Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní úprava UCE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní úprava UCE a)Zákon u UCE, vyhlášky MF, směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účetní zásady, vnitropodnikové směrnice b)Obsah zákona o UCE, pojem UCE, funkce UCE, způsoby vedení podnikatelské evidence c)Účetní dokumentace – význam, charakteristika účetního dokladu, členění dokladů a popis, náležitosti. Oběh účetních dokladů – popis činností d)Účetní zápisy – pojem, druhy. Technika úč. zápisů, opravy úč. zápisů, kontrola e)Účetní knihy – členění, charakteristika, formy a)Zákon u UCE, vyhlášky MF, směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účetní zásady, vnitropodnikové směrnice - účetnictví je upravováno soubory předpisů na úrovni zákonů a norem. Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR jeZákon o účetnictví. Další normou jsouprováděcí vyhlášky Ministerstva financí. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování pak poskytujeČeské účetní standardy. Právní síla těchto norem je následující 1. Zákon o účetnictví 2. Vyhlášky MF 3. České účetní standardy Další předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat, jsou – Obchodní zákoník, daňové zákony, pojišťovací zákony, zákon o cestovních náhradách, zákoník práce, zákon o cenných papírech Zákon o účetnictví Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví, úplně průkazným způsobem a správně, tak aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. 1) účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období 2) účetnictví je vedeno průkazným způsobem, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a účetní jednotka provedla inventarizaci 3) účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a výše uvedenými předpisy Povinnost vést účetnictví – PO jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až od dne svého zániku. PO, které se staly účetní jednotkou v důsledku překročení obratu, jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. Směrná účtová osnova Je stanovena prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví. Směrnáúčtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty, obchodní společnosti, družstva, státní podniky, FO, které jsou účetní jednotkou, účtová osnova zahrnuje 10 tříd, které se dále člení na účtové skupiny, vydává jí Ministerstvo financí. ÚČTOVÝ ROZVRH sestavuje ho účetní jednotka, je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které budou v účetním období používat, sestavuje se pro každé účetní období, podniky, banky, pojišťovny, příspěvkové a rozpočtové organizace Účetní zásady Je soubor pravidel, který je nutné dodržovat při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů. Většina z nich je zapracována do zákona o účetnictví a společně s obecnými prvky – bilančním principem, podvojností, dokladovostí, oceňováním majetku, inventarizací vyvářejí obecně uznávané účetní zásady, které je potřeba dodržovat. Zásada věrného a poctivého zobrazení Podstatou je přesně zaznamenat stav a pohyb majetku, jeho přírůstek a úbytek a vykazovat hospodářský výsledek. Účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její daňové a právní dopady. Zásada účetní jednotky Vymezuje ekonomický celek, za který se vede účetnictví. V rámci účetní jednotky mohou být tvořeny i vnitropodnikové útvary, které za sebe vedou manažerské účetnictví, ale nemusí předkládat výsledky hospodaření. Zásada neomezeného trvání účetní jednotky Účetní jednotka má povinnost pravidelně vykazovat a zjišťovat výsledek hospodaření a finanční situaci. Hospodářský výsledek je vypočítává vždy za stejnou dobu i za účetní období a to je jeden kalendářní rok (12 měsíců po sobě). Zásada oceňování v historických cenách Majetek musí být oceňován vždy v cenách z období, ve kterém byl majetek pořízen. Nebere se budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz. Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími Účetní závěrky z jednotlivých účetních období na sebe navazují, stejně jako metody oceňování, odepisování, náplň položek ve výkazech, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních ukazatelů. Zásada vymezení okamžiku realizace Vyžaduje určit okamžik, kdy dojde k zaúčtování - den dodávky, inkasa, pohledávky, vystavení faktury apod. Zásada opatrnosti Do výše zisku se promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Realizuje se tvorbou rezerv a opravných položek. Zákaz kompenzace Nikdy nesmí být kompenzovány účty nákladů a výnosů, aktiv a pasiv, závazků a pohledávek. Výjimkou jsou pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedené ve stejných měnách, převod podílu na hospodářském výsledku společníků v obchodní společnosti a doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků. Věcná zásada Výkazy musí být sestavovány na základě informací, které jsou pro uživatele významné. Přednost obsahu před formou Nejdůležitější hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá. Akruální princip Vyžaduje účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení nákladů a výnosů. VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE - účetní jednotka si vytvoří vlastní vnitropodnikovou směrnici, při jejich tvorbě a sestavení se vychází z konkrétních podmínek dané účetní jednotky, upřesňuje účetní postupy a přístupy, každá směrnice musí obsahovat den nabytí účinnosti, popřípadě období platnosti a musí být podepsaná oprávněnou osobou, jejich rozsah není závazný, proto je možné některé níže navrhované směrnice sloučit do jedné směrnice a naopak v případě potřeby provést jejich podrobnější členění Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří - účtový rozvrh - odpisový plán - podpisové vzory - harmonogram účetní závěrky - používání měnových kurzů - způsoby oceňování - oběh účetních

Témata, do kterých materiál patří