Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky -4. účtová třída - pouze RP - nachází se zde vlastní a cizí zdroje ÚJ a dlouhodobé závazky (závazky delší než 1 rok) -> krátkodobé závazky se nachází ve 2. třídě (hl. skupina 23) a dále ve 3. třídě (sk.32,33,34,36,37) Vlastní zdroje (tj. vlastní kapitál podniku) mohou mít tyto základní formy: 411 – základní kapitál tvořen vklady společníků jeho výše závisí na druhu ÚJ (jaká je to obch. spol.) pokud se ÚJ zapisuje do OR -> musí být účet 411 shodný s výpisem do OR k tomuto účtu se vztahuje účet 419 = změny zákl. kapitálu účtuje se na něm pouze o změnách ZK, než jsou zapsány (ty změny) do OR 412, 413 – kapitálové fondy 413 se používá při darování do ÚJ nebo při vkladech společníků nad rámec ZK Skupina 42 Patří sem fondy ze zisku + výsledky hospodaření z minulých let ÚJ tvoří fondy ze zisku – dle rozhodnutí valné hromady Skupina 43 431 -na tomto účtu se nachází HV z minulého účetního období, který musí být valnou hromadou rozdělen - vzniká v průběhu účetního období jako rozdíl mezi výnosy a náklady, v průběhu účetního období se HV neúčtuje na žádný konkrétní účet, ale zúčtovává se až při uzavření účetních knih, na začátku dalšího účetního období se převádí na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - k 31. 12. musí tento účet vykazovat nulový zůstatek (protože 1.1. tam bude opět převeden HV opět z minulého období) Skupina 49 491 -účet individuálního podnikatele - používají pouze FO, které vedou účetnictví Cizí zdroje dlouhodobé se rozdělují na tři základní skupiny|: Skupina 45 – rezervy - 451 - zde se tvoří zákonné rezervy - 459 - zde se tvoří ostatní rezervy Skupina 46 – dlouhodobé bankovní úvěry - 461 -s dobou splatnosti větší než 1 rok - dokladem pro účtování = VÝPIS Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU Skupina 47 -nachází se zde závazky, které nemají povahu úvěru (doba splatnosti opět delší než 1 rok) -479 - RP Základní kapitál - v CZK - je součástí tzv. VLASTNÍHO KAPITÁLU (neboli vlastního zdroje financování – kromě ZK ho tvoří také rezervní fondy a zisk společnosti) - je tvořenvklady společníků - jeho výše závisí na typu společnosti a na výši, která je schválena ve spol. smlouvě - rozlišujeme 2 pojmy ZALOŽENÍ - je založena sepsáním spol. smlouvy nebo zakladatelské listiny VZNIK - spol. vzniká dnem zapsání do OR - ke dni vzniku spol. se sestavujezahajovací rozvaha aotevírá účetnictví - vklady, které společníci ke dni vzniku společnosti nesplatili -> jsou zachyceny jako pohledávka ke společníkům na účtu353 ->spol. musí splatit svůj podíl nejpozději do 5 let (nebo jak je stanoveno ve smlouvě) Zvýšení základního kapitálu - dobrým signálem pro postavení firmy na trhu a pro věřitele - musí být schváleno valnou hromadou - zvýšení ZK lez provést v zásadědvěma způsoby: dalšími vklady stávajících nebo nových společníků – společnost získává další majetek, tento způsob je přípustný jen tehdy, jestliže dosavadní peněžité vklady byly zcela splaceny Účtování 1) úpis nového vkladu do ZK353 / 419 2) Splacení vkladu převodem z BÚ221 / 353 3) Zápis o zvýšení ZK do OR419 / 411 z vlastních zdrojů společnosti – nejčastěji z nerozděleného zisku minulých let (vlastní kapitál se nezvyšuje) Účtování 1) zvýšení ZK z fondů 42x/419 2) zápis o zvýšení ZK do OR (u každého zvýšení)419/411 3) zvýšení ZK ze zisku minulých let428/419 3) zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení431/419 Snížení základního kapitálu - není dobrým signálem pro firmu - musí být odsouhlaseno valnou hromadou - musí být včas zveřejněno - ÚJ, které mají stanovený limit ZK (a.s.) nesmí snížit ZK pod tento limit - ke snížení ZK docházíz důvodů: dlouhodobá ztráta vystoupení společníka ze společnosti u a. s. snižování nominální hodnoty akcií Ostatní složky vlastního kapitálu Kapitálové fondy 413 – Ostatní kapitálové fondy- zde se účtují ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, které při vkládání nezvyšují ZK podniku (jedná se např. o příplatky nad ZK), ve prospěch účtu se účtují také přijaté dary – (nezdaňují se DPPO, ale podléhají dani darovací) Účtování příplatky nad základní kapitál, přijetí daru0xx,1xx,21x/413 Hospodářský výsledek - jedná se o součást vlastního kapitálu, a představuje vlastní zdroj, který je plně k dispozici ÚJ - zisk se ve zdrojích účetní jednotky může objevit dvakrát: jako nerozdělený zisk z minulých let – účet 428 jako zisk – HV předchozího roku, jde o zisk po zdanění, tzv. zisk, který má účetní jednotka k volnému disponování, protože jeho rozdělení podléhá schvalovacímu řízení obchodní společnosti eviduje se do doby rozdělení na účtu 431 – HV ve schvalovacím řízení - zisk z předchozího roku musí být po roční uzávěrce sledován samostatně jako zdroj, o němž má být teprve uvážlivě rozhodnuto, proto se o něm mluví jako o hospodářském výsledku ve schvalovacím řízení - HV ve schvalovacím řízení je tedy přechodnou formou vlastního zdroje, která bude v účetní jednotce vždy na počátku účetního období - v průběhu účetního období musí řídící orgán společnosti rozhodnout o rozdělení zisku Rozdělení zisku - provádí se podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí valné hromady - zisk musí být přednostně rozdělen do rezervního fondu a zbývající část lez rozdělit: příděly do ostatních fondů431/42x zvýšení základního kapitálu431/419 na výplatu dividend431/364 ponechán nerozdělený k dalšímu používání v příštích letech431/428 na úhradu ztráty z minulých let431/429 Vypořádání ztráty - pokud účet 431 vykazuje zůstatek na straně MD - ztrátu lze vypořádat například: ze zákonného rezervního fondu (účet 421) z nerozděleného zisku minulých let (účet 428) předpisem pohledávky za společníky v s. r. o. (účet 354) v případě, že ÚJ nemá dostatek zdrojů na uhrazení ztráty ,je možno neuhrazenou část ztráty převést do dalších let (účet 429) Fondy tvořené ze zisku - představují účelově vázané zdroje, tedy zdroje, které jsou určeny k použití na stanovený účel - fondy jsou vlastní zdroje financování majetku, a proto se evidují na pasivních účtech - fondy můžeme rozdělit na: tzv.zákonné fondy – tj. zákon uk

Témata, do kterých materiál patří