Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zaměstnanci a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zaměstnanci a mzdy a)Mzda pojem, formy a typy mezd. Evidence mezd b)Účtování mezd, výpočet DzP, SZP a účtování, výpočet mzdy a)Mzda pojem, formy a typy mezd. Evidence mezd Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímcoplat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Mzdou se rozumí peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Mzda – peněžní, naturální FORMY MEZD a) úkolová - podle odpracovaného úkolu b) časová - podle odpracovaných hodin c) naturální - část mzdy se může vyplácet v naturáliích (př. Potraviny) d) smíšená - kombinace časové a úkolové mzdy SLOŽKY MEZD Základní mzda Příplatky – za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci Ostatní složky mzdy – prémie, odměny Náhrady mzdy – za dovolenou, státem uznané svátky, návštěva lékaře, školení, prostoje, stavba, pohřeb VÝPOČET HRUBÉ MZDY HM = základní mzda + příplatky + ostatní složky mzdy + náhrady mzdy ČM = HM – zákonné srážky Částka k výplatě = ČM – ostatní srážky + nemocenské dávky EVIDENCE MEZD Povinností plátců, kteří vyplácejí příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, je vést o těchto výplatách evidenci na mzdových listech, uvádět na nich veškeré předepsané náležitosti. Mzdový list musí pro účely daně obsahovat - jméno a příjmení poplatníka, rodné číslo, adresa, jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně Za každý kalendářní měsíc musí mzdový list obsahovat tyto údaje -počet dnů výkonu práce -úhrn zúčtovaných mezd -výši pojistného -základ pro výpočet daňové zálohy měsíční sazbou -výši sražené zálohy na daň před uplatněním slev -slevy na dani -daň po slevách Za kalendářní rok je nutné uvést úhrnné součty výše uvedených údajů. Úkoly evidence mezd a práce: 1) sledování docházky zaměstnanců: a. pomocí docházkového lístku (píchačky nebo čipové karty) b. formulář evidence docházky nebo kniha docházky 2) shromažďování veškerých podkladů pro výpočet mezd zaměstnanců: - dokumenty o uzavření pracovního poměru - smlouva, platový výměr, osobní dotazník - dokumentace vedená v průběhu pracovního poměru - mzdový list - za každý měsíc a za každého zaměstnance; osobní karta zaměstnance, výplatní listina, prohlášení k dani z příjmu - slouží k uplatnění nezdanitelných částek pouze u jednoho zaměstnavatele; dohoda o hmotné odpovědnosti - dokumentace při skončení pracovního poměru - výpověď, dohoda o skončení pracovního poměru b)Účtování mezd, výpočet DzP, SZP a účtování, výpočet mzdy ÚČTOVÁNÍ MEZD - mzdy musí být zaúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna, mzda je nákladem podniku, výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který si stanoví účetní jednotka a který není shodný s datem sestavení zúčtovací a výplatní listiny. Používané účty: 521 - mzdové náklady 331 - zaměstnanci (pasivní) 336 - zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 342 - ostatní přímé daně (pasivní) 524 - zákonné sociální pojištění Hrubá mzda – MD 521, D 331 Sociální pojištění zaměstnance – D 336, MD 331 Nárok na nemocenské dávky – MD 336, D 331 Zdravotní pojištění zaměstnance – D 336, MD 331 Daň z příjmů zaměstnance – D 342, MD 331 Srážky ve prospěch jiných osob – D 379, MD 331 Manka, škody – D 335, MD 331 Výplata mzdy – D 211, 221, MD 331 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - sociální pojištění má 3 části: a)nemocenské - vyplácí se dávky v případě nemoci (pokud pracujete u podniku, který má méně než 25 zaměstnanců vyplácí Vám dávky ČSSZ. Pokud má víc jak 25 zaměstnanců dávky vyplácí zaměstnavatel s čistou mzdou) b)důchodové - vyplácí se důchody c)příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - vyplácí se podpory nezaměstnanosti. - pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské dávky a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jeho výše se u jednotlivých poplatníků stanoví % sazbou z vyměřovacího základu, zjištěného za rozhodovací období, vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn příjmů zaúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání zaměstnanci – x % zaměstnavatel – x % prověřit pro rok 2016 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ -platí se zdravotní pojišťovně -pojišťovnu můžeme měnit maximálně 1x za rok -ze zdravotního pojištění se platí pobyty v nemocnici, lázně, veškerá ošetření -pro výpočet pojistného je potřeba znát jednak pojistné sazby a jednak výši vyměřovacího základu zaměstnanci – x % zaměstnavatel – x % prověřit pro rok 2016 Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenské pojištění. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani a) má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň b) nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy - záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti je povinná sazba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období

Témata, do kterých materiál patří