Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákon o účetnictví Tomáš Burda

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1 )Co je to účetní jednotka? 2) Co je předmětem účetnictví? 3) Kdo musí vést účetnictví? 4) Jaký je rozsah vedení účetnictví? 5) Co musí obsahovat účetní doklady? 6) Směrná účtová osnova, účtový rozvrh? 7)Z čeho se skládá účtová závěrka? 8) Kdo má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem 9)Jaké metody používají účetní jednotky při oceňování majetku a závazků? 10) Charakterizujte invetarizaci závazků? 11) Jak dlouho se uschovává účetní závěrka jak dlouho účetní doklady 12) Co to je účetní záznam? 13) Jakým způsobem se provádí průkaznost účetního dokladu? 14) Co jsou to sankce a kdy se jednotlivé sankce firmám dávají? 15) Jak se provádí opravy o účetních záznamech? 1) Účetní jednotkou jsou a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis 2) Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření 3) Účetnictví má povinnost vést každá účetní jednotka. 4) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu, kromě občanských sdružení, jejich organizačních jednotek, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, bytová družstva, Příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel 5) účetní doklady musí obsahovat : a)označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 6) Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky. Pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určit i uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání podrozvahových účtů. (2) Na podkladě směrné účtové osnovy podle odstavce 1 jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. (3) Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh podle odstavce 2 pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím účetním období. 7) Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; u účetních jednotek sídlo nebo u účetních jednotek bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno právní formu účetní jednotky předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky rozvaha (bilance) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. 8) Akciové společnosti jsou povinny zajistit ověření své účetní závěrky auditorem vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícíhopřekročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: aktiva společnosti celkem přesáhla40 000 000 Kč; roční úhrn čistého obratu společnosti přesáhl80 000 000 Kč; průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v průběhu účetního období přesáhl50. 9) v účetnictví se používají tytodruhy cen: Pořizovací cenaje tvořena cenou majetku a ostatními náklady, které souvisí s pořízením majetku těmito náklady mohou být náklady na přepravu, pojistné, clo, montáž, uvedení do provozu, nakládka, vykládka, atd. Reprodukční pořizovací cenaje to cena, kterou by měl majetek v době, kdy se o něm účtuje. Cenu stanovuje účetní jednotka sama nebo soudní znalec. Používá se k oceňování majetku, který byl pořízen již dříve a teprve nyní se o něm účtuje Vlastní náklady cena je tvořena všemi přímými i nepřímými náklady vynaloženými na vytvoření majetku.Těmito náklady jsou spotřeba materiálu, mzdy zaměstnanců, spotřeba energie, odpisy majetku, režijní náklady, atd. Nominální hodnota je cena uvedená přímo na majetku Dlouhodobý hmotný a neh

Témata, do kterých materiál patří