Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v jednotlivých právních formách – akciová společnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování v jednotlivých právních formách – akciová společnost jak se účtuje při založení akciové společnosti jak se účtuje zvýšení základního jmění akciové společnosti co je to emisní ážio a jak se o něm účtuje jak se účtuje rozdělování zisku akciové společnosti co tvoří účetní závěrku akciové společnosti - a. s. je obchodní společnost, jejíž činnost upravuje Obchodní zákoník - musí se řídit i Zákonem o účetnictví, Zákonem o dani z příjmu - minimální ZJ je Kč 1 000 000,-- - musí být zapsána v Obchodním rejstříku - ručí za své závazky svým majetkem, akcionáři svým ostatním majetkem za její závazky neručí - nejvyšším orgánem je Valná hromada (skládá se ze všech akcionářů) - statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem je Představenstvo - vhodná forma pro velké firmy - nezávislá právnická osoba - majitel se mění prodejem a nákupem akcií - vlastnický podíl na a. s. je akcie - podíl na zisku a. s. je dividenda Založení akciové společnosti - a. s. může být založena jedním nebo více zakladateli: upisováním akcií Zakladatelé a. s. musí veřejně oznámit, že hodlají založit společnost a vyzvat zájemce k upsání jejich podílů na ZJ. Akcie je vydána až poté, kdy je celá její hodnota splacena. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10 % hodnoty upisovaných akcií ihned při úpisu akcií. Další část musí splatit před ustanovující valnou hromadou, zbytek postupně do 1 roku. Po zapsání a. s. do obchodního rejstříku obdrží akcionářizatímní list (promesa). Zakladatelé společnosti jsou povinni svolat ustanovující valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. Ustanovující valná hromada upisovatelů (akcionářů) rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy, volí orgány společnosti. Konání ustanovující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. b)bez upisování akcií (zakladatel na sebe převezme všechny akcie) V zakladatelské smlouvě nebo listině se uvede počet akcií a jejich nominální hodnota. Upisované vklady zakladatelů jsou rovny výši ZJ, které představuje nominální hodnota celkového počtu vydaných akcií. Nekoná se ustavující valná hromada, práva a povinnosti plní zakladatelé. Pokud zakladatelé vydávají výzvu k upisování akcií potenciálním akcionářům je v této výzvě určena lhůta splacení akcií - minimálně 10 % nominální hodnoty upsaných akcií. Do obchodního rejstříku je a. s. zapsána tehdy, je-li upsáno celé ZJ a je-li splaceno minimálně 30 % základního majetku tvořeného peněžitými vklady. Po zápisu a. s. do Obchodního rejstříku vystaví a. s. upisovatelům zatímní list, který nahrazuje akcie až do doby úplného splacení (maximálně 1 rok). Pokud akcionář nesplatí upsané akcie do stanovené lhůty, pak musí zaplatit úroky z prodlení, které jsou určené ve Stanovách a. s., jinak 20 % ročně. stanovy a. s. musí obsahovat: obchodní jméno, označení, že se jedná o akciovou společnost: a. s., akciová společnost, akc. spol., dále sídlo společnosti, předmět podnikání, výše ZJ, způsob splácení akcií, počet a nominální hodnotu akcií s označením, o které akcie se jedná, počet členů představenstva a dozorčí rady, výši ZRF a způsob jeho doplňování, způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, způsob snižování a zvyšování ZJ Orgány a. s. 1) Valná hromada - nejvyšší orgán - všichni akcionáři, koná se nejméně 1 x za rok - rozhoduje o změně stanov, o zvýšení nebo snížení základní jmění, o volbě a odvolání členů představenstva, schvaluje roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, rozhoduje o zrušení a. s. 2) Představenstvo - statutární orgán - řídí společnost a jedná jejím jménem - svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávu o podnikatelské činnosti - členy volí valná hromada, maximálně na 5 let, má nejméně 3 členy 3) Dozorčí rada - nejvyšší kontrolní orgán společnosti zřízení je povinné, členem nemůže být člen představenstva, má nejméně 3 členy - zrušení a. s. - usnesením akcionářů na valné hromadě - uplynutím doby, konkursem - zánik a. s. výmazem z obchodního rejstříku Základní jmění a. s. - souhrn všech peněžních prostředků a penězi ocenitelných hodnot vložených do podniku - je rozděleno do určitého počtu akcií s určitou nominální hodnotou Základní majetek a. s. - vzniká tzv. upsáním akcií - akcionáři se písemně zaváží převzít a zaplatit vydané akcie - takto upsaný základní majetek lze splácet: a) peněžitými vklady b) nepeněžitými vklady (IM, materiál, ...) - účtujeme: splacení peněžitým vkladem221 / 353 splacení nepeněžitým vkladem např.112 / 353 předpis úroku za nesplacení353 / 644 úhrada úroku221 / 353 Dosud nesplacené ZJ je pro: a) a. s. pohledávkou, kterou eviduje na účtě 353 - Pohledávky za upsané vlastní jmění b) akcionáře závazkem, který eviduje na účtě 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Akcionáři mohou v a. s. mít: a)rozhodující vliv - vlastní více než 50 % akcií - účet 061 - Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem b)podstatný vliv - vlastní 20 - 50 % akcií - účet 062 - Podílové CP a vklady v podnicích s podstatným vlivem c)nepodstatný vliv - vlastní méně než 20 % - účet 063 - Ostatní investiční CP a vklady Zřizovací výdaje - náklady, které vznikají před založením společnosti - souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením podniku - např. výdaje na právnické služby, správní poplatky, pronájem na místnost - náklady, které vzniknou před zapsáním do Obchodního rejstříku - zvláštní druh NIM - odepisuje se ve 2. odpisové skupině (jednorázový odpis zřizovacích výdajů pouze do výše Kč 20 000,--) - pokud jsou vyšší než Kč 20 000,--, evidujeme je na účtu 011 - Zřizovací výdaje Upisování ZJ sestavuje se Listina upisovatelů, kde je uvedeno jejich jméno, adresa a výše upsaného jmění a zda jde o peněžitý nebo nepeněžitý vklad účtujeme:353/411 - před zápisem do Obchodního rejstříku 353/701 - PS po zápisu do Obchodního rejstříku 701/411 - PS po zápisu do Obchodního rejstříku Rezervní fond - není-li určeno ve Stanovách jinak, jsou platné podle Obchodního zákoníku - tvoří se ve výši 10 % disponibilního zisku v 1. roce - 2. rok a další léta 5 % disponibilního zisku

Témata, do kterých materiál patří