Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Způsoby vedení evidence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (118 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti evidence výdajů procentem z příjmů (paušálem) daňová evidence – právní úprava, cíl, obsah účetnictví – pojem, obsah, význam – právní úprava účetnictví – všeobecné účetní zásady – účetní doklady, účetní knihy – vnitropodniková účetní směrnice Základní pojmy: - příjmy = přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu nebo vznik pohledávky - výdaje = úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu nebo vznik závazku - výnosy = výkony vyjádřené v korunách - náklady = spotřeba vyjádřená v korunách Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti V současné době mohoupodnikatelé fyzické osoby evidovat skutečné příjmy a výdaje uplatňovat % z příjmů (tzv. paušál) vést daňovou evidenci(HV = příjmy – výdaje) vést účetnictví(HV = výnosy – náklady) - dobrovolně - povinně – když je zapsaná v obchodním rejstříku částku 25 mil. Kč FO se musí povinně zapsat do OR, jestliže: výše výnosů nebo příjmů v průměru za 2 účetní období (2 roky) přesáhnou 120 mil. provozuje živnost průmyslovým způsobem podle zvláštních předpisů Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (všechny obchodní korporace) musí vést účetnictví Některé neziskové právnické osoby (spolky, církve, honební společenstva, odborové organizace…) mohou od 1. 1. 2016 véstjednoduché účetnictví(obdoba daňové evidence), pokud UPLATŇOVÁNÍ VÝDAJŮ % z příjmů (tzv. paušálem) o daních z příjmů uvádí % z příjmů pro jednotlivé druhy příjmů: - zemědělská výroba, řemeslné živnosti80 % z příjmů - ostatní živnosti60 % z příjmů - jiné podnikání (stomatolog, lékař, advokát,...)40 % z příjmů - nájem majetku30 % z příjmů Uplatňování je omezeno max. částkou (% z milionu) v Kč, tento způsob se musí uplatnit u všech podnikatelských činností. DAŇOVÁ EVIDENCE – je upravenav Zákoně o daních z příjmů(§ 7b) – obsahuje údaje o a) příjmech a výdajích b) majetku a dluzích – cílem DE je poskytnout podklady pro zjištění základu daně z příjmů (podnikatelů) základ daně = příjmy zahrnované do ZD - výdaje zahrnované do ZD (pak další úprava) evidence příjmů a výdajů se vede v deníku příjmů a výdajů(tzv.peněžní deník) název: deník, kniha, přehled, evidence,… v záhlaví: obchodní firma, sídlo, IČ, období, strany číslujeme zapisujeme výhradně dlePPD a VPD a dleVBÚ, chronologicky (časově) uvádíme datum, doklad, text peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech v členění na příjem a výdej průběžné položky - odvody peněz do banky a výběry z účtu do pokladny (jako účet 261) příjmy zahrnované do základu daně(daňové):tržby za prodej zboží, výrobků, služebpřipsaný úrok z podnikatelského BÚ(zdaňuje se v ZD z kapitálového majetku) příjmy nezahrnované do základu daně (nedaňové):příjem DPH, vrácení nadměrného odpočtu DPH výdaje zahrnované do základu daně (daňové):provozní režie (nájemné, cestovné, spotřeba energie, vody, plynu, telefony, reklama, opravy a udržování, poradenské služby, nákup kanc. potřeb, odb., cenin…) první zvýšená splátka u finančního leasingu další knihy: kniha pohledávek a závazků, evidence DPH... V daňovém přiznání k DPFO se základ daně upraví o nepeněžní příjmy(ř. 105) - např. přijaté zdanitelné nepeněžní dary, hodnota hm. majetku vytvořeného vlastní činností o nepeněžní výdaje Účetnictví – pojem, význam, funkce, druhy Účetnictví je upravenov Zákoně o účetnictví Jsou v něm definovány účetní jednotky a kategorie účetních jednotek(mikro, malé, střední, velké – pro zařazení jsou rozhodující: hodnota aktiv, roční čistý obrat a počet zaměstnanců) Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Účetnictví musí poskytovat informace o (=předmět účetnictví): pasiva =zdroje financování/krytí (kapitál) výnosy = výkony vyjádřené v korunách Vést účetnictví se musí: a) u PO - ode dne vzniku (od zapsání do OR) do dne zániku (do výmazu z OR) b) u FO – z důvodu výše obratu > 25 mil. - účetnictví se vede min. 5 let Účetnictví plní tyto funkce: poskytuje informace o hospodaření firmy daňové účely kontrola stavu majetku a hospodaření s ním důkazní prostředek při vedení sporů Rozlišujeme účetnictví finanční a manažerské: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ poskytuje informace o aktivech, pasivech a nákladech, výnosech a výsledku hospodaření jako celku za celou účetní jednotku je podrobně jednotně upraveno právními předpisy údaje z něho slouží i vnějšímu okolí MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ poskytuje informace o hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů (tzv. hospodářská střediska) sleduje jejich náklady, výnosy a hospodářský výsledek hospodářských středisek úprava je v pravomoci účetní jednotky na celý objem výroby) Právní normy upravující účetnictví 1. Zákon o účetnictví č. 563/91 -základní právní norma, jíž je účetnictví upraveno 2. Prováděcí vyhlášky Ministerstva financí skupiny účetních jednotek. Podnikatelských subjektů se týkáVyhláška č. 500/2002 Sb. 3. České účetní standardy –poskytují podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování (+ Zákon o DzP, Zákon o DPH, Zákon o SZP – sociální a zdravotní pojištění) 1. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Část I. – Obecná ustanovení vymezeny základní pojmy:účetní jednotky, předmět účetnictví, účetní období = 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců – kalendářní rok nebo hospodářský rok stanoveny povinnosti účetních jednotek při vedení účetnictví: vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a v českém jazyce dodržovat směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky, účetní metody stanovené prováděcími předpisy průkazné – všechny úč. případy jsou doloženy úč. doklady a byla provedena inventarizace c)vymezeny obecné účetní zásady = pravidla pro vedení účetnictví (viz dále) Část II. – Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Rozsah vedení účetnictví Účetnictví v plném rozsahu – musí vést všechny obchodní společnosti a podnikatelé FO, které mají povinný audit účetní závěrky - bytová družstva aj. Účetní j

Témata, do kterých materiál patří