Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní doklady

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2.Účetní doklady Hospodářské operace, které jsou doloženy příslušnými účetními doklady nazývámeúčetními případy.Účetní operace, jsou úkony, které vyplývají ze způsobu účtování. Příjmový pokladní doklad - PPD (příjem peněz do pokladny) Výdajový podkladní doklad - VPD (výdej peněz z pokladny) Výpis z běžného účtu - VÚ (pohyb peněz na našem běžném účtu) Faktura - přijatá (nákup zboží, materiálu) - fa - vydaná (prodej zboží, služeb, IM) - fa Příjemka - P (příjem materiálu do skladu Výdejka - V (výdej materiálu ze skladu) Vnitřní účetní doklad-(aktivace vnitropodnikových služeb) Doklady musí být pravdivé, přesné, úplné, přehledné a včasné. Nesmí se přepisovat, dodatečně vpisovat a musí být čitelné. ÚD se zaznamenávají tak, aby byly čitelné a nedaly se vymazat (musí být psány strojem, inkoustem nebo propiskou) Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, registrují a ověřují ji. Druhy účetních dokladů: z hlediska obsahu: a)vnitřní(interní) - PPD. VPD, výdejka - zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. vnější(externí) - faktura - zajišťují styk účetní jednotky s vnějším světem. podle místa vystavení dělíme účetní doklady: -vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí) -došlé - směřující z vnějšího světa do účetní jednotky jednotlivé účetní doklady - obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v rámci 1 dne. sběrnýúčetní doklad - shrnují více jednotlivých účetních dokladů, za delší období (týden, dekáda, měsíc) Náležitosti účetního dokladu: každý zápis v účetní knize musí být podložen účetním dokladem! označení účetního dokladu (Paragon, Faktura) popis účetního případu označení účastníků peněžní částka, množství a cena za jednotku datum vyhotovení ÚD datum uskutečnění účetního případu, pokud není shodné s datumem vyhotovení podpisy odpovědných osob za zaúčtování a za účetní případ Prvotní záznam(znamená zaznamenání hospodářských jevů současně nebo bezprostředně po jejich uskutečnění.V účetním dokladu nemusí být obsaženy všechny náležitosti přímo na dokladu, je možno doložit v příloze. 1. přezkušování účetních dokladů a)-věcné - množství- cena b)-formální - předepsané náležitosti 2. příprava k zaúčtování třídění (pokladní, bankovní,...) očíslování(přidělení určitého čísla danému dokladu, podle zvoleného systému: - v časové řadě n1 - x - nezávisle na druhu dokladu - číslování jednotlivých druhů dokladů vlastní číselnou řadou (často se v čísle vyskytuje i kalendářní rok př.: 96 0001 - u věcného hlediska jednotlivým typům dokladů přidělíme kód, číslo pak doplňujeme pořadovým číslem dokladu. evidence - vede se v pomocných knihách (kniha došlých faktur). účtovací předpis - zajišťuje spojitost účetních dokladů s účetními zápisy v účetních knihách. Znamená stanovení účtu a jeho strany. Jednoduché účetnictví - číslo strany a řádku v peněžním deníku. 3. zaúčtování účetního dokladu - provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách 4. úschova - je dokonce účetního roku v příručním archivu a po uzávěrce se účetní doklady předají do podnikového archivu na dobu 5 let po skončení účetního roku Doklady, které nejsou správně vyplněny jsou považovány za neprůkazné.

Témata, do kterých materiál patří