Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10. Maturitni otazka_Financni ucty I.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Finanční účty I. 1. Syntetická a analytická evidence pokladní hotovosti a cenin Syntetická evidence Pokladna 211 – účtuje se zde o stavu a pohybu hotových peněz, šeků a poukázek v nominální hodnotě Ceniny 213 – účtuje se zde o stavu a pohybu cenin (poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky) Analytická evidence - souhrn analytických účtů se rovná účtu syntetickému Pokladna 211 – členění na českou měnu a cizí měnu (211.1 CZK; 211.2 €; 211.3 $) Ceniny 213 – člení se podle druhů cenin, emitentů, hodnot, hmotně odpovědných osob 2. Účetní doklady pro evidenci pokladní hotovostib) příjmové pokladní dokladya) výdajový pokladní doklad 3. Náležitosti pokladních dokladů a průvodní doklady k nim přikládanéa) označení uce dokladu - smyslem rozdělení dokladů do menších logických celků je jasná, rychlá a jednoznačná identifikace dokladů b) popis obsahu uce případu a označení jeho účastníků - označení účastníků: obchodní jméno a sídlo právnické osoby (dle výpisu z obchodního rejstříku) c) peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení uce dokladu - zpravidla se jako okamžik vyhotovení uce dokladu uvádí datum, tj. časový údaj s přesností na dny - jedná se o okamžik (datum), kdy je účetní doklad fyzicky vytvořen - může být shodný s okamžikem uskutečnění uce případu e) okamžik uskutečnění uce případu, není-li hodný s okamžikem vyhotovení uce dokladu - jedná se například o den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazků, inkasu pohledávky, zjištění manka či přebytku apod. f) podpisový záznam osoby odpovědné za uce případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování - osoba odpovědná za uce případ stvrzuje obsah uce případu, měl by garantovat za věcnou správnost uce případu - osoba odpovědná za zaúčtování uce případu by měla přezkoušet doklad z hlediska formálního, tzn. například ověřit náležitosti uce dokladů - průvodní doklad = příloha 4. Pokladní kniha, skonto Pokladní kniha = evidenční kniha pohybů a zůstatků v hotovosti (příjmy a výdaje) Struktura: datum, doklad, text, příjem, výdej, zůstatek Pokladní skonto = kontrola pokladny, zjišťuje skutečnou hodnotu v pokladně (fyzická inventura). Vyhotovuje se zápis o pokladním skontu. Zjištěná hotovost se porovná s konečným stavem v pokladní knize. Přílohou je výčetka platidel, kde se uvedou jednotlivé druhy bankovek a mincí a jejich počet. Provádí se po každý den po skončení pracovního dne nebo v průběhu dne, například při změně pokladníka. 5. Inventarizace pokladny a cenin Inventarizace pokladny = porovnán í skutečného stavu se stavem účetním. Vyhotovuje se výčetka platidel a inventarizační zápis Inventarizační rozdíly a) přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní stav 211/668 b) manko (schodek)- skutečný stav je nižší než účetní 569/211 předpis náhrady pokladníkovi 335/668 úhrada na účet, hotově, ze mzdy 221,211,331/335 - škoda vzniklá krádeží je daňově uznatelný náklad v případě, že ÚJ má potvrzení od policie, že se jedná o neznámého pachatele Inventarizace cenin = obdobné jako u pokladny, pouze se místo účtu 211 použije účet 213 6. Účtování cenin - jedná se zejména o - poštovní známky telefonní a ostatní karty - 518, - dálniční známky, kolky - 538, - stravenky 527 - daň uznatelné 528 - daň neuznatelné a) nákup cenin 213/211 b) spotřeba cenin 518/213 – poštovní známky, telefonní karty 538/213 – kolky, dálniční známky Účtování stravenek - musí vycházet z daňových předpisů - stravného při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin (79 Kč, z toho 70 % - 55,3 Kč daňově uznatelným nákladem účtovaným na 527 nad tuto hranici pak neuznatelný 528) - rozdíl mezi hodnotou stravenky a příspěvkem od organizace má platit zaměstnanec na 335 Faktura za stravenky 213/321 Podíl hrazený zaměstnavatelem 527/312 Podíl hrazený zaměstnavatelem nad rámec ZDP 528/213 Předpis k úhradě zaměstnancům 335/213 7. Valutová pokladna - pokud má účetní jednotka valutovou pokladnu je účtování shodné s účtováním korunové pokladny, peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně. Přepočet valutové pokladny ke dni účetní závěrky - v případě, že valutová pokladna vykazuje zásobu valut ke dni účetní uzávěrky, musí být valuty přepočteny podle kurzu ČNB platného k 31.12. - 563 - Kurzové ztráty - 663 - Kurzové zisky Účtování: Stav v Kč (dle kurzu ČNB) 37 100 Kč Stav dle účetnictví 36 994 Kč Kurzový rozdíl …. zisk 106 Kč 211.2/663 Nákup valut do pokladny výběrem z bankovního účtu - nákup valut do pokladny při výběru z banky bude přepočten dle kurzu účetní jednotky platného v den vzniku účetního případu. Peněžní ústav ale prodává účetní jednotce valuty ve svém kurzu, a tak vzniká kurzový rozdíl Účtování: Zaplaceno z BÚ 26 400 Kč 261/221.2 Příjem do pokladny 26 220 Kč 211.2/261 Kurzový rozdíl 180 Kč 563/261 Výplata valut na zahraniční služební cesty - případný doplatek zaměstnanci musí být uhrazen vždy v české měně, ale vrácení přeplatku může být provedeno jak v české, tak v zahraniční měně Účtování: Záloha na služební cestu 335/211.2 Vyúčtování služební cesty 512/335 Doplatek 335/211.1 8. Finanční majetek – krátkodobý a dlouhodobý Krátkodobý Charakteristika finančních účtů - 2. účtová třída, rozvahové účty, které mohou být jak aktivní, tak pasivní. Členění finančních účtů aktivní účty (účtová supina 21, 22, 25)účty finančního majetku 211 - pokladna, 213 - ceniny a 221 - bankovní účtyúčty cenných papírů budou v držení krátkodobě, tj. do jednoho roku, 251 - majetkové CP k obchodování, 253 - dluhové CP k obchodování, 255 - vlastní dluhopisypasivní účty (účtová skupina 23 a 24) zobrazuje krátkodobé úvěrové vztahy231 - krátkodobé bankovní úvěry, 232 - eskontní úvěry, 249 - ostatní krátkodobé finanční výpomoci (krátkodobé půjčky od jiných subjektů) Oceňování KFM - peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě - cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou - náklady s pořízením související (poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Dlouhodobý finanční majetek (06) Vymezení DFM - dlouhodobě vázané prost

Témata, do kterých materiál patří