Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zásoby a)Pojem, členění, oceňování, způsoby pořízení. Nákup zásob z dovozu b)Prodej materiálu, reklamace, nákup a prodej zboží, zboží v maloobchodě c)Účtování zásob zp. A a B d)Účtování zásob na konci úč. období (119, 389), změny v ocenění zásob na konci úč. období e)Zásoby vlastní výroby – pojem, ocenění, účtování zp. A i B učebnice – kapitola 2 - nutné a)Pojem, členění, oceňování, způsoby pořízení. Nákup zásob z dovozu Pojem složky hmotného majetku, které mění v reprodukčním procesu svou formu součástí oběžných prostředků Členění zásob Materiál – suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly (pokud nejsou dlouhodobým majetkem), drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem Nedokončená výroba – produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Zahrnuje také nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Polotovary vlastní výroby – jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu. Výrobky – jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. Zvířata – jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, stáda dojnic a další. Zboží – jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i vlastní výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Oceňování zásob Zásoby se oceňují dle§ 25 a 27 zákona o účetnictvía § 49 vyhlášky 500/2002 Sb.: Pořizovací cenou – nakoupené zásoby, tj.cenou pořízení a souvisejících vedlejších nákladů spojených s pořízením zásob např. dopravné, clo, pojistné, cestovné zásobovače. Vlastními náklady – zásoby pořízené vlastní výrobou. Reprodukční cenou – příchovky zvířat, zásoby získané bezplatně, přebytky, odpad, vedlejší produkty vrácené z výroby. Při účtování úbytků zásob se používají: Individuální pořizovací cena nejstarších zásob – metoda FIFO – první do skladu, první ze skladu. Vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen – vypočtený z individuálních cen a množství zboží na skladě. Výpočet se provede poslední den měsíce a používá se pro oceňování úbytků v následujícím měsíci. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat jednu z uvedených metod. Použité metody oceňování nesmí být v průběhu účetního období měněny. Pořizovací cenu zásob lze na analytických účtech rozdělit na cenu zásob, za kterou byly pořízeny a náklady související s jejich pořízením (odchylka). Účetní jednotka musí stanovit vnitřní směrnicí způsob, jak bude postupováno v případě vyskladnění zásob ze skladu. Podíl nákladů souvisejících s pořízením zásob může účetní jednotka k vyskladněnému zboží účtovat do nákladů na konci příslušného měsíce. K tomu se stanoví koeficient, na jeho základě vypočítá poměrnou část vedlejších pořizovacích nákladů (odchylku) k vyskladněným zásobám. Příklad stanovení koeficientu (PS = počáteční stav) PS účtu odchylky + přírůstek účtu odchylkyPS účtu mat. na skl. + přírůstek účtu mat. na skl. = koeficient rozpouštění odchylku Koeficient je vypočítán na 5 desetinných míst. Tímto koeficientem vynásobíme vydání skladu v cenách pořízení a dostaneme částku k rozpuštění odchylky, kterou zúčtujeme na vrub účtu 501, 504 a ve prospěch účtu odchylky 112/AE, 132/AE. Nákup zboží z dovozu Zde se rozlišuje, zda se jedná o pořízení materiálu z členského státu EU nebo o dodávku mimo EU. Nákup v EU Faktura se účtuje obdobně jako od českého dodavatele. Pouze se provede přepočet z cizí měny. Dodavatel z EU nebude tento materiál zdaňovat DPH, pokud zná IČ české firmy. Česká firma, plátce DPH, má povinnost tuto daň sama spočítat a odvést finančnímu úřadu. Zpravidla má i nárok na odpočet DPH ve stejné výši. Odvod tak ve většině případů bude nulový, ale je nutné tuto skutečnost zaúčtovat na účtech 343. Problém nastane ve chvíli, kdy je materiál (zboží) dodáno a faktura přijde později. V tomto případě se DPH odvede v období, kdy byl materiál dodán a nárok na odpočet vznikne až po dodání faktury. Nastane časový nesoulad. Dovoz mimo EU Clo na materiál (zboží) určuje při dovozu celní úřad. Kontace 111/379. Clo je součástí pořizovací ceny. U DPH je postup stejný jako při pořízení v rámci EU. DPH se přizná na vstupu a zároveň se uplatní jeho odpočet. b)Prodej materiálu, reklamace, nákup a prodej zboží, zboží v maloobchodě Prodej materiálu Podnik prodává materiál spíš výjimečně: změna výroby, likvidace nadbytečných zásob, výpomoc jinému podniku. Prodává se za smluvní cenu, včetně DPH: MD 311, 343/ Dal 642 a se souvztažným zápisem MD 542/Dal 112. Reklamace Při dodávkách se mohou vyskytnout problémy – množství, kvalita. Odběratel následně uplatňuje svoje nároky vůči dodavateli za nedodaný nebo nekvalitní materiál (zboží). Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. Uznaná reklamace VÚD na reklamované množství, vystaven dobropis: -315/-343 úhrada dodavateli náhradní dodávkou:MD 111/Dal 315 reklamace neuznána VÚD588/315 Zvláštnosti účtování u materiálových zásob Zásoby přijaty do úschovy nepatří nám - podrozvahová evidence Náhrady škod od pojišťovny VPD platíme pojistné548 / 211 způsobena škodazaměstnanec335 / 688pojišťovna378 / 688když známe částku, kterou nám pojišťovna zaplatí do konce roku nám nepřijde oznámení od pojišťovny o výši náhrady388 / 688 (odhad částky)přijde výpis od pojišťovny378 / 388 Opravné položky ocenění - trvalý charakter582/112- přechodný charakter tvorba559/191zrušení191/659daň. neuznatelné - v rámci inventarizace -> vyšší ocenění Evidence zásob zboží Postupuje se obdobně jako u materiálu, ale používají se jiné účty. Je možný způsob A i B. pořízení zboží131/321zboží na skladě132/131prodané zboží504/132tržby za zboží311/604 podle způsobu B - jako u materiálu, místo 131 použijeme účet

Témata, do kterých materiál patří