibilní HV = hrubý HV – daň z příjmů

Výše čistého hospodářského výsledku je ovlivněna sazbou daně z příjmů (postupně se snižovala)

Hospodářský výsledek je součástí vlastního kapitálu – zisk je zvyšuje a ztráta snižuje. V účetnictví se eviduje na účtech:

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

428 - Nerozdělený zisk minulých let

429 - Neuhrazená ztráta minulých let

426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření je významným ukazatelem hospodaření účetní jednotky, absolutní výše nemá žádnou vypovídající schopnost, proto ho poměřujeme s jinými veličinami a počítámeukazatelé rentability = ziskovosti, výnosnosti (vyjadřují se v Kč nebo v %)

rentabilita kapitálu = zisk / kapitál

rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál

rentabilita tržeb = zisk / tržby

rentabilita nákladů = zisk / náklady)

SLOŽKY HV A JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ

V účetnictví rozlišujeme

provozní HV = provozní výnosy (sk. 60-64) – provozní náklady (sk. 50-55 + 58)

finanční HV = finanční výnosy (sk. 66) – finanční náklady (sk.56 a 57)

HV z běžné činnosti

HV se zjistí porovnáním všech účetních výnosů a nákladů na účtu 710 - Účet zisků a ztrát => uzávěrkový účet – k 31. 12. se na něj převádějí KZ výsledkových účtů

Obrat nákladových účtů na MD 710/5xx

Obrat výnosových účtů na D 6xx/710

Mimo účetnictví se upraví HV na základ daně z příjmů, vypočítá se daň z příjmů a zaúčtuje se

předpisu daně z příjmů (591/341).

KZ rozvahových účtů se po zaúčtování předpisu daně převedou na

účet 702 - Konečný účet rozvažný (vyjde tam stejný HV po zdanění jako ve výsledovce)

KZ aktivních účtů 702/účty aktiv

KZ pasivních účtů účty pasiv/702

Uzavření účtů 702 a 710

převod čistého zisku na Konečný účet rozvažný 710/702

převod ztráty na Konečný účet rozvažný 702/710

Úprava (transformace) HV na základ daně z příjmů

Účetní hospodářský výsledek se mimo účetnictví (v daňovém přiznání k DP) upraví na základ daně z příjmů.

Témata, do kterých materiál patří