Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1a) Účetní závěrka Sestavením účetní závěrky vrcholí účetní práce za celé účetního obdobíÚčetní práce zahrnují uzavření syntetických účtů na závěrkové účty a přezkoušení správnosti účetních dokladůÚčetní závěrka obsahuje tyto výkazy:Rozvahu - obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a vlastního kapitáluVýkaz zisku a ztrát -informuje o výši N a V, jejich struktuře a dosaženém HVPřílohu Zákon o účetnictví vymezuje 3 druhy účetních závěrek:Řádná - sestavuje se k poslednímu dni běžného účetního obdobíMimořádná - sestavuje se v mimořádných situacích (ke dni ukončení činnosti, při vstupu do likvidace, sloučení, rozdělení apod.)Mezitímní - sestavují se v průběhu účetního období Účetní závěrka musí být u některých účetních jednotek ověřena auditoremDruhy účetních jednotek:Mikro - nepřekročuje alespoň 2 z těchto hraničních hodnot: aktiva nižší než 9 mil, obrat nižší než 18 mil., méně než 10 zaměstnancůMalá - aktiva nižší než 100 mil, čistý obrat nižší než 200 mil, méně než 50 zaměstnancůStřední - aktiva nižší než 500 mil, čistý obrat nižší než 1 mld, méně než 250 zaměstnancůVelká- aktiva vyšší než 500 mil, čistý obrat vyšší než 1 mld, více než 250 zaměstnancůVelká a střední účetní jednotka - vždyMalé účetní jednotky - které jsou a.s. pokud splní alespoň 1 kritériumAktiva více než 40 milObrat vyšší než 80 milPrůměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší než 50Ostatní malé účetní jednotky - pokud překročili min 2 kritériaAudit - úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů (účtů) nezávislou osobouAuditor - člověk, který dělá audity; výsledkem é auditorská zpráva Pravidla pro vyplňování účetních výkazů Položky se vyplňují v celých 1000Položky s nulovou hodnotu se nevyplňujíVýkazy jsou podepsány odpovědnou osobou, u PO statutárním orgánem, společně s přiznáním k dani z příjmu se předkládají FÚ a musí se také uložit do sbírky listin v obchodním rejstříku Rozsah účetní závěrky Sestavuje se v plném nebo ve zkráceném rozsahu Rozvaha - základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku účetní jednotky, kolik majetku vlastníci do firmy vložili, jaký zisk (ztrátu) firma vytvořila a kolik má dluhů za běžný rok a pro porovnání i za rok předchozí Může být sestavena:V plném rozsahu- obsahuje všechny položky - sestavují všechny velké a střední ÚJ a mikro a malé s povinností auditu Ve zkráceném rozsahu -rozšířená - sestavují malé ÚJ bez povinnosti auditu (obsahuje písmena a římské číslice) -základní - mikro ÚJ bez auditu (obsahuje jen písmena) Příloha - nemá stanovený formální rámec, má pouze stanovený obsah Podniky ji sestavují v popisné formě nebo jako tabulkuJejím úkolem je vysvětlit a doplnit informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrátObsahuje:Obecné údaje - popis ÚJ (název, právní forma, IČO, sídlo) - předmět podnikání - rozvahový den a okamžik sestavení účetní závěrky Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách - způsob oceňování majetku a závazků - způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody - způsob stanovení opravných položek - způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát - výše pohledávek a závazků se splatností vyšší než 5 let - výši zápůjček a úvěrů poskytnutých členům orgánů - výši a povahu V a N, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem - průměrný přepočtený počet zaměstnanců Pojmy v rozvaze Brutto - výše aktiv podle jednotlivých položek neupravená o opravné položky a oprávkyKorekce - výše opravných položek a oprávek k příslušným aktivůmNetto - výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky Brutto (022) - oprávky (082) = Zůstatková cena (Netto)

Témata, do kterých materiál patří