Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12.Aktiva a pasiva podniku 12.1 Rozvaha, druhy, funkce Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: Z hlediska konkrétního durhu majetku, s nímž podnik hopodaříZ hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen Obsah rozvahy: Přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku uspořádaných vhodným způsobem, se nazývá rozvahaJednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tj. Tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva Druhy rozvahy: Zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení podniku (začátku podnikání)Počáteční rozvaha – sestavuje se na začátku uce obdobíKonečná rozvaha – sestavuje se na konči uce období (popř. Při ukončení činnosti podniku) Rozvaha se sestavuje 1x ročně pro potřeby daňového přiznání. Pro potřeby operativního řízení se sestavuje čtvrtletně nebo měsíčně. Údaje uvedené v rozvaze ověřujeme inventarizací majetku. Funkce rozvahy: Přehledně uspořádat majetek podniku a jeho zdroje (v peněžním vyjádření)Poskytnout základ pro zhodnocení finanční situace podniku k určitému datuPorovnávání rozvahy za více po sobě jdoucích období, zíkáme přehled o vývoji majetku a jeho financováníInformuje o stavu majetku a zdrojů z jakých byl pořízenUmožňuje zjisitt hospodářský výsledek jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku 12.2 Členění aktiv a pasiv Aktiva= majetek podniku uspořádaný podle složení (dlouhodobý majetek, peněžní prostředky, zásoby a pohledávky) Pasiva = majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen (vlastní kapitál, úvěry a závazky) AKTIVA = PASIVA Součet aktiv v rozvaze se musí rovnat součtu pasiv. Rovnice (aktiva = pasiva) tvoří základ rozvahy a je nazývánabilanční rovnicí – musí platit vždy! Struktura rozvahy Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný a finanční)a oběžný majetek (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky). Pasiva se v rozvaze člení na vlastní zdroje a cizí zdroje. Zjednodušená struktura rozvahy: I.DLOUHODOBÝ MAJETEK 1. Dlouhodobý hmotný majetek 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek II. OBĚŽNÝ MAJETEK 1. Zásoby - materiál - zboží - výrobky 2. Peněžní prostředky (Krátkodobý finanční majetek) - pokladna a ceniny - bankovní účty - krátkodobé cenné papíry 3. Pohledávky I. VLASTNÍ ZDROJE (= VLASTNÍ KAPITÁL) 1. Základní kapitál - kapitálové fondy a fondy ze zisku II. CIZÍ ZDROJE 1. Úvěry 2. Ostatní závazky - dodavatelům - zaměstancům - ostatním subjektům (finančnímu úřadu, zdrav. pojišťovnám, správě sociálního zabezpečnení...) AKTIVARozvaha k... PASIVA 12.3 Změny rozvahových položek Hospodářskou činností se majetek a zdroje financování dostávají do koloběhu, v němž mění svou formu. Koloběh majetku Dlouhodobý majetek udržuje svou podobu, opotřebovává se a na hosp. Činnosti se podílí delší dobu. Oběžný majetek neustále mění svou formu. 1. Nákup materiálu – za hotové nebo za fakturu 2. Výroba – dochází ke spotřebě materiálu a vzniku dalších nákladů, výsledkem výroby jsou výrobky, které se prodávají 3. Prodej – za hotové nebo na fakturu, za peněžní prostředky se nakupuje materiál a cel proces se opakuje Hospodářské operace doložené účetními doklady se nazývají účetními případy. Změny rozvahových položek vznikají na základě účetních případů, po každém účetním případu se stanoví nová rozvaha. Změny rozvahových položek v rozvaze Aktiva Pasiva Běžný účet + přírustek pen. prostředků - snížení pohledávky Aktiva + Aktiva - 1. Účetní prípad – úhrada faktury od odběratele na BÚ 2. Účetní případ – dodavatelská faktura za materiál Aktiva Pasiva Materiál na skladě + přírustek mat. Aktiva + Dodavatelé + přírůstek závazků Pasiva + Aktiva Pasiva Bankovní účty - úbytek peněžních prostředků Aktiva - Závazky vůčí FÚ - úbytek závazků Pasiva - 3. Účetní případ – z běžného účtu zaplacena daň FÚ Aktiva Pasiva Bankovní úvěr + přírustek závazků Dodavatel - úbytek závazků Pasiva + Pasiva - 4. . Účetní případ – z bankovního úvěru zaplacena faktura dodavateli 12. 4 Majetek – forma, členění, oceňování Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky – budovy, stroje, dopravní prostř., zásoby, peněžní prostředky apod. Souhrn hospodářských prostředků se označuje jako obchodní majetek. Obchodním majetkem jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá. Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou stran: z hlediska jeho konkrétní formy, tj. podle jeho složeníz hlediska zdrojů, ze kterých byl financován Členění: Obchodní majetek se člení na: dlouhodobý majetekoběžný majetek Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý nehmotný majetekdlouhodobý finanční majetek Oceňování: Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků: 1) Cena pořízení - skutečná částka za kterou jsem finanční investice pořídili (nejsou vedlejší pořizovací náklady) 2) Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, montáž, provize, složení, pojištění, instalace, N související s uvedením do užívání, průzkumné, geologické a projektové práce...) Do pořizovací ceny se nezahrnují: - výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování DHM, kurzové rozdíly 3) Vlastní náklady - skutečné náklady přímé a nepřímé bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností, popř. Nepřímé náklady správního charakteru 4) Reprodukční pořizovací cena - ocenění u DHM: a) nabytého darováním b) nově zjištěného a v uce dosud nezachyceného Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. RPC stanoví odborný odhad. Majetek na finančních účtech a) peněžní prostředky a ceniny – nominální hodnota b) krátkodobé cenné papíry – cena pořízení 12.5 Dlouhodobý majtek – charakteristika jednotlivých účtů 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 011 – Zřizovací výdaje - výdaje spojené se založením nového podniku - soudní a notářské poplatky, nákla

Témata, do kterých materiál patří