Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


07_Účtování materiálu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 7 – UČTOVÁNÍ MATERIÁLU -vymezení zásob materiálu-evidence a oceňování materiáluzpůsoby účtování materiálu A a B, čím se liší-účtování pořízení, spotřeby a prodeje materiálu-účtování materiálu na konci účetního období-škody na materiálu Vymezení zásob materiálu Materiál patří do oběžného majetku, vykazuje se na straně aktiv MD Materiál Dal PS přírůstky + úbytky - KS při hospodářské činnosti mění svou formu (z materiálu polotovar nebo nedokončená výroba, pak výrobek) a jednorázově se spotřebováváje důležité mít na skladě přiměřenou výši materiálu, malé zásoby mohou ohrozit plynulost výroby a prodeje, velké zásoby váží velké množství peněžních prostředkůzahrnuje se do nákladů v okamžikuspotřeby, prodeje, darovánía v dalších případech, kdy dochází k jehoúbytkuúčtuje se o něm v účtové skupině 11, patří mezi nakukované zásoby a patří sem:suroviny a základní materiál (vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu, např. u nábytku dřevo)pomocné látky (vstupují do výrobku, ale netvoří jeho podstatu, např. hřebíky, klíny …)provozovací látky (materiál potřebný pro provoz podniku, např. čistící prostředky, pohonné hmoty pro auta …)náhradní dílyobalydrobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkemmovité věci s dobou použitelnosti l rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu, např. pracovní nástroje Evidence a oceňování materiálu Evidence zásob s dodávkou materiálu nebo zboží zasílá dodavatel odběratelidodací list afakturu (dodací list není účetní doklad, slouží jen ke kontrole zásilky)převzetí dodávky potvrzuje skladník v příjemce(ta je účetní doklad), zápisy v příjemce musí odpovídat skutečně přijatému množství jednotlivých druhů materiáludošlá (přijatá) faktura se zkontroluje z věcného i formálního hlediska a s příjemkou předá k zaúčtovánípři výdeji materiálu nebo zboží ze skladu je účetním doklademvýdejka (podle ní se zaznamenává výdej do skladní karty), na jejím základě se účtuje do nákladůpohyb materiálu uvnitř podniku dokládápřevodka(obdoba výdejky)analytická evidence se vede podle druhů nebo skupin zásob naskladových (skladních) kartách v ruční podobě nebo v počítači, na skladové kartě je označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství převzatého a vyskladněného materiálu nebo zboží. Přírůstky, úbytky a zásoba se evidují jak jednotkách množství, tak v jednotkách peněžníchstav materiálu na skladní kartě musí být na konci účetního období odsouhlasen inventarizací a případné rozdíly vypořádány Oceňování zásob A – při pořízení Pořizovací cenou oceňují se jí všechny nakoupené zásoby tj. cena pořízení (= fakturovaná částka) + vedlejší náklady (přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě) Příklad: Podnikatel nakoupil materiál na fakturu za 28 000 Kč, to je cena pořízení. Hotově zaplatil přepravu 2 000 Kč, tj. vedlejší náklad spojený s pořízením pořizovací cena materiálu je30 000 Kč. Ve vlastních nákladech u materiálu, který si děláme sami jedná se o součet přímých a nepřímých nákladů buď skutečné náklady nebo náklady předem stanovené podle předběžných kalkulací 3. Reprodukční pořizovací cenou u zásob pořízených bezúplatně (získané darem, dědictvím, zbytkové produkty,zjištěné přebytky při inventarizaci, odpad) určuje ji znalec (odhadce) B – při vyskladnění, tj. spotřebě zásob Ocenění průměrnými cenami po každém nákupu spočítáme průměrnou cenu zásoby a v této ceně vyskladňujeme Ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu = metoda FIFO - za jakou cenu jsme nakoupili, za takovou vyskladníme - bere se postupně od nejstarší zásoby Účtování materiálu podle způsobu A a B Způsob A – nakupované zásoby se účtují na účet 111, do nákladů až při SPOTŘEBĚ na základě výdejek FAP pořízení materiálu111/321DPH343/321Příjemka na sklad112/111Spotřeba - výdejka501/112Vnitropodnikové přepravné111 / 586 Způsob B FAP pořízení materiálu501/321DPH343/321Příjemka na skladneúčtuje seSpotř. Výdejka neúčtuje se Způsob B – na konci účetního období musíme odúčtovat z nákladů (501) zásoby, které jsou na skladě 112/501 Převod konečného stavu zásob materiálu na sklad112/501 Na začátku účetního období PS z účtu 112 dáváme do nákladů Převod počátečního stavu zásob materiálu do spotřeby501/112 účtování pořízení, spotřeby a prodeje materiálu Pořízení materiálu – způsob A nakupované zásoby se v průběhu roku účtují na účty 111 – Pořízení materiálu a 112 – Materiál na skladě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě účtování pořízení materiálu a) od dodavatelůFAP– cena bez daně111 / 321 - DPH343 / 321 b) v hotovostiVPD- cena bez daně111 /211 - DPH 343 /211 c) formou záloh1.) zaplacení zálohy151 / 211 nebo 221 2.) FAP za materiál 111 / 321 DPH k FAP343 / 321 3.) zúčtování zálohy321 / 151nebo se zápornou hodnotou151 / 321 4.) doplatek FAP321 / 221 nebo 211 d) vlastní doprava nebo jiné služby spojené s pořízením materiálu provedené vlastními zaměstnanciID111/ 586 e) vlastní výrobou– oceňuje se vlastními náklady - tímto způsobem se vyrábí obaly, náhradní díly atd. 111 / 621 až známe celkovou hodnotu dodávky, převádí se na základě příjemky (tu vystavuje skladník)materiál na sklad v pořizovací ceně,účtování112 / 111 Příklad 1: Firma kupuje materiál od dodavatele 1. Záloha na materiál zaplacena z BÚ65 000 Kč151 / 221 2. FAP na 1 200 ks latí, cena za 1 ks 56 Kč bez DPH a) cena bez daně67 200 Kč111 / 321 b) DPH 21 %14 112 Kč343 / 321 c) celkem 81 312 Kčneúčtuje se 3. Zúčtování zálohy a) 65 000 Kč321 / 151 NEBO - 65 000 Kč151 / 321 4. Doplatek FAP v hotovosti15 640 Kč321 / 211 5. Pojištění přepravy zaplaceno v hotovosti7 300 Kč111 / 211 6. Vlastní doprava1 200 Kč111 / 622 7. Převzetí na sklad – 1 200 ks75 700 Kč112/ 111 (cena 1 latě = 75 700 / 1200 =63,08Kč) 8. Spotřeba 800 ks latí (63,08*800)50 467 Kč501 / 11257 664 Kč501 / 112 Pořízení materiálu ze zahraničí faktura od zahraničního dodavatele se účtuje obdobně jako faktura od českého dodavatele, je však zpravidla v zahraniční měně, musí se proto přepočítat na české koruny pro přepočet se používá pevný kurz nebo denní kur

Témata, do kterých materiál patří