Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady a výnosy Představují v účetnictví dvě strany výsledků hospodaření, jsou zařazeny do 5 a 6 skupiny a souhrnně se nazývají výsledkové účty. Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby, např. cizích výkonů, práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady a pojistné z mezd), oběžného majetku (spotřebovaných materiálů, prodané zboží), dlouhodobého majetku (odpisy). Výnosy představují v účetní jednotce v peněžním vyjádření, vznikají při: Prodeji zboží, výrobků a jiného majetkuPři prodeji služeb ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ Na výsledkových účtech se účtujenarůstajícím způsobem od začátku účetního obdobíPřírůstky nákladů se účtují na straně má dáti, výnosy na straně dalNáklady a výnosy se účtují vždy do období, se kterýmvěcně a časově souvisejíZákaz vzájemného účtování N a V, např. když vznikne podnikateli škoda 500 000,- a pojišťovna mu uhradí 400 000,-, nelze účtovat pouze rozdíl mezi oběma částkami, ale do nákladů se musí zaúčtovat 500 000,- a do výnosů 400 000,-.Při účetní uzávěrce se zůstatky výsledkových účtů převedou na účet710- účet zisků a ztrátAnalytickou evidenci v 5. Účtové třídě je třeba uzpůsobit ustanovením zákona o dani z příjmu, týká se to nákladů daňově neuznatelných a uznatelnýchOpravy nákladů a výnosů v minulých letech nesprávně zaúčtovaných nebo nezaúčtovaných se účtují takto: u nevýznamných částek se opravy zaúčtují tak, jak mělo být v minulém období, (metoda výsledková), u významných částek se opravy zaúčtují na 426, což je jiný výsledek hospodaření minulých let (metoda rozvahová)Existence párových účtů-nejde o zásadu v pravém slova smyslu, ale o pomůcku pro lepší orientaci v 5. A 6. Účtové třídě (504/604, 541/641, atd.)Do nákladů se účtují pouze náklady, které se jí týkají, např. za telefonní služby mají z části uhradit zaměstnanci ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU Jedná-li se o nákladydaňově uznatelné, snižují základ daně. Nákladydaňově neuznatelné nesnižují základ daně, ovlivní pouze účetní výsledek hospodaření. Příklady nedaňových nákladů: 513 náklady na reprezentaci 526 sociální náklady podnikatele 528 ostatní sociální náklady (hrazené stravenky nad 55%) 545 ostatní pokuty a penále např. sankce FÚ Dary jsou vždy nedaňovým nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou v daňovém přiznání ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU Daňové výnosy podléhají zdanění (zvyšují ZD), tržby za výroby, služby, zboží. Nedaňové výnosy nepodléhají zdanění (nezvyšují ZD), jsou to výnosy, které už byly zdaněny u zdroje srážkou nebo jsou od daně osvobozeny. Např. podíly na zisku v kapitálových společnostech. ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu vznikem nákladů a výdajů, i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný výsledek hospodaření za příslušné úč. Období, musí se do tohoto období zaúčtovat všechny náklady a výnosy které s ní hospodářsky, tedy věcně a časově, souvisí. Časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům (k úbytkům majetku nebo k přírůstku závazků) a obdobím, se kterým tato změna majetku a závazků souvisí (vznikl náklad) se řeší pomocí časového rozlišení nákladů, podobně je tomu s příjmy a výnosy. Časové rozlišení lze rozdělit: ROZLIŠENÍ V UŽŠÍM POJETÍ Evidují se zde účetní doklady u nichž jsou známy3 faktory (účel, přesná výše částky, období ke kterému se částka vztahuje). Uvedené faktory musí býtsplněny současně. Používají se zde tyto účty: 381- náklady příštích období 382- komplexní náklady příštích období 383- výdaje příštího období 384- výnosy příštích období 385- příjmy příštích období ROZLIŠENÍ V ŠIRŠÍM POJETÍ Používá se tehdy, pokudnení známá jedna z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. Zahrnuje: 388- dohadné položky aktivní 389- dohadné položky pasivní Není zde známa jejich přesná částka a pouze jeodhadujeme. Rezervy (vs 45)= znám pouze účel, pro který se tvoří, ale částka i období ve kterém se budou čerpat se odhadují. ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODLE STRUKTURY HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Odpovídá na otázku, co bylo vynaloženo na hospodářskou činnost, tj. jaké druhy majetku, nakupovaných služeb, osobních nákladů ad.; • soustřeďování nákladů (a výnosů) do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů; • slouží k zjištění celkových nákladů (a výnosů) firmy za určité období. Pro účely zjištění hospodářského výsledku v potřebné struktuře se náklady a výnosy člení na tři skupiny - provozní, finanční a mimořádné. K těmto jednotlivým skupinám pak lze přiřadit jednotlivé nákladové (výnosové) druhy OSTATNÍ ČLENĚNÍ přímé náklady (jednicové) – přímý materiál, přímé mzdy, spotřeba technologické energie nepřímé náklady (režijní) – oprava a udržování, ces

Témata, do kterých materiál patří