Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Uce pis

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakteristika zásob, druhy zásobZásoby patøí do obìžného majetku, složky majetku, dochází k jednorázové spotøebì nebo se z pøíslušné èinnosti získávají a pøemìòují v jiné majetkové složky. Zásoby se zahrnují do nákladù v souladu s uce pøedpisy jednorázovì, a to v okamžiku jejich spotøeby,Materiálsuroviny a základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly a obalový materiál, další movité vìci s dobou použitelnosti do jednoho roku bez ohledu na výši ocenìní, drobný HMZbožímovité vìci vèetnì zvíøat nabyté UJ za úèelem prodeje, pokud s tìmito vìcmi UJ obchoduje, výrobky, které byly aktivovány a pøedány do vlastních prodejen, nemovitosti, které UJ nakupuje za úèelem prodeje v nezmìnìné podobì; UJ pøitom tyto nemovitosti sama nepoužívá, nepronajímá ani na nich neprovádí technické zhodnoceníceòování zásob pøi jejich výdeji do spotøeby dochází k tomu, že PC jednoho druhu materiálu jsou rozdílné jak od rùzných dodavatelù, tak i od jednoho dodavatele v rùzné dobì dodání. Tím mohou vznikat rùzné komplikace, zejména pøi oceòování materiálu na skladu. Zpùsoby oceòování:skuteèné ceny- úbytek materiálu se uskuteèòuje v poøizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován na skladì. Tohoto zpùsobu pùjde použít jen tehdy, když je skuteènì známo, ze kterého pøírùstku zásob došlo k výdejivážený aritmetický prùmìr– cena pøi úbytku zásob se stanoví jako aritmetický prùmìr z PC, ten mùže mít dvì podoby a to promìnlivý (poèítá se pøi každém výdeji) nebo periodický (poèítá se za urèité období, jehož délku si stanoví ve vnitropodnikové smìrnici UJ, pøièemž toto období nesmí být delší než 1 mìsíc);ocenìní podle zásady první do skladu, první ze skladu(neboli metoda FIFO) – výdeje se oceòují postupnì od nejstarší zásoby k zásobì nejnovìjší podle toho, jak se materiál postupnì ze skladu odebírá)Syntetická a analytická evidence materiálových zásobNa syntetických úètech v poøizovacích cenách. Pøi poøizování materiálu mohou být nejen rùzné ceny materiálu od rùzných dodavatelù, ale mohou být v rùzné výši také vedlejší poøizovací náklady, které jsou závislé na zpùsobu dopravy, vzdálenosti, cenách jednotlivých dopravcù apod. V analytické evidenci umožòují postupy úètování uce jednotkám úètovat rùzným zpùsobem, který nejlépe vyhovuje konkrétním podmínkám. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhù zásob, na skladních kartách. Úètování poøízení, skladování a úbytkù materiálu zpùsobem A, B Zpùsob A nakupované zásoby se v prùbìhu roku zaúètovávají na pøíslušný rozvahový úèet zásob v 1. úètové tøídì a do nákladù se dostávají až pøi jejich spotøebì (na základì výdejek) Úètování pøi poøízení zásob: pøijaté faktury za nákup zásob, za pøepravné, apod. (111, 131/321)VÚD na aktivaci zásob, napøíklad za vlastní dopravu (111, 131/621, 622) VUD na zásoby získané bezplatnì, napø. darem (111,131/413)pøíjemka na zásoby pøevzaté na sklad (112, 132/111. 131)Úètování výdeje materiálu do spotøeby, respektive úbytek prodaného zboží: v PC (501, 504/112, 132) - pøi prodeji zboží je potøeba zaúètovat ještì tržbu z prodeje: prodejní cena bez danì (211, 311/604) prodejní cena s daní (211, 311/604)311/343)Zpùsob B nakupované zásoby se v prùbìhu roku zúètovávají pøímo do nákladù a na majetkových úètech v 1. úètové tøídì se úètuje až pøi roèní uzávìrce, kdy se zaúètují zùstatky materiálu na skladì. Pøi tomto zpùsobu je nutné vést skladovou evidenci na analytických úètech bìžnì, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v prùbìhu úèetního období. Na konci uce období se vyúètují PS a KS tak, aby odpovídal skuteènosti Úètování bìhem uce období: faktura za nákup (501, 504/321)Úètování na konci uce období:pøevod PS do spotøeby (501, 504/112, 132) pøevod KS zjištìného dle inventury k 31.12. (112, 132/501, 504)8.Materiál Prodej materiáluNepatøí k èastým uce pøípadùm, pøesto se s ním v praxi mùžeme setkat, zvláštì pokud je v UJ materiálu nadbytek nebo se pøestávají vyrábìt urèité druhy výrobkù, v dùsledku èehož se materiál na jejich výrobu stal nepotøebným: prodejní cena (211,311/642) poøizovací cena (542/112)Reklamace pøi dodávkách materiáluPøi dodávkách materiálu se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odbìratelem a dodavatelem (popø. pøepravcem). Jedná se napø. o nesoulad mezi fakturovaným a dodaným množstvím, horší kvalita dodaného mat., poškození dodávky… Tyto závady mohou být dùvodem pro uplatnìní reklamace ze strany odbìratele. Pøi úètování o reklamacích se mohou vyskytnout tyto uce pøípady: 1. Reklamaèní nárok (napøíklad ve výši odpovídající nedodanému množství) - zaúètuje se jako pohledávka za dodavatelem nebo pøepravcem na úèet 315 2. Dobropis k faktuøe v pøípadì uznané reklamace (pokud je výstavce dobropisu, tj. dodavatel èi pøepravce, plátcem DHP, potom je dobropis souèasnì i opravným daòovým dokladem) - zaúètuje se zápornou èástkou 3. Odepsání reklamaèního nároku v pøípadì neuznané reklamace - zaúètuje se jako zrušení pohledávky a souèasnì jako škoda (549) - stejnì jako škoda se posuzuje i daòová uznatelnou tohoto úètu, tj. jen do výše náhradÚètování: 1) Faktura za nákup materiálu 111/321 343/2) Pøíjemka za pøevzetí mat na sklad 12/1113) Reklamaèní nárok na chybìjících 315/1114) Dobropis k fa – dodavatel uznává reklamaci za oprávnìnou ve výši jedné poloviny reklamované èástky /315 /321 343/5) Odpis neuhrazené èásti reklamaèního nároku 549/3156) Úhrada rozdílu mezi fakt. èástkou a èástkou uvedenou na dobropisu – 321/221Materiál vlastní výrobyPokud se nìkteré druhy materiálu vyrábí v UJ, vzniknou náklady (pøímé – pøímý mat, pøímé mzdy; nepøímý – odpisy, nájemné, variabilní náklady) na jeho výrobu. Protože se pozdìji (pøi spotøebì) tyto èástky objeví v nákladech podruhé (na 501), je potøeba souhrn tìchto nákladù „aktivovat“ prostøednictvím úètu 621. Podobnì se úètuje napøíklad doprava nakoupeného materiálu vlastními vozidly, jen se použije úèet 622. Úètování – 111/621,622Úètování inventarizaèních rozdílùManko – 549/112 Pøedpis náhrady manka zamci – 335/648 Úhrada manka hotovì zamcem – 211/335 Úhrada manka na ú

Témata, do kterých materiál patří