Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
uzávěrka, závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní uzávěrka- sestavením vrcholí uce práce za celé uce obdobíUCE závěrka – sestavením rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohyUCE uzávěrka- pracovní proces, který směřuje k sestavení uce závěrky, uzavírání uce knih Právní úprava – zákon o uce, Vyhláška 500/2000Sbpostup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap:Přípravné prácea) inventarizaceb) zaúčtování účetních operací na konci uce obdobíÚčetní uzávěrkaa) zjištění hospodářského výsledku před zdaněnímb) výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti 591/343c) uzavření všech účtů, nákladových a výnosových účtů na účet 710 rozvahových účtů na účet 702 Inventarizace- uce má zobrazovat skutečnost pravdivě, proto musí být ověřováno- inventarizace je upravena zákonem o uce- je jedním z mála způsobů, kterými lze provádět kontrolu správnosti uce - podklady pro inv-ci. – inv-ru, soupisy, podepsané inv. komisí a odpovědnou osobouProbíhá ve 4 krocích1.Zjištění skutečného stavu majetku a závazků – inv-ra, sestavení inv. soupisů 2.porovnání inv. soupisů – tj. vyčíslení inv-ce rozdílů 3. Vypořádání inv-ze rozdílů 4. Zhodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu jeho ceny s rozlišením – trvalé snížení ceny, a přechodné snížení ceny - inv-ce se dle zákona musí provádět u všech rozvahových účtů, zůstatky všech rozv. účtů musí být doloženy inv-rou. Inventují se i podrozvahové účtyInv-cí jsou uplatňovány- zásada reálného zobrazení majetku, závazků VH a fin. situace - zásada opatrnosti Inv-ra- Fyzická – provedeme soupisy majetku- dokladová – doložíme zůstatky účtů dokladové u složek majetku, u nichž nelze provést inv-ru fyzickouFyzická inv-ra- provádí se u DHM, zásob materiálu zboží, peněžních prostředků a cenin- lze provádět v průběhu 4měsíců před koncem uce období do konce 1měsíce následujícího období, přitom se musí prokázat stav HM ke dni uce závěrky – přepočítáním, převážením, měřením…0. ÚČTOVÁ TŘÍDA – DM- kontrola stavu v uce s operativní evidencí DM na inventárních kartách042-stav k 31.12. musí být 0,021, 022 -musí souhlasit cena na účtech s pořizovací cenou v kartách, obrat MD na příslušných účtech musí odpovídat pořizovacím cenám přírůstku majetku na evidenčních kartách, obrat Dal 02x musí odpovídat úbytkům v pořizovacích cenách08x -zkontrolujeme zůstatek na tomto účtu s oprávkami na kartách, obrat MD 08x se musí rovnat pořizovací ceně vyřazeného majetku1. ÚČTOVÁ TŘÍDA – ZÁSOBY 111(131) -stav k 31.12. musí být 0, zůstatky se musí převést na účty 119 – Materiál na cestě (139 – Zboží na cestě)112, 132 -zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob, při rozdílech se musí rozhodnout o charakteru (manko. Přebytek)121-zůstatek na účtu má odpovídat skutečnému stavu rozpracovanosti k 31.12. 2. ÚČTOVÁ TŘÍDA 211-zůstatek k 31.12. v UCE musí souhlasit se skutečným stavem v pokladně, Přílohou inventarizace je výčetka peněz , stav na účtu musí souhlasit se zůstatkem v pokladní knize221 -Zůstatek k 31.12. v UCE musí souhlasit s posledním výpisem261– stav k 31.12. musí být 0, pokud není, doložit dokladem o převodu3. ÚČTOVÁ TŘÍDA 311, 321 -vhodné provést odsouhlasení zůstatků pohledávek a závazků, tj. dokladovou inventarizací (zůstatky musí souhlasit s knihou faktur – saldokonto) 331, 336 , 342 -zůstatek musí k 31.12. souhlasit s vyúčtováním mezd k 31. 12343 -zůstatek by měl odpovídat údajům posledního přiznání k DPH341–zůstatek před zaúčtování daň. povinnosti musí odpovídat váši záloh zaplaceným v uzavíraném uce období4. účtová třída45x – posouzení přiměřenosti výše ve vztahu k účelu jejich tvorby, nesmí mít aktivní zůstatek, kontrola zda je tvorba v souladu se zákonem o rezervách461 – odsouhlasení zůstatků se zůstatky na bankovních výpisech47x– dlouhodobé závazky ve skupině, dlouhodobé přijaté zálohy41x a 42x– kontrola podle výpisu z OR, výše a tvorba fondů – kontrola, zda tvorba a čerpání odpovídají stanovám, spol. smlouvě, případně vnitrop. směrnici Uzávěrkové operace- k získání věrného obrazu hosp. a fin. situace je třeba:a) promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika do VH – před jejich vznikemb) V, N, příjmy a výdaje, přiřadit k tomu období, kterého se časové týkajíc) zaúčtovat uce případy, které sice nastaly, ale nejsou k nim dokladyČasové rozlišení N a V- uce je úplné pouze tehdy pokud UJ zaúčtovala do uce období všechny uce případy1.zkontrolovat, zda jsou N, V, příjmy a výdaje, které se netýkají běžného uce období správně časové rozlišeny2.provést dokladovou inv-ru časového rozlišení 381-385- nesmí mít pasivní zůstatek- u leasingu ověřit zda byla do N zaúčtována pouze odpovídající část- pokud se bude uce případ týkat více než jednoho uce období- může být rozlišováno i v průběhu roku, aby měsíční závěrky měly přesnější vypovídající schopnostOtázky Čas. rozlišení řeší 2 zákony-zákon o uce – účtují o skutečnostech, které jsou předmětem uce do období s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet mohou účtovat i v uce období v něž zjistili uvedené skutečnosti-Zákon o daních z příjmů- ZD je rozdíl o který příjmy převyšují výdaje a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím obdobíNení nutno rozlišovat- jedná se o nevýznamné položky- jedná se o pravidelně se opakující výdaje nebo příjmy jak z hlediska výše, tak časuDohadné položky – 388 a 389- důvod účtování je obdobný jako u časového rozlišení- rozdíl – neznáme přesně výši, částka se musí odhadovat Kursové rozdíly- účtují se na základě kursu ČNB platného k 31.12 účtují se výsledkové, tj. na účty 563,663- u finančních účtů – valutová pokladna, devizové účty- u pohledávek a závazků – týká se účtů – poskytnuté zálohy na DM, podílové CP, půjčky, úvěry, odběratelé, dodavatelé, pohledávka a závazky ke společníkům Rezervy- tvorba a čerpání musí být řešena vnitrop. směrnicí- u zákonných rezerv – nutno vycházet ze zákona o rezervách – jde o rezervu na opravy HM- zkontrolovat zda zůstatek souhlasí se skutečností- ověřit zda nemusí být provedeno zúčtování čerpání rezervy, pokud – nebyla zahájena re

Témata, do kterých materiál patří