Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Dlouhodobý majetek má charakter dlouhodobé povahy životnost delší než jeden rok a cena vyšší než 40 000,- Kč Hmotný DM (úč. skup. 02, 03) a) movitý - majetek z hodnotou vyšší než 40 000 Kč a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok - stroje, dopravní prostředky, inventář, základní stádo, tažná zvířata b) nemovitý - majetek s hodnotou vyšší než 40 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok - pevně spojený se zemí budovy, pozemky (nerozhoduje PC) , trvalé porosty (lesy, sady), lomy - nesplňuje - li majetek jednu z těchto podmínek (ceny, upotřebitelnosti), jedná se o DHIM, jestliže účetní jednotka rozhodne o jeho existenci (jinak materiál) - úč. 028 - DHIM můžeme odepsat najednou, nebo po částech (maximálně 4 roky) Neodepisovaný IM (úč. skup. 03) - umělecké sbírky a pozemky - během let se jejich hodnota zvyšuje (odpis - snížení hodnoty) Nehmotný DM (úč. skup. 01) - majetek s hodnotou vyšší než 60 000,-- a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok - patří sem - výsledky z výzkumné činnosti, kterou podnik provádí, nebo je nakoupí (patenty) - software, je-li nakoupen samostatně - ocenitelná práva (licence) - nesplňuje - li majetek jednu z podmínek (cena, upotřebitelnost) jedná se o DNIM, jestliže účetní jednotka rozhodne o jeho existenci (jinak materiál) - úč. 018 - DHIM můžeme odepsat najednou, nebo po částech (maximálně 4 roky) Finanční investice (úč. skup 06) - majetek, který podnik nakoupil za účelem obchodování s ním nebo dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků se záměrem získat dostatečný výnos - patří sem - CP a vklady s držením delším než 1 rok - půjčky na dobu delší než 1 rok - umělecká díla, sbírky. drahé kovy určené k obchodování Do IM nepatří - a) zásoby b) krátkodobé finanční investice (splatnost do 1 roku) - účet 251 - Majetkové CP) c) DHIM a DNIM, když firma rozhodla, že se jedná o materiál Ocenění DM a) cena pořízení - finanční investice b) pořizovací cenou - nákup HIM a NIM c) na bázi vlastních nákladů - sami jsme si ho vyrobili d) reprodukční cenou - IM získaný bezúplatně, nabytý při finan. leasingu, zjištěný pro inventarizaci Evidence DM - při zařazení - Protokol o převzetí (popis předmětu, PC, datum převzetí, technický stav) - po zařazení - Inventární kniha (soupis inventárních karet) - Inventární karta (popis, odepis. skup. a druh odpisu, PC, datum zařazení, odpisy) - při vyřazení - Protokol o vyřazení Investiční majetek je prostředek dlouhodobé spotřeby, firmě slouží dlouhou dobu, postupně se spotřebuje a jeho hodnota přechází do hodnoty nových výrobků také postupně formou odpisů Opotřebení 1. fyzické - a) při činnosti b) při nečinnosti - vlivem tepla, světla, povětrnostních podmínek 2. morální - a) vlivem technického rozvoje b) vlivem růstu produktivity práce Odpisy - vyjadřuje velikost opotřebení za rok v Kč sestavuje se tzv. odpisový plán Oprávky – součet (suma) odpisů

Témata, do kterých materiál patří