Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtovací vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zúčtovací vztahy a)Popis účtů 3. účtové třídy – rozdělení na pohledávky a závazky (krátkodobé, dlouhodobé – 4. účtová třída), inventarizace pohledávek a závazků, saldokonto b)Daně a dotace – popis a účtování c)Provozní zálohy, jiné pohledávky a závazky d)Vztahy ke společníkům učebnice: Kapitola 5 – nutné !!! a)Popis účtů 3. účtové třídy – rozdělení na pohledávky a závazky (krátkodobé, dlouhodobé – 4. účtová třída), inventarizace pohledávek a závazků, saldokonto Tyto vztahy vznikají při styku účetní jednotky s okolím (např. odběrateli, dodavateli, FÚ). Na základě těchto vztahů vznikají pohledávky a závazky. Tato třída zahrnuje následující skupiny: Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 32 - Závazky (krátkodobé) 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 - Zúčtování daní a dotací 35 - Pohledávky za společníky 36 - Závazky ke společníkům 37 - Jiné pohledávky a závazky 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Skupina 31 - pohledávky 311 - Odběratelé - zapisujeme sem všechny pohledávky vůči odběratelům, pro větší přehlednost si vedeme k tomuto účtu tzv. analytickou evidenci. Příklad: Faktura vydaná (FV) - prodej zboží 311/604 FV - prodej materiálu 311/642 FV - prodej výrobků 311/601 FV - prodej dlouhodobého majetku 311/641 FV - prodej služeb 311/602 Vystavená faktura za prodej výrobků: a, tržba- cena vč. DPH 71.400 Kč 311/ b, cena výrobků - bez DPH 30.000 Kč /601 c, DPH 19% 11.400 Kč /343 2. Úhrada od odběratele na bankovní účet (BÚ) 71.400 Kč 211/311 POZNÁMKA: Odběratel nám musí uhradit cenu včetně DPH!!! 314 - Poskytnuté provozní zálohy (aktivní) - slouží k zúčtování poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele (kromě záloh na dlouhodobý majetek). Příklad: 1. VBÚ (výpis z bankovního účtu) - poskytli jsme zálohu na nákup zboží 120.000 Kč. 314/221 2. FP (faktura přijatá) - za zboží 360.000 Kč 504 (131)/321 3. zúčtování faktury se zálohou 120.000 Kč 314/321 4. VBÚ - doplatek faktury 240.000 Kč 321/221 315 - Ostatní pohledávky - patří sem veškeré ostatní pohledávky z obchodních vztahů (např. reklamace vůči dodavatelům nebo placení přes platební terminál) - podnikatel si může pronajmout platební terminál, ze kterého jsou mu strhávány poplatky za placení kartou zákazníka - poplatky jsou přibližně ve výši 2,8% (toto procento může být v současné době jiné) z placené částky. Příklad: 1. Zákazník zaplatil kartou prodejní cenu 1.200 Kč 315/ bez DPH 1008.40 Kč /604 19% DPH 191,60 Kč /343 2. Banka si strhla poplatek za platbu kartou 33,60 Kč 568/315 3. VBÚ - banka nám připsala na účet zbylou částku 1166,40 Kč (1200-33,60) 221/315 Skupina 32 – Závazky – povinnost zaplatit dodavateli za služby, zboží, závazky se účtují ve 3. účtové třídě, závazek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto závazků, závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svým obchodním partnerům TUZEMKÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU - krátkodobé závazky – účtová třída 32 - dlouhodobé závazky – účtová třída 4 Do závazků z obchodního styku patří zejména:závazky vůči dodavatelům přijaté zálohy od odběratelů závazky spojené s používáním směnek ostatní závazky účtové skupiny47 – dlouhodobé závazky – dlouhodobé přijaté zálohy účet 473 – dlouhodobé směnky k úhradě účet 478 – ostatní dlouhodobé závazky účet 479 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Podstatou vzniku pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi provedenými výkony a jejich zaplacením. Evidence pohledávek a závazků by měla respektovat: a, hledisko doby splatnosti: - krátkodobé - splatné do 1 roku - dlouhodobé - nad 1 rok Pohledávky – jak krátkodobé (do 1 roku), tak dlouhodobé (delší než 1 rok) se účtují v účtové třídě 3. Závazky – krátkodobé se účtují v účtové třídě 3, dlouhodobé v účtové třídě 4. b, hledisko místa vzniku (podle měny) - tuzemské - zahraniční - pohledávky a závazky v cizí měně musíme přepočítat souběžně na koruny podle kurzu ČNB a vedeme analytickou evidenci c, hledisko podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů (saldokonto) - vedení analytické evidence U pohledávek a závazků se respektuje zásada jejich kompenzace což je možnost, ale pouze v rámci jedné firmy a splatné do 1 roku. Př. Koupíme od firmy Dvořák zboží za 20,000 Kč, část zboží vrátíme z důvodu reklamace 4,000 Kč a vykompenzujeme pohledávkou a závazek doplatíme 16,000 Kč. Pohledávky a závazky se oceňují jmenovitou hodnotou (nominální hodnota) = cena při jejich vzniku. Doba splatnosti - není určena žádným právním předpisem a proto je nutná dohoda mezi obchodními partnery. Nejčastější doba splatnosti je 14 dnů. V případě nedodržení doby splatnosti vzniká nárok na úroky z prodlení, ty se dělí: 1. smluvní - bývají uvedeny na faktuře. Účtujeme je na účet 544 (náklady) - smluvní pokuty a úroky z prodlení. 2. nesmluvní - dávají se na účet 545 - ostatní pokuty a penále. Daňově neuznaným nákladem. Úrok z prodlení se platí na základě penalizační faktury, kterou posílá obchodní partner!! Saldokonto Účetní jednotka potřebuje mít přesný přehled o svých pohledávkách a závazcích. Proto se vede k jednotlivým syntetickým účtům podrobná analytická evidence. Podle počtu dodavatelů a odběratelů a podle počtu dokladů je organizace různá. Většinou má každý věřitel a dlužník svou samostatnou analytickou evidenci (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto účtu nazýváme saldokonto. INVENTARIZACE Pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit a) zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu - pomocí dokladové inventury, sestavuje se inventární soupis ke každému analytickému účtu pohledávek, inventurní soupis obsahuje: soupis pohledávek podle jednotlivých fa, splatnost, u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v Kč b) zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich hodnota - porovnání reálné hodnoty pohledávky s její účetní hodnotou, provádí se především ve vzt

Témata, do kterých materiál patří