Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rezervy – jejich tvorba a čerpání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rezervy – jejich tvorba a čerpání význam rezerv, proč je účetní jednotka vytváří které právní předpisy upravují tvorbu a čerpání rezerv na kterých účtech se účtuje o rezervách a jaké jsou k nim souvztažné účty kdy dochází k čerpání rezerv, jak se toto čerpání zaúčtuje a jak je tím ovlivněn základ daně z příjmu Rezervy tvoří účtovou skupinu45x. Patří mezi dlouhodobé cizí zdroje majetku, cizí kapitál, vyjadřují závazek účetní jednotky vůči třetím osobám.. Tvoří se z nákladů (nejedná se tedy o rezervní ani jiný podobný fond, který se tvoří ze zisku a zahrnuje se do vlastního jmění) za účelem krytí výdajů a ztrát, které jsou spojeny s dlouhodobě a nepřetržitě existujícími riziky vázanými na neomezenou dobu trvání účetní jednotky. Představují výdaje příštích období. Plní funkci časového rozlišení nákladů, tvoří se účelově a částka a období čerpání jsou nejisté. Tvorba rezerv se účtuje do nákladů a aby neovlivnila hospodářský výsledek, musí se při roční uzávěrce zaúčtovat jako snížení rezerv do výnosů na účet674 - Zúčtování rezerv. Rezervy se člení na dvě velké skupiny: 1.) zákonné rezervy - jedná se o ty, jejichž výše a tvorba je upravena zákonem o rezervách (Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) a je na ni brát zřetel v zákoně o daních z příjmu 2.)ostatní rezervy - upravují se vnitřním předpisem, účetní jednotka učiní o těchto rezervách vlastní rozhodnutí, není však zákonem o daních z příjmu uznatelná jako náklad nezbytný k dosažení a udržení příjmů Rezervy mohou mít dvojí určení: -obecné (globální) - jedná se o rezervy na rizika či ztráty při podnikání (rezervy se nesmí vytvářet na neidentifikovatelné případy, například na obecná podnikatelská rizika, tvorba rezerv se musí vztahovat na současné, známé skutečnosti, které již nastaly nebo které lze očekávat) -účelové (individuální rezervy) - jde o rezervy určené ke krytí konkrétních rizik (například na opravy hmotného investičního majetku podniku, na kursové ztráty a podobně) Rezervy jsou vytvářeny dvojím způsobem: -procentem ze základu, který si určí podnik (výše tržeb, zisků...) -v absolutní částce (například na kursové ztráty...) Způsob vytváření rezerv si podnik stanoví sám, pokud se nejedná o případ, kdy způsob tvorby rezervy stanoví přesně zvláštní zákon. Tvorbou rezerv podnik zvyšuje náklady. Tím se sníží hospodářský výsledek běžného účetního období a zadržují se tak částky na budoucí výdaje, které podnik vynaloží na určitý účel v příštím období, případně je využije na krytí budoucích rizik a ztrát. Tvorba rezerv se účtuje v závislosti na tom , zda se týkají nákladůprovozních,finančních nebomimořádných. Účtování: Účtování tvorby rezerv zákonných: Tvorba zákonných rezerv provozní povahy 552 / 451 Tvorba zákonných rezerv finanční povahy 574 / 451 Tvorba zákonných rezerv mimořádné povahy584 / 451 Účtování tvorby rezerv ostatních: Tvorba ostatních rezerv provozní povahy 554 / 459 Tvorba ostatních rezerv finanční povahy 574 / 459 Tvorba ostatních rezerv mimořádné povahy584 / 459 Čerpání (rozpuštění) rezerv se provádí prostřednictvím výnosů. Zde opět záleží na tom, s jakou činností rezerva souvisí. Zúčtování rezerv tedy probíhá ve třech různých skupinách, v závislosti na tom, zda jde o provozní, finanční nebo mimořádnou činnost: Účtování čerpání rezerv zákonných: Čerpání zákonné rezervy provozní povahy 451 / 652 Čerpání zákonné rezervy finanční povahy 451 / 674 Čerpání zákonné rezervy mimořádné povahy451 / 684 Účtování čerpání rezerv ostatních: Čerpání ostatních rezerv provozní povahy 459 / 654 Čerpání ostatních rezerv finanční povahy 459 / 674 Čerpání ostatních rezerv mimořádné povahy 459 / 684 Rezervy nesmí nikdy mít aktivní zůstatky. Pasivní zůstatky jsou převáděny do následujícího účetního období. Rezervy se tvoří % z určeného základu nebo v absolutní částce - při účetní uzávěrce musí být provedena inventarizace rezerv (rezervy podléhají dokladové inventuře). Ověřuje se účel (odůvodněnost) i výše.

Témata, do kterých materiál patří