Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Inventarizace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Inventarizace Pojem, typy, postup při inventarizaci. Inventura – pojem, typy. Inventarizační rozdíly – účtování. Pojem: Inventarizace zahrnuje: 3. Zjištění příčin inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání Inventarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti inventarizace je upravena v Zákoně o účetnictví § 29–30; inventarizaci zajišťuje inventarizační komise, jejíž členy jmenuje ředitel podniku; ve větších jednotkách se zřizuje hlavní inventarizační komise pro řízení a provedení inventarizace a dílčí inventarizační komise pro určité skupiny majetku a závazků; dílčí komise má minimálně 2 členy účetní jednotka si sama sestavuje vnitřní směrnice pro inventarizaci, která upravuje práci inventarizačních komisí Typy: a. Fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy (materiál, peníze) přepočítáním, měřením, vážením b. Dokladová – zejména u pohledávek, závazků, BÚ; skutečný stav se ověřuje písemným potvrzením od dodavatelů nebo odběratelů, banka zasílá závěrečný výpis z BÚ Další členění: řádná - periodická – účetní jednotky ji provádějí k okamžiku sestavení účetní závěrky - průběžná – provádí se postupně v průběhu celého účetním období mimořádná - provádí se v mimořádných případech, jako je vznik podniku, jeho sloučení, rozdělení, uzavření dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, po živelné pohromě, vloupání podle rozsahu úplná – týká se všech složek majetku a závazků dílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků Postup inventarizace: 1. inventura = zjišťování skutečného stavu; pro každou položku majetku a závazků se vyhotovuje inventurní soupis 2. porovnání účetního stavu se stavem skutečným zjištěným inventurou – výsledkem je: a. shoda – nejlepší; stavy se rovnají b. přebytek – skutečný stav je větší než účetní c. manko (schodek – v pokladně a u cenin) – účetní stav je větší než skutečný; může být zaviněné, nezaviněné, do normy a nad normu; za manko se nepovazují přirozené úbytky zásob (vznikají např. rozprášením, vysycháním) – podnik si pro ně stanoví normy přirozených úbytků ve své vnitřní účetní směrnici 3. určení příčin inventarizačního rozdílu – např. přirozený úbytek, chybné účtování, početní chyby, rozkrádání aj. 4. zjištění odpovědných osob za inventarizační rozdíl – např. skladník za manko materiálu, pokladník za schodek pokladní hotovosti, neznámý pachatel za odcizené výrobky 5. stanovení způsobu vypořádání – např. předepsání manka skladníkovi nebo pokladníkovi, zahrnutí přebytku do mimořádných výnosů; opravujeme vždy účetní stav, ne skutečnost 6. posouzení ocenění majetku v účetnictví s jeho tržní cenou, aby byla respektována zásada opatrnosti; je třeba rozhodnout, zda nižší ocenění majetku má dočasný nebo trvalý charakter; po rozhodnutí se podá návrh na dočasné nebo trvalé snížení hodnoty příslušné složky majetku⇒škoda nebo opravná položka Jak vypořádat inventarizační rozdíly? Inventarizační rozdíly se zapisují do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku nebo závazků.Přirozené úbytky u nakupovaných zásob se účtují na vrub účtové skupiny 50 - spotřebované nákupy, u zásob vlastní výroby 61 - změny stavu zásob vlastní výroby. Zaviněná a nezaviněná manka na vrub účtové skupiny 54 - jiné provozní náklady. Zaviněná a nezaviněnámanka nad normu se promítají do skupiny 54 - jiné provozní náklady. Schodek hotovosti a cenin na vrub účtu 56 - finanční náklady. Souvztažným účtem je vždy účet daného majetku. Přebytky zásob vlastní výroby se účtují ve prospěch účtové skupiny 61 - Změna stavu zásob vlastní výroby, přebytky pokladní hotovosti ve prospěch účtové skupiny 66 - finanční výnosy, u nakoupených zásob ve prospěch účtové skupiny 64 - jiné provozní výnosy. Kompenzace mank a přebytků není povolena. Je tak možné učinit pouze jedná-li se o manka a přebytky zásob nebo majetku, které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, tam kde je to vzhledem k charakteru zásob možné. Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků 0. účtová třída – Dlouhodobý majetek 042 – stav k 31. 12. musí být 0, pokud není, je potřeba to doložit (např. rozestavěná budova) 021, 022 – je nutné ověřit, zda souhlasí: a) PC na účtech 021, 022 souhlasí s PC na kartách b) obrat MD odpovídá PC přírůstku majetku na EK, c) obrat D na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v PC 08x – je třeba zkontrolovat jednak zůstatek na tomto účtu s výši oprávek na kartách, a také případné obraty na straně MD účtu 08x musí odpovídat PC vyřazovaného majetku 1) doúčtování zůstatkové ceny 549 / 08x, 07x 2) vyřazení DM 08x, 07x / 02x, 01x 3) předpis náhrady za manko 335/ 648 1. účtová třída - Zásoby 111, 131 – stav k 31. 12. musí být 0, pokud mají zůstatek, převádí se na účty 119 – Materiál na cestě (139 – Zboží na cestě) 112, 132 – zůstatek k 31.12 musí souhlasit na inventurní soupis zásob 121 – je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti k 31.12. 1) úbytek materiálu a zboží 501, 504 / 112, 132 2) úbytek nedokončené výroby a výrobků 611, 613 / 121, 123 3) manko 549 / 112, 132, 121, 123 4) předpis manka 335 / 648 5) přebytek materiálu a zboží 112, 132 / 648 6) přebytek ned. výroby a výrobků 121, 123 / 611, 613 2. účtová třída – Finanční účty 211 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit se skutečným stavem peněz v pokladně 1) manko 569 / 211 2) náhrada 335 / 668 3) krádež 569 / 211 4) přebytek 211 / 668 221 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit se stavem posledního výpisu 261 – stav k 31. 12. musí být 0, pokud není, tak je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, odvodu 3. účtová třída 311, 321 – je nutné odsouhlasit zůstatky jednotlivých závazkových a pohledávkových účtů se skutečnou hodnotou pohledávek a závazků 331, 336, 342 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit s vyúčtováním mezd k 31.12. 341 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období 343 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat údajům posledního přiznání k DPH (za 12. či

Témata, do kterých materiál patří