Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům (k úbytkům majetku nebo k přírůstku závazků) a obdobím, se kterým tato změna majetku a závazků souvisí (vznikl náklad) se řeší pomocí časového rozlišení nákladů, podobně je tomu s příjmy a výnosy.

Časové rozlišení lze rozdělit:

  1. ROZLIŠENÍ V UŽŠÍM POJETÍ

Evidují se zde účetní doklady u nichž jsou známy 3 faktory (účel, přesná výše částky, období ke kterému se částka vztahuje).

Uvedené faktory musí být splněny současně.

Používají se zde tyto účty:

381- náklady příštích období

382- komplexní náklady příštích období

383- výdaje příštího období

384- výnosy příštích období

385- příjmy příštích období

  1. ROZLIŠENÍ V ŠIRŠÍM POJETÍ

Používá se tehdy, pokud není známá jedna z podmínek časového rozlišení v užším pojetí.

Zahrnuje:

388- dohadné položky aktivní

389- dohadné položky pasivní

Není zde známa jejich přesná částka a pouze je odhadujeme.

Rezervy (vs 45)= znám pouze účel, pro který se tvoří, ale částka i období ve kterém se budou čerpat se odhadují.

ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PODLE STRUKTURY HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Odpovídá na otázku, co bylo vynaloženo na hospodářskou činnost, tj. jaké druhy majetku, nakupovaných služeb, osobních nákladů ad.;

• soustřeďování nákladů (a výnosů) do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů;

• slouží k zjištění celkových nákladů (a výnosů) firmy za určité období.

Pro účely zjištění hospodářského výsledku v potřebné struktuře se náklady a výnosy člení na tři skupiny - provozní, finanční a mimořádné. K těmto jednotlivým skupinám pak lze přiřadit jednotlivé nákladové (výnosové) druhy

OSTATNÍ ČLENĚNÍ

přímé náklady (jednicové) – přímý materiál, přímé mzdy, spotřeba technologické energie

nepřímé náklady (režijní) – oprava a udržování, cestovné, odpisy, spotřeba energie

členění podle místa vzniku a odpovědnosti

- členění podle hospodářských středisek

členění podle nákladových druhů

Témata, do kterých materiál patří