Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtová třída 4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtová třída 4

- účty zobrazující vlastní zdroje krytí majetku a cizí zdroje krytí majetku se splatností nad 1 rok

- veškeré účty jsou rozvahové pasivní

Vlastní zdroje

- základní kapitál

- kapitálové fondy- fondy tvořené z vkladů a z přijatých darů

- fondy tvořené ze zisku- rezervní fond

- hospodářský výsledek

- účet individuálního podnikatele- pouze u FO, která je účetní jednotkou

Základní kapitál

- vlastní zdroj krytí majetku

- povinně ho tvoří a. s., s. r. o., k. s., a družstvo

- tvoří ho nepeněžní a peněžní vklady společníků, u a. s. je součtem nominálních hodnot emitovaných akcií

- před zápisem do OR musí být uhrazeny všechny nepeněžité vklady a min. 30% peněžitých vkladů

- úhrada zbylých 70% peněžitých vkladů musí proběhnout do určité doby od zápisu do OR (u a. s. do 1 roku, u s. r. o. do 5 let, u k. s. dle společenské smlouvy, u družstva do 5 let)

1. úpis ZK 353/419

- na MD rostou pohledávky za upsaný ZK

- na D roste ZK zatím nezapsaný v OR

2. splacení peněžitých vkladů 211, (221)/353

- na MD přibývají peníze

- na D ubývají pohledávky za upsaný ZK

3. splacení nepeněžitých vkladů 0xx, (1xx)/353

4. zápis ZK do OR 419/411

- na MD ubývá nezapsaný ZK

- na D 411 přibývá zapsaný ZK

5. úhrada nesplacených peněžitých vkladů 211, (221)/353

Hospodářský výsledek

- může mít podobu zisku nebo ztráty

1. zisk 31. 12. 710/702

- na MD dochází k vynulování účtu

- na D zdroj krytí v podobě zisku

2. zisk 1. 1. 701/431

- na MD pomocný účet, který slouží k otevírání rozvahových účtů

- na D přibývají zdroj krytí v podobě HV

Rozdělení zisku: u a. s. a s. r. o. to je v kompetenci valné hromady, u družstva členská schůze

1. příděl do RF 431/421

- na MD ubývá HV

- na D roste rezervní fond

2. odměny z-nců ze zisku 431/331

3. podíly na zisku pro společníky 431/364

- zdanění podílu na zisku 364/342 (na D 342 rostou závazky vůči FÚ)

- úhrada sražené daně z příjmů 342/221

- výplata zdaněného podílu na zisku 364/221

4. nerozdělený zisk 431/428

- na D přibývá zdroj krytí majetku

5. úhrada minulé ztráty ze zisku 431/429

-po rozdělení zisku musí být účet 431 vynulován

1. ztráta 31. 12. 702/710

- na MD snížení zdrojů krytí majetku

- na D vynulování účtu

2. ztráta 1. 1. 431/701

- na MD účtujeme o snížení zdrojů z důvodu ztráty

- D pomocný účet

3. úhrada ztráty z RF 421/431

- na MD ubývají prostředky v RF

- na D rušíme část ztráty nebo celou

4. úhrada ztráty z nerozděleného zisku z předchozích let 428/431

- na MD ubývá nerozdělený zisk z předchozích let

- na D rušíme část ztráty, ubývá HV ve schvalovacím řízení

5. neuhrazená ztráta 429/431

- na MD roste neuhrazená ztráta, představuje snížení zdrojů krytí

- na D ubývá HV ve schvalovacím řízení

Fondy tvořené ze zisku

- rezervní fond 421

- nedělitelný fond 422

Témata, do kterých materiál patří