Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtová třída 4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtová třída 4 a)Popis účtů, vlastní kapitál – obsah, způsoby zvyšování a snižování ZK u obchodních společností b)Právní formypodnikání – popis obchodních společností, družstvo, jiné právní formy podnikání c)Fondy – charakteristika, tvorba a použití fondů d)Ostatní dlouhodobé závazky Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 43 - Výsledek hospodaření 45 - Rezervy 46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 47 - Dlouhodobé závazky 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 49 - Individuální podnikatel a)Popis účtů, vlastní kapitál – obsah, způsoby zvyšování a snižování ZK u obchodních společností 4. účtová třída obsahuje rozvahové pasivní účty, které můžeme rozdělit do dvou skupin Kapitálové účty - jde o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 41, 42, 43 a 49, tvoří se zejména prostřednictvím vkladům, kladným výsledkem hospodaření (ziskem), bezplatným nabytím majetku (darováním) Účtová skupina 41 - základní kapitál, účet 411, při změnách základního kapitálu účet 419 - kapitálové fondy, účty 412, 413 Účtová skupina 42 - fondy ze zisku, účty 421, 422, 423, 427 - převedené hospodářské výsledky, účty 428, 429 Účtová skupina 43 - zisk po zdanění nebo ztráta z předcházejícího účetního období, účet 431 Účtová skupina 49 - účet individuálního podnikatele 491 Dlouhodobé závazky - jde o cizí zdroje, jejichž lhůta splatnosti je delší než 1 rok Účtová skupina 45 - rezervy Účtová skupina 46 - bankovní úvěry s dobou splatnosti delší než 1 rok Účtová skupina 47 - ostatní dlouhodobé závazky, závazky se splatností nad 1 rok Účtová skupina 48 - 481 – odložená daňová pohledávka a závazek ZÁKLADNÍ KAPITÁL V RŮZNÝCH ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍCH FORMÁCH PODNIKÁNÍ Obchodní zákoník ukládá některým obchodním společnostem a družstvům vytvořit při svém vzniku základní kapitál. Tvoří se peněžitými a nepeněžitými vklady společníků a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Povinnost vytvořit základní kapitál se týká zejména a. s., a s. r. o. Dále musí základní kapitál vytvářet k. s. a družstva. FO základní kapitál vytvářet nemusejí, za závazky své firmy ručí celým svým majetkem. b)Právní formy podnikání – popis obchodních společností, družstvo, jiné právní formy podnikání Fyzická osobaje osoba přirozená, člověk. Jejími identifikačními údaji jsou jméno, adresa, rodné číslo nebo rok narození aj. fyzická osoba podniká jako: živnostník, člověk, který má živnostenský list další povolání – místo živnostenského oprávnění je potřeba jiný doklad – doktoři, advokáti, geodeti, auditoři, daňoví poradci, zemědělci Tento člověk, tato fyzická osoba, podniká buď sama, nebo ve sdružení s jinými. Právnická osoba je uměle vytvořená, která vzniká zápisem do nějakého rejstříku, kde musí být zapsány zákonem stanovené identifikační znaky, jako je sídlo předmět činnosti majetek osoby, který je odlišný od majetku fyzických osob organizační struktura V našem případě, v případě právních forem podnikání, se jedná o tzv.obchodní rejstřík (v případě nadace nadační rejstřík). V českém právu existují 4 druhy obchodních společností (veřejná obchodní společnost.;komanditní společnost;společnost s ručením omezeným aakciová společnost) a všechny jsou takto postupně upraveny vobchodním zákoníku. Společnosti vznikají zápisem do obchodního rejstříku, kam se vkládá i tzv. společenská smlouva nebozakladatelská listina, ve kterých si společníci domlouvají základní ustanovení o společnosti, kterou zakládají. Vedle obchodních společností spravuje obchodní zákoník ještědružstvo. řídí se: obchodním rejstříkemživnostenským zákoníkem Obchodní rejstřík zapsáním do obchodního rejstříku vzniká společnost - právnická osobamusí být uvedeny identifikační znaky – název, sídlo, předmět činnosti, majetek osoby, který je odlišný od majetku fyzických osob, organizační strukturau tzv. rejstříkových soudů společnosti můžeme dělit na osobní společnosti předpokládající osobní účast majitelů společnosti na jejím chodu (v.o.s. a komplementáři v kom. spol. )v kapitálové společnosti je typická pouhá majetková účast společníků (komanditisté v kom. spol., s.r.o. a a.s. ) veřejná obchodní společnost Nejpodobnější individuálnímu podnikání. Zakládají ji alespoň dvě osoby, maximální počet není omezen, většinou ne více než pět (fyzických i právnických osob). Společníci ručí celým svým majetkem. Statutárním orgánem – tím kdo jménem společnosti jedná – jsou všichni společníci (jednatelé). označení: veřejná obchodní společnostveř. obch. spol.v.o.s.příjmení jednoho společníka (např. : Dvořák a spol.) výhody a nevýhody: rychlé rozhodovánímalý kapitálvelký zájem o firmuodchodem předposledního ze společníků zaniká celá společnostnení plátcem daní z příjmu právnických osob (není dvojí zdanění => úspora) komanditní společnost dva druhy společníků komplementářručí celým svým majetkem (jako společník v.o.s.)jedná jménem společnostikomanditistavkládá do společnosti pouze majetek (často peníze) a poté se podílí na ziskuručí pouze majetkem vloženým do společnosti do výše nesplaceného vkladuminimální vklad je x Kč – ověřit pro 2016má právo kontrolovat komplementáře, nemá právo jednat jménem společnosti Ve společnosti musí být alespoň jeden komplementář a jeden komanditista. označení: komanditní společnostkom. spol.k.s. Společnost s ručením omezeným může ji založit i jen jedna osoba (fyzická i právnická); maximálně může mít 50 společníkůspolečnost je právnická osoba odlišná od svých majitelů, ručí celým svým majetkem, majitelé (společníci) ručí solidárně do výše souhrnu všech nevyplacených prostředků minimální vklad do společnosti základní kapitál jex Kč, přičemž každý společník musí vložit minimálněx Kč označení společnost s ručením omezenýmspol. s r.o.s.r.o. orgány valná hromada (nejvyšší orgán; všichni společníci); řeší hlavní cíle společnostistatutárním orgánem jsoujednatelé, které volí valná hromadamůže zříditdozorčí radu(kontrolní orgán) výhody a ne

Témata, do kterých materiál patří