Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady a výnosy

Představují v účetnictví dvě strany výsledků hospodaření, jsou zařazeny do 5 a 6 skupiny a souhrnně se nazývají výsledkové účty.

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby, např. cizích výkonů, práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady a pojistné z mezd), oběžného majetku (spotřebovaných materiálů, prodané zboží), dlouhodobého majetku (odpisy).

Výnosy představují v účetní jednotce v peněžním vyjádření, vznikají při:

 • Prodeji zboží, výrobků a jiného majetku

 • Při prodeji služeb

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ

 1. Na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního období

 2. Přírůstky nákladů se účtují na straně má dáti, výnosy na straně dal

 3. Náklady a výnosy se účtují vždy do období, se kterým věcně a časově souvisejí

 4. Zákaz vzájemného účtování N a V, např. když vznikne podnikateli škoda 500 000,- a pojišťovna mu uhradí 400 000,-, nelze účtovat pouze rozdíl mezi oběma částkami, ale do nákladů se musí zaúčtovat 500 000,- a do výnosů 400 000,-.

 5. Při účetní uzávěrce se zůstatky výsledkových účtů převedou na účet 710- účet zisků a ztrát

 6. Analytickou evidenci v 5. Účtové třídě je třeba uzpůsobit ustanovením zákona o dani z příjmu, týká se to nákladů daňově neuznatelných a uznatelných

 7. Opravy nákladů a výnosů v minulých letech nesprávně zaúčtovaných nebo nezaúčtovaných se účtují takto: u nevýznamných částek se opravy zaúčtují tak, jak mělo být v minulém období, (metoda výsledková), u významných částek se opravy zaúčtují na 426, což je jiný výsledek hospodaření minulých let (metoda rozvahová)

 8. Existence párových účtů-nejde o zásadu v pravém slova smyslu, ale o pomůcku pro lepší orientaci v 5. A 6. Účtové třídě (504/604, 541/641, atd.)

 9. Do nákladů se účtují pouze náklady, které se jí týkají, např. za telefonní služby mají z části uhradit zaměstnanci

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU

Jedná-li se o náklady daňově uznatelné, snižují základ daně.

Náklady daňově neuznatelné nesnižují základ daně, ovlivní pouze účetní výsledek hospodaření.

Příklady nedaňových nákladů:

513 náklady na reprezentaci

526 sociální náklady podnikatele

528 ostatní sociální náklady (hrazené stravenky nad 55%)

545 ostatní pokuty a penále např. sankce FÚ

 • Dary jsou vždy nedaňovým nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou v daňovém přiznání

ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU

Daňové výnosy podléhají zdanění (zvyšují ZD), tržby za výroby, služby, zboží.

Nedaňové výnosy nepodléhají zdanění (nezvyšují ZD), jsou to výnosy, které už byly zdaněny u zdroje srážkou nebo jsou od daně osvobozeny. Např. podíly na zisku v kapitálových společnostech.

ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu vznikem nákladů a výdajů, i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný výsledek hospodaření za příslušné úč. Období, musí se do tohoto období zaúčtovat všechny náklady a výnosy které s ní hospodářsky, tedy věcně a časově, souvisí.

Témata, do kterých materiál patří