Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Oceňování majetku účetní jednotky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3.Oceňování majetku účetní jednotky Aktiva– představují veškerý majetek ÚJ v Kč Pasiva – jsou zdroje krytí majetku stálá aktiva – HIM, NIM, finanční investice oběžná aktiva – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky přechodná aktiva (peníze na cestě, kursové rozdíly) vlastní zdroje – ZJ a vklady podnikatele, fondy, zisk cizí zdroje – úvěry, závazky, rezervy přechodná pasiva(vznikající při časovém nesouladu) Základem jednoduchého i podvojného účetnictví jerozvaha. Aby se dala rozvaha sestavit musí být veškerý majetek oceněn. Oceňování složek majetku a závazků řeší zákon o účetnictví (§ 24, 25). V něm se také uvádí, že při oceňování majetku a závazků se berou za základ: a)všechny náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich zaplacení nebo všechny výdaje a příjmy skutečně uhrazené v účetním období b)rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetním jednotkám známy ke dni sestavení účetní závěrky Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků 2) Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, montáž, provize, složení, pojištění, instalace,...) - oceňuje se tak a) nakoupený HIM a NIM b) nakoupené zásoby 3) Na bázi vlastních nákladů - skutečné náklady přímé a nepřímé, které se k výrobě vztahují nebo náklady podle předběžné kalkulace 4) Reprodukční cena - cena majetku, o kterém nemáme doklady o ceně, nebo jsme ho nabyli bezplatným převzetím (dary, restituce, dědictví), a u majetku nově zjištěného v účetnictví - cena je stanovena na bázi odhadu znalce Investiční majetek b) pořizovací cenou - nákup HIM a NIM c) na bázi vlastních nákladů - sami jsme si ho vyrobili d) reprodukční cenou - IM získaný bezúplatně, nabytý při finan. leasingu, zjištěný pro inventarizaci Zásoby a) pořizovací cenou - u nakoupeného materiálu, zboží b) na bázi vlastních nákladů - u nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků - zde se objevují příme a nepřímé náklady - přímé náklady zjistíme přesně na určitý výrobek nebo službu - režijní musíme rozpočítat na jednotlivé výrobky (kalkulace a rozpočty) Majetek na finančních účtech a) peněžní prostředky a ceniny - nominální hodnota b) krátkodobé cenné papíry - cena pořízení S oceněním majetku souvisejí iopravné položky. Které tvoříme na základě zjištění změny ceny. Opravné položky jsou daňově neúčinné. Můžeme je vytvářet k všem aktivum Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se musí přepočítat na české koruny stanovené kurzem ČNB Rozlišujeme dva kurzy: - živý (proměnlivý) - dle kurzovního lístku - pevný (fixní) - zvolena částka, která se nesmí v účetním období změnit

Témata, do kterých materiál patří