Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pohledávky v účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pohledávky v účetnictví Zúčtovací vztahy - v účtové osnově vyhrazena pro jejich účtování3. účtová třída - soustřeďují se zde především vztahy ÚJ k vnějšímu okolí v podobě pohledávek(krátkodobých i dlouhodobých) a závazků (pouze krátkodobých) Členění - účtová skupina 31 – Pohledávky - rozvahové účty aktivní (=majetek firmy, při úhradě se mění v peněžní prostředky) - oceňujeme je v nominální hodnotě – Zákon o účetnictví §25g) - obsahují : 1) pohledávky z obchodních vztahů, jak krátkodobé, tak dlouhodobé - pohledávky vedeme také na účtech: zálohy na zaplacené investice – účet 051, 052 zálohy na zásoby – účet 151 dlouhodobé půjčky – účet 066, 067 - účtová skupina 32 – Závazky - v této skupině jsou především účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tedy závazky vůči dodavatelům (321) saldokonto = ÚJ má přesnou analytickou evidenci o svých pohledávkách a závazcích - většinou ke každému dlužníku či věřiteli zřizuje samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto - v účetnictví nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky - výjimku tvoří vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma subjekty ve stejné měně a se splatností do 1 roku – tento zápočet musí být vzájemně písemně stvrzen - kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou v třetí účtové třídě zúčtovací vztahy ÚJ k: zaměstnancům institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společníkům popř. členům družstev finančním a jiným orgánům (FÚ, celnice, pojišťovny…) Obchodní pohledávky a závazky lze dělit takto podle doby splatnosti – krátkodobé, dlouhodobé podle místa vzniku – tuzemské, zahraniční podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů Tuzemské pohledávky Pohledávky za odběrateli - účtujeme o nich na základě FV, nebo VPD naúčtě 311 Pohledávky za společníky společníci se upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady – evidujeme naúčtě 353 společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě smlouvy o půjčce) –účet 355 - smlouva o půjčce musí být sjednána za podmínek obvyklých v obchodním styku, zejména se sjednává výše úroku – z daňového zákona vyplývá, že obvyklá výše úroku je v hodnotě 140 % diskontní sazby, tj. sazby vyhlášené ČNB ke dni uzavření půjčky Směnečná pohledávka - pohledávka, která nám vznikla na základě úhrady od odběratele směnkou –směnka k inkasu - účtujeme naúčtu 256 – Dluhové CP se splatností do jednoho roku Pohledávky z poskytnutí provozních záloh - poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, která se eviduje na účtu314 – poskytnuté provozní zálohy(314/221) -051,052 zálohy na DM,151 zálohy na zásoby,314 zálohy na služby - po obdržení FA se musí zúčtovat (zrušit) zaplacená záloha (321/ 314) Poskytnuté provozní zálohy neplátci DPH = záloha – byly vydány peníze, ale nebylo provedeno vyúčtování (tj. provedení prací, služeb, zásob),zálohy z tohoto důvoduneovlivňují hospodářský výsledek - Účtování u neplátce DPH 1) VÚ - Zaplacení zálohy 314/ 221 2) FP- od právníka 518/ 321 3) Zúčtování zálohy 321/ 314 4) Doplatek FA321/ 221 Poskytnuté zálohy plátce DPH - rozlišujeme: a) zálohave stejném měsíci jako FA (vyúčtování) –poskytnutá záloha -> FP -> zúčtování -> doplatek - Účtování 1) VÚ -Zaplacení zálohy 314/ 221 2) FP - od právníka – cena bez DPH 518/321 DPH 314/ 321 3) Zúčtování zálohy 321/314 b) zálohav jiném měsíci než FA (vyúčtování) –poskytnutá záloha -> daň. doklad -> FP -> odečet zálohy -> doplatek - Účtování 1) VÚ -Zaplacení zálohy 314/ 221 2) Přijetí daňového dokladu na zálohu (účtuje se jen DPH) 343/ 314 3) FP -Vyúčtování právnických služeb 518/ 321 DPH 343/ 321 4) Odečet poskytnuté zálohy 314/ 321 343/ 321 5) VÚ-Doplatek321/ 221 Pohledávky v cizí měně - při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových pohledávkách vyjádřených cizích měnách - ZoÚ vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak i v cizích měnách - pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může ÚJ používat: denní kurz dle ČNB pevný kurzstanovený k určitému datu po jí vymezené období (měsíc, čtvrtletí, pololetí,…) - za den uskutečnění účetního případu lze považovat u odběratele den přijetí faktury - odběratel by nám měl sdělit své DIČ, popřípadě si ho ověříme na stránkách MF - příjemce faktury (odběratel) má pak povinnost zdanit si naší FV dle sazeb v jeho zemi - plátce DPH v ČR má nárok na odpočet u vstupů, které mu vznikly Kurzové rozdíly -vznikají nám ve dvou případech: při vzniku pohledávky počítáme s jiným kurzem než jaký jev den úhrady odběratelem, v tomto případě dochází ke kurzovým rozdílům - zachycujeme je na účtech -563 – Kurzová ztráta - 663 – Kurzový zisk a tytorozdíly přímo ovlivňují HV –jsou daňově účinné!! příneuhrazení pohledávek do konce účetního období (31.12.) - je nutné přepočítat tyto pohledávky kurzem platným k 31.12.->opět nám vznikají kurzové rozdíly (563 – ztráta, 663 – zisk) - pojí se s 311 -> kurz. ztráta 563/311, kurz. zisk 311/663 Neuhrazené pohledávky - v současné podnikatelské praxi se lze často setkat s pohledávkami, které jsou v podstatěnedobytné (věřitel své peníze nikdy neuvidí), ale přesto hodnotu pohledávky zahrnul do svých výnosů a zdanil ji daní z příjmu - ÚJ vznikají: problémy s likviditou – podnikatel nedodržel platební podmínky a ÚJ nemá na zaplacení svých závazků, protože má vázané finanční prostředky v neuhrazené pohledávce daň z příjmu – ÚJ hodnotu pohledávky zahrnula do svých výnosů a zdanila daní z příjmů, i když nedostala zaplaceno DPH – ÚJ vzniká povinnost odvést DPH, i když opět ji odběratel nezaplatil účetní závěrka – účetní závěrka nevykazuje věrný obraz o finanční situaci ÚJ Účetní řešení situace Odpis pohledávky do nákladů = trvalé snížení hodnoty pohledávky - je daňově účinné tehdy, jestliže splňuje podmínky zákona o dani z příjmu -> §24/2 odst. 2 písm. y -> tento paragraf nám říká, kdy je odpis pohledávky daňově účinný (

Témata, do kterých materiál patří