Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7) ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7) ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB reklamace při dodávkách materiálu Při dodávkách materiálu se mohou vyskytovat nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem. Dodávka nesouhlasí s objednávkou nebo kupní smlouvou např. kvalita materiálu, množství materiálu, nebo materiál je poškozený. Reklamační nárok (na základě vyhotoveného reklamačního protokolu či zápisu o vadách) se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem (v ceně bez DPH) na účtuMÁ DÁTI 315 – Ostatní pohledávky a na účtuDAL 111 – Pořízení materiálu nebo 112 – Materiál na skladě Reklamace může být dodavatelem buď uznaná, a to částečně nebo v plné výši, nebo neuznána (zamítnuta). Uznaná reklamace se řeší tak, že dodavatel zašle: A) náhradní dodávku majetku, pak účtujeme112/315 B) vymění vadnou dodávku za bezvadnou, účtujeme stejně112/315 C) Dodavatel poskytne slevu z ceny pomocí zaslání opravného daňového dokladu (dříve se používalo slovo dobropis) Opravný daňový doklad se účtuje na stejné účty a stejné strany jako faktura přijatá (minusová částka), nebo na stejné účty s prohozenými stranami (plusová částka). Dobropis snižuje fakturovanou částku včetně DPH Neuznaná (zamítnutá) reklamace se účtuje do nákladů a to549 - Manka a škody z provozní činnosti/ 315 -Ostatní pohledávkyprodej nadbytečných zásob materiálu Kdy dochází k prodeji materiálu Podnik prodává materiál výjimečně, např. při změně výrobního programu, při likvidaci nadměrných zásob, při výpomoci jinému podniku. Cena prodaného materiálu Materiál bude prodáván za smluvní cenu, tj. za cenu, kterou si dohodne se svým odběratelem. K této ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty. Účtování prodeje materiálu Prodejní cena je pro podnik výnos, který zachytíme na účtu642 – Tržby z prodeje materiálu na straně DAL.Souvztažně účtujeme na účtu311 Odběratelé, příp. 211 – Pokladna na MÁ DÁTIa na účtu 343 – DPH na straně DAL. Účtování úbytku prodaného materiálu Úbytek prodaného materiálu zachytíme na účtu112 – Materiál na skladě na straně DAL. A souvztažně na nákladovémúčtu 542 – Prodaný materiál na MÁ DÁTI. Účtujeme v pořizovací ceně. Porovnáním účtu 642 a 542 zjistíme hospodářský výsledek z prodeje materiálu. materiál na cestě, nevyfakturované dodávky materiálu Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky jsou zvláštními účetními případy, s kterými se setkáme pouze na konci účetního období. Vznikají tehdy jestliže podnik má k dispozici: - pouze fakturu za materiál a neobdržel dodávku – pak účtujeme o materiálu na cestě - pouze přijatý materiál a neobdržel fakturu – pak účtujeme o nevyfakturovaných dodávkách Materiál na cestě Účetní jednotka obdržela dod. fakturu – zaúčtujeme ji obvyklým způsobem111/321 Ale do konce roku neobdržela nakoupený materiál – je tedy na cestě, účtujeme119/111 a v dalším účetním období po skutečném přijetí dodávky účtujeme112/119Nevyfakturované dodávky Účetní jednotka obdržela dodávku materiálu, kterou zaúčtujeme na základě příjemky112/111 do konce roku jsme neobdrželi fakturu, proto účtujeme nevyfakturovanou dodávku111/389 – Dohadné účty pasivní Po obdržení faktury v dalším účetním období zaúčtujeme přijatou fakturu389/321Účet 111- Pořízení materiálu nesmí vykazovat ke dni účetní uzávěrky zůstatek. Je to tzv. kalkulační účet.inventarizace materiálových zásob Inventarizace Podle zákona o účetnictví musí účetní jednotka provádět pravidelné inventarizace, a to k zjištění shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečností. Druhy inventarizace řádné (pravidelné) k okamžiku sestavení řádné účetní uzávěrky mimořádné k okamžiku sestavení mimořádné účetní uzávěrky při změně odpovědného pracovníka Inventura Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou Inventuru provádí inventarizační komise Inventarizační komise vyhotovuje: inventurní soupisy majetku inventarizační zápis účtování inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíly Při porovnání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny inventarizační rozdíly manka skutečný stav zásob je nižší než účetní stav tzn. mankem je úbytek zásob u něhož nebyla zjištěna příčina do normy501/112 nad normu549/112 přebytky skutečný stav zásob je vyšší něž účetní stav tzn. je to materiál, který je ve skladu, ale nebyl zaúčtován do příjmu 112/648 Přirozená norma úbytku zásob (manko do normy) u některého materiálu dochází k přirozeným úbytkům zásob působením vnějších vlivů např. vysychání při manipulaci např. rozprášení ztratné v obchodech (u zboží) pro tyto úbytky si stanoví účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici normu přirozených úbytků zásob, která se účtuje jako spotřeba materiálu na účet501 Odpovědnost za manko zjištěné manko může být předepsáno k náhradě zodpovědné osobě a pak nám vznikne provozní výnos335/648 úhrada zaměstnancem může být provedena v hotovosti211/335 na BÚ221/335 srážkou ze mzdy331/335 Oceňování zásob při inventarizaci při inventarizaci se také porovnává reálná hodnota zásob (tj. prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem) s jejich oceněním v účetnictví Varianty, které mohou nastat A) zásoby mají vyšší reálnou hodnotu, než je ocenění v účetnictví v takovém případě se o přírůstku hodnoty zásob neúčtuje z důvodu respektování zásady opatrnosti v účetnictví B) reálná hodnota zásob je nižší, než cena zásob vykázaná v účetnictví v takovém případě se musí zjistit, zda snížení hodnoty je trvalého nebo dočasného charakteru Trvalé snížení hodnoty zásob 549/112Dočasné snížení hodnoty zásob vytváříme opravnou položku k materiálu, a to naDAL účtu 191 – Opravná položkak materiálu a souvztažně naMÁ DÁTI účtu 559 – Tvorba a zaúčtování opravných položek Opravná položka se sníží, popř. zruší, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatnění její výše. Pak účtujeme naMÁ DÁTI účtu 191 – Opravná položka k materiálu a souvztažně naDAL účtu 559 – Tvorba a zaúčtování opravných položekŠkody na zásobách materiálu o škodách hovoříme tehdy, jestliže dojde k fyzickému znehodnocení materiálu, a to z objektivních nebo subjektivních příčin v důsledku např. živelných pohro

Témata, do kterých materiál patří