Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4) DLOUHODOBÝ MAJETEK, JEHO POŘÍZENÍ A ODEPISOVÁNÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4) DLOUHODOBÝ MAJETEK, JEHO POŘÍZENÍ A ODEPISOVÁNÍ charakteristika a členění dlouhodobého majetku dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0 dělí se na: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek – účtová skupina 02 a 03 charakteristické rysy fyzická podstata (hmotná podstata) dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku výše ocenění u movitých věcí a souborů movitých věcí (dle zákona o daních z příjmů) vyšší než 40 000 Kč nebo jiné dle vnitřní směrnice účetní jednotky – účet 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory členění: pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ocenění stanoveném účetní jednotkou (v zákoně o daních z příjmů je pro začlenění stanovena hranice 40 000 Kč pěstitelské celky trvalých porostů (např. chmelnice a vinice) dospělá zvířata a jejich skupiny(stáda, hejna) s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou jiný dlouhodobý majetek bez ohledu na výši ocenění(např. umělecká díla, movité kulturní památky) Drobný hmotný majetek splňuje podmínku dlouhodobosti nesplňuje podmínku ocenění (40 000 Kč) účetní jednotka se rozhodne, že o tomto majetku bude účtovat jako o dlouhodobém a zařadí ho do skupiny drobný hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek – účtová skupina 01 má nemateriální povahu, jedná se o majetek, který nelze uchopit dobu použitelnosti má delší než 1 rok výši ocenění podle zákona o daních z příjmů je 60 000 Kč nebo výše stanovená účetní jednotkou členění: software programové vybavení (pokud není součástí hardwaru) ocenitelná práva účtují se zde výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv apod. goodwill je to rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základě znaleckého posudku Dlouhodobý finanční majetek cenné papíry (akcie, obligace)oceňování dlouhodobého majetku DDM při pořízení dodavatelsky neboli koupí oceňujeme v pořizovací ceně Oceňujeme 4 různými cenami: Pořizovací cena obsahuje: cena pořízení, tj. fakturovanou cenu Cena pořízení Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cenazpůsoby pořízení dlouhodobého majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nejčastěji pořizujeme těmito způsoby: dodavatelským způsobem (koupí) vytvořením vlastní činností (aktivací) darováním (bezúplatné nabytí) přeřazením z osobního vlastnictví do podnikání při účtování pořízení dlouhodobého majetku v podnikatelské sféře používáme tyto účty: 041 – pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou to účty aktivní a přírůstek majetku účtujeme na stranu MD a podvojně na stranu D účtu podle způsobu pořízení (321 – Dodavatelé, 587/ 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku, 648 – Ostatní provozní výnosy, 491 – Účet individuálního podnikatele)evidence dlouhodobého majetku (AE) každý jednotlivý druh DM se sleduje v inventární knize nebo častěji na inventární kartě, což je analytická evidence inventární karta obsahuje: název majetku a jeho číselné označení ocenění (pořizovací cena, reprodukční cena nebo vlastní náklady) datum a způsob pořízení údaje o zvoleném způsobu odepisování částky odpisů za zdaňovací období zůstatkovou cenu (vstupní cena – odpisy) datum a způsob vyřazeníopotřebení majetku, účetní a daňové odpisy dl. majetek se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenesení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů v nákladech účetní jednotky se projeví pomocí odpisů – účet č. 551 – Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku opotřebení je: fyzické vzniká v důsledku užívání morální vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce opotřebení se vyjadřuje odpisy – tj. peněžní částkou vyjadřující opotřebení za jeho účetní období úhrn odpisů za dobu užívání dl. majetku představuje oprávky zůstatková cena = pořizovací cena – oprávky Účetní odpisy účetní jednotka sestavuje odpisový plán pro každý dlouhodobý majetek odpis vyjadřuje fyzické i morální opotřebení majetku účetní odpisy mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku v daných podnikatelských podmínkách způsob výpočtu je v pravomoci podniku Způsoby výpočtu účetních odpisů Odpisy časové částky odpisů se vypočítávají podle předpokládané doby použitelnosti majetku a stanovují se s přesností na měsíce Odpisy výkonové vychází se s předem stanovené výšky výkonů (např. u os. auta je to předpokládaný počet ujetých km) Daňové odpisy daňové odpisy upravuje zákon o daních z příjmu, který ukládá podniku zatřídit majetek do jedné z šesti odpisových skupin pro každou skupinu stanoví zákon minimální dobu odepisování zařazení majetku do jednotlivých odpisových skupin je uvedeno v rámci přílohy č. 1 ZDP podnik může provádět rovnoměrné nebo zrychlené odpisování způsob stanoví při pořízení a nesmí ho po celou dobu odpisování měnit Rovnoměrné odpisování DHM v tomto případě jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální odpisové sazby v procentech pro 1. rok odpisování a pak pro další léta odpisování odpis =(vstupní cena * roční odpisová sazba) / 100 Zrychlené odpisování DHM při použití tohoto způsobu odpisování jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odpisování. Je to výhodné pro podnikatele, kteří chtějí v prvních letech používání majetku zaúčtovat, co nejvíce odpisů základem pro výpočet jsou koeficienty: odpis v 1. roce =vstupní cena / koeficient pro 1. rok odpis v dalších letech =(2* zůstatková cena) / (koeficient – n) (n = počet již odepisovaných let) Možnost zvýšeného odpisu v 1. roce poplatníci mají možnost u vybraných druhů majetku z odpisových skupin 1, 2, a 3 zvýšit odpis v prvním roce o 10 % (popř. 15 % nebo 20 %) v dalších letech se částky vypočtených odpisů oproti běžnému postupu sníží, takže v konečném důsledku se odepíše 100 % vstupní ceny u rovnoměrného odpisování se zvýší roční sazba v 1. roce o 10 % a sazba v dalších letech se dopočítá rovnoměrně do sta procent u

Témata, do kterých materiál patří