Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zvláštnosti účtování v akciových společnostech

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. Zvláštnosti účtování v akciových společnostech - a. s. je obchodní společnost, jejíž činnost upravujeObchodní zákoník - minimálníZJ je Kč 2 000 000,-- , musí být zapsána vObchodním rejstříku - ručí za své závazky svým majetkem, akcionáři svým ostatním majetkem za její závazky neručí - nejvyšším orgánem jeValná hromada (skládá se ze všech akcionářů) - statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem jePředstavenstvo - vhodná forma pro velké firmy, vlastnický podíl na a. s. jeakcie, podíl na zisku a. s. jedividenda Založení akciové společnosti a. s. může být založena jedním nebo více zakladateli: upisováním akcií Zakladatelé a. s. musí veřejně oznámit, že hodlají založit společnost a vyzvat zájemce k upsání jejich podílů na ZJ. Akcie je vydána až poté, kdy je celá její hodnota splacena. Zakladatelé společnosti jsou povinni svolat ustanovující valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. Ustanovující valná hromada upisovatelů (akcionářů) rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy, volí orgány společnosti. Konání ustanovující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. bez upisování akcií (zakladatel na sebe převezme všechny akcie) V zakladatelské smlouvě nebo listině se uvede počet akcií a jejich nominální hodnota. Upisované vklady zakladatelů jsou rovny výši ZJ, které představuje nominální hodnota celkového počtu vydaných akcií. Nekoná se ustavující valná hromada, práva a povinnosti plní zakladatelé. Základní majetek a. s. - vzniká tzv. upsáním akcií - akcionáři se písemně zaváží převzít a zaplatit vydané akcie - takto upsaný základní majetek lze splácet: a)peněžitými vklady b)nepeněžitými vklady (IM, materiál, ...) - účtujeme: splacení peněžitým vkladem221 / 353 splacení nepeněžitým vkladem např.112 / 353 předpis úroku za nesplacení353 / 644 úhrada úroku221 / 353 Akcie - CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení a. s., na jejím zisku - CP, který vydávají pouze akciové společnosti - vyplývá z ní nárok na dividendu Dividenda- část zisku připadající na jednu akcii - může být vyjádřena procentem z nominální hodnoty akcie Emisní ážio - rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcie Nominální (jmenovitá) hodnota akcie- za tuto hodnotu nakupují akcionáři při založení a. s. Tržní (kursovní) hodnota akcie- za tuto hodnotu se akcie prodávají na burze CP Účetní uzávěrka - účetní knihy uzavíráme pomocí účtů 710, 702 - na uzávěrkové práce navazuje sestavení účetních výkazů (tj. úč. závěrka) - a. s. musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a proto musí zásoby evidovat v metodě A Rozdělení zisku návrh na rozdělení zisku nebo zúčtování ztráty předkládá Představenstvo ke schválení Valné hromadě z disponibilního zisku musí být tvořen nejdříve zákonný RF, dále záleží na rozhodnutí VH přiznání dividend akcionářům se provádí prostřednictvímúčtu 364 - Závazky ke spol. při rozděl zisku dividendy jsou zdaněny zvláštní sazbou25 % účtujeme: a)v případě zisku povinný příděl do ZRF431 / 421 příděl do fondů431 / 423 přiznání dividendy431 / 364 nerozdělený zisk431 / 428 zdanění dividend srážkou364 / 342 výplata dividend364 / 221

Témata, do kterých materiál patří