Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daňová evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňová evidence podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně, na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení ziskupodnikat mohou PO i FOevidenci o podnikání vedouPO formou ÚČETNICTVÍFO u evidence o podnikání mají tyto možnosti:Vedou účetnictví – pokud se staly ÚJ FO se stávají ÚJ pokud: : FO,které jsou podnikatelé zapsány do OR FO se musí zapsat do OR pokud: - výše příjmů dosáhla za 2 po sobě následující úč. období 120 milionů Kč - provozuje živnost průmyslovým způsobem - stanoví zvláštní předpis : Ost. FO, jejichž obrat přesáhl za 12 po době jdoucích měsíců 25 mil. : Ost. FO, které vedou účetnictví dobrovolně Vedou záznamní evidencizachycují a evidují pouze příjmy – výdaje se neuplatňují ve skutečné výši, ale ve formě paušálu (procento z příjmu) -> ZDPzávisí na druhu podnikáníDaň stanovují paušální částkoupodnikatel nevede příjmy ani výdajedomluví si s FÚ předpokládané příjmy a výdajedaň z příjmu -> platí jako paušálu nás se nevyskytujeVedou daňovou evidenci příjmů a výdajůdříve: jednoduché účetnictvícílem je:zjistit základ daně -> ten se zjišťuje porovnáním (rozdílem) příjmů zahrnovaných do základu daně – výdajů odčitatelných od základu danězajistit evidenci peněžních prostředků v pokladně a na běžném účtu Knihy v DE základní knihou jedeník příjmů a výdajůzachycují se zde pouze platby, nikoliv předpisy platebdalší knihy jsou: kniha pohledávek a závazků– může být z obchodních vztahů (FP, FV nebo kniha ostatních pohledávek a závazků (mzdy, pojišťovna, FÚ) záznamní evidence DPH– jen u plátcůdalší evidenční karty: karta zásob karta DHM karta rezerv karta úvěrů Zapisování příjmův deníku příjmů a výdajů nejprve se zjistí, zda jde o příjem do pokladny nebo na BÚpak se určuje, jestli se jedná o příjem zahrnovaný nebo nezahrnovaný do základu daněPŘÍJMY ZAHRNOVANÉ = příjmy, které souvisí s podnikatelskou činností (platba faktur),vše co bychom zaúčtovali do skupiny 6xxPŘÍJMY NEZAHRNOVANÉ= přijaté půjčky/úvěry, osobní vklady Příjmy a výdaje v hotovosti – zůstatek v pokladně (příjmy-výdaje) musíme zkontrolovat se SSPříjmy a výdaje na BÚ – zůstatek musíme zkontrolovat s posledním výpisem (31.12.)+ se zjišťují celkové příjmy a ty se porovnávají s příjmy zahrnované a nezahrnované do ZD+ to samé u výdajů Zapisování výdajův deníku příjmů a výdajů nejprve se zjistí zda jde o platbu z pokladny nebo z BÚpoté určíme, zda se jedná o výdaje odčitatelné nebo neodčitatelné od ZDVÝDAJE ODČITATELNÉ =platby faktur za materiál nebo služby,vše co bychom zaúčtovali do skupiny 5xxVÝDAJE NEODČITATELNÉ= os. výběry, splátky půjček/úvěrů, nákup DHM Průběžné položky 261slouží k časovému překlenutí mezi jednotlivými dokladyzejména při převodu mezi pokladnou a BÚ DPH Neplátci DPH - stejně jako v účetnictví - DPH vstupuje do ceny vstupů (zaznamenává se celková cena s DPH) Plátci DPH - pro daňové přiznání DPH nemůže sloužit pouze deník příjmů a výdajů (zde se zachycuje DPH až v okamžiku zaplacení) - pro daňové přiznání je důležité datum uskutečnění, proto se vede zvláštní evidence tzv.ZÁZNAMNÍ EVIDENCE DPH - zachycení DPH v deníků - DPH jevždy příjmem nebo výdej nezahrnovaný a neodčitatelný - stejně jako platby DPH – buď vznikne nadměrný odpočet = příjem nebo Př: FP za materiál 100.000,- DPH 21.000,- peníze BÚ 121.000,- - 100.000,- = výdaj odčitatelný - 21.000,- = výdaj neodčitatelný Částečná úhrada faktur u plátců DPH jsou2 možnosti: Nejprve se vypořádává DPH a zbytek úhrady jako výdaj či příjem ovlivňující ZD Nejprve se vypořádává výdej či příjem ovlivňující ZD a nakonec DPH Uzávěrkové operace Sečtou se všechnypříjmy a výdajeZjistí sezáklad daně (rozdílem příjmu zahrnovaných do základu daně a výdajů odčitatelných od základu daně)Provedou sekontrolní vazbyProvede se inventarizace (veškerého majetku)Přepočtou sepohledávkyazávazkykurzem platným k 31.12Vypracuje sedaňové přiznání -Příloha č. 1 = Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti - řádek 101 -> uvede se součet sloupce7 (příjmy) - řádek 102 -> uvede se součet sloupce8 (výdaje) - řádek 104 ->základ daně (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji –rozdíl mezi sloupcem 7 a 8) - řádek 113-> základ daně – položky snižující základ daně(položky snižující ZD=řádek 6) - řádek 113-> přesunemedo řádku 37 Úpravy základu daně – nepeněžní jedná se o úpravu základu daně a to opoložky snižující základ daně azvyšující základ danětyto položky neprochází příjmy ani výdaji (v deníku nejsou zachyceny)úprava těchto položek se provádí až v daňovém přiznáníVÝDAJE SNIŽUJÍCÍ ZD = položky, jimiž si podnikatel může snížit ZD = odpisy (nikomu je neplatíme, ale snižují ZD) = zůstatková cena (při vyřazení DM) = tvorba zákonných rezerv = nájemné u finančního leasingu = vzájemné zápočty pohledávek a závazků PŘÍJMY ZVYŠUJÍCÍ ZD = čerpání zákonné rezervy = zápočet pohledávek a závazků - najdeme je v příloze č. 1 -> odstavec E - součet se přenese do řádku 105

Témata, do kterých materiál patří