Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


A. S.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Akciová společnost ZK rozvržen na určitý počet akcii o určité jmenovitě hodnotěZK min 2 000 000 Kč (80 000Eur)akcionáři neručí za závazky společnostispolečnost odpovídá za závazky celým svým majetkemVALNÁ HROMADA = akcionáři – nejvyšší orgánPŘEDSTAVENSTVO – statutární orgán (jedná navenek) DOZORČNÍ RADA – kontrolní orgán, dohlíží na představenstvo zakladatelská listina – 1 společníkspolečenská smlouva – více spol.kapitálová společnostvzniká dnem zápisu do ORpo zapsání dostanou akcionáři zatimní list, který je po splacení vyměněn za akciepřed zápisem do OR musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty akcii připadající na peněžité vklady, všechny nepeněžité vlaky a celé emisní ážio (zbytek max. do 1 roku) ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Aktiva: Pohledávky za společníky 353 (na 1. místě), DLM, BÚ, zásoby Pasiva: ZK 411 výdaje – založení(notářské poplatky, cestovné, nájemné) přeúčtují se po vzniku do nákladů1. Přeúčtování5../379 ZVÝŠENÍ ZK Dalšími vklady: upsáním nových akcii, výměnou vydaných dluhopisů za akcieZ vlastních zdrojů: 431, 421, 423, 424, 413, 428/419 + 419/411Kombinovaných způsobempokud se zvyšuje peněžitými vklady, musí být splaceny dříve upsané akcierozdíl mezitržní cenou anominální hodnotou jeemisní ážio(vzniká při zvyšování ZK) Upsání nových akcii VBU – zaplacení jistiny221/379s veřejnou nabídkouUpsání nových akciinominální hodnota353/419emisní ážio353/412Zúčtování jistiny379/353s veřejnou nabídkouSplacení upsaných akcii...... /353VBU úhrada emisního ážia221/353Zápis zvýšení ZK do OR419/411VBU doplatek zbylého vkladu221/353 Zvýšení ZK výměnou vydaných dluhopisů za akcie ke zvýšení ZK dochází až při splatnosti dluhopisůpokud je s veřejnou nabídkou platí se jistina Emise dluhopisů375/241, 473.1Prodej dluhopisů221/375Zrušení neprodaných dluhopisů 241,473/375VBU úhrada bance za tisk568/221 Naběhlý úrok562/241,473.2 (...zpětný odkup) Upsání zvýšení ZK353/419Výměna dluhopisů za akcie 241,473.1/353Zaplacení úroků 241,473.2/221Zápis zvýšení ZK do OR419/411 SCVHÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY -účetní závěrky schvaluje a o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada - valná hromada se musí konat do 6 měsíců od posledního dne účetního období - účet 431 nesmí na konci roku vykazovat zůstatek Rozdělení ziskuÚhrada ztráty A.S. Z POHLEDU AKCIONÁŘE Upsání akcií Zaplacení jistiny (10 %)378/221s veřejnou nabídkouUpsání akcii (vč. ážia)753/799Splacení upsaných akcií(20 %) nom. hod.378/221 (112, 132, 082 + vyřazení)emisní ážio378/221Získání akcii (zatímní list) 061,2,3/367Zúčtování splacených vkladů367/378Další splacení vkladů367/221Snížení podr. evidence799/753 Výměna dluhopisů za akciekrátkodobédlouhodobé Nákup dluhopisů 259/221 042/221Převzetí dluhopisů256.1/259065.1/042Nabíhající úrok. výnos256.2/662065.2/662Výměna dluhopisů za akcie 061,2,3/256.1 061,2,3/065.1Přijaté úroky 221/256.2 221/065.2

Témata, do kterých materiál patří