Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtová třída 4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtová třída 4 - účty zobrazující vlastní zdroje krytí majetku a cizí zdroje krytí majetku se splatností nad 1 rok - veškeré účty jsou rozvahové pasivní Vlastní zdroje - základní kapitál - kapitálové fondy- fondy tvořené z vkladů a z přijatých darů - fondy tvořené ze zisku- rezervní fond - hospodářský výsledek - účet individuálního podnikatele- pouze u FO, která je účetní jednotkou Základní kapitál - vlastní zdroj krytí majetku - povinně ho tvoří a. s., s. r. o., k. s., a družstvo - tvoří ho nepeněžní a peněžní vklady společníků, u a. s. je součtem nominálních hodnot emitovaných akcií - před zápisem do OR musí být uhrazeny všechny nepeněžité vklady a min. 30% peněžitých vkladů - úhrada zbylých 70% peněžitých vkladů musí proběhnout do určité doby od zápisu do OR (u a. s. do 1 roku, u s. r. o. do 5 let, u k. s. dle společenské smlouvy, u družstva do 5 let) 1. úpis ZK 353/419 - na MD rostou pohledávky za upsaný ZK 2. splacení peněžitých vkladů 211, (221)/353 - na MD přibývají peníze - na D ubývají pohledávky za upsaný ZK 3. splacení nepeněžitých vkladů 0xx, (1xx)/353 4. zápis ZK do OR 419/411 - na MD ubývá nezapsaný ZK - na D 411 přibývá zapsaný ZK 5. úhrada nesplacených peněžitých vkladů 211, (221)/353 Hospodářský výsledek - může mít podobu zisku nebo ztráty 1. zisk 31. 12. 710/702 - na MD dochází k vynulování účtu - na D zdroj krytí v podobě zisku 2. zisk 1. 1. 701/431 - na MD pomocný účet, který slouží k otevírání rozvahových účtů - na D přibývají zdroj krytí v podobě HV Rozdělení zisku: u a. s. a s. r. o. to je v kompetenci valné hromady, u družstva členská schůze 1. příděl do RF 431/421 - na MD ubývá HV - na D roste rezervní fond 2. odměny z-nců ze zisku 431/331 3. podíly na zisku pro společníky 431/364 - zdanění podílu na zisku 364/342(na D 342 rostou závazky vůči FÚ) - úhrada sražené daně z příjmů 342/221 - výplata zdaněného podílu na zisku 364/221 4. nerozdělený zisk 431/428 - na D přibývá zdroj krytí majetku 5. úhrada minulé ztráty ze zisku 431/429 -po rozdělení zisku musí být účet 431 vynulován 1. ztráta 31. 12. 702/710 - na MD snížení zdrojů krytí majetku - na D vynulování účtu 2. ztráta 1. 1. 431/701 - na MD účtujeme o snížení zdrojů z důvodu ztráty - D pomocný účet 3. úhrada ztráty z RF 421/431 - na MD ubývají prostředky v RF - na D rušíme část ztráty nebo celou 4. úhrada ztráty z nerozděleného zisku z předchozích let 428/431 - na MD ubývá nerozdělený zisk z předchozích let - na D rušíme část ztráty, ubývá HV ve schvalovacím řízení 5. neuhrazená ztráta 429/431 - na MD roste neuhrazená ztráta, představuje snížení zdrojů krytí - na D ubývá HV ve schvalovacím řízení Fondy tvořené ze zisku - rezervní fond 421 - nedělitelný fond 422 - statutární fondy slouží pro orgány PO 423, 427 - kapitálové fondy- 412,413 tvořeny z vkladů nebo darů - ostatní fondy slouží pro financování benefitů pro z- nce 1. tvorba fondů 431/421, (423,427) - na MD ubývá HV ve schvalovacím řízení - na D přibývá fond tvořený ze zisku, účet vyberu podle toho, jaký fond vytvářím 2. čerpání fondu tvořeného ze zisku 421/422 Dlouhodobé bankovní úvěry 1. získání dl. bankovního úvěru 221/461 - na D vznikají závazky vůči bance 2. úrok dl. bankovního úvěru 562/461 3. splátka dl. bankovního úvěru 461/221 - musíme mít VBÚ a VzÚÚ , pokud nemáme, tak účtujeme pomocí účtu 261 Rezervy - patří mezi cizí zdroje, protože jsou řazeny ke krytí budoucích závazků zákonné rezervy- daň. uznatelné, tvoří se k DM, který se odepisuje déle než 5 letostatní rezervy- daň. neuznatelné, účetní jednotka je vytváří dle vlastního uvážení 1. tvorby rezerv 552/451 2. čerpání rezerv 451/552

Témata, do kterých materiál patří