Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářský výsledek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hospodářský výsledek

- účet 431

- je to důležitým ukazatelem umožňující posoudit hospodaření ÚJ

- zjišťuje se porovnáním nákladů vynaložených na provedení konkrétního výkonu a výnosů za tyto výkony

- v závislosti na výši nákladů a výnosů může mít charakter zisku nebo ztráty

- vše se zajistí převodem konečných zůstatků z výsledkových účtů na 710

- na HV účetní jednotky je třeba specifikovat dvojí pohled:

 • HV před zdaněním (tzv. účetní zisk)

 • HV po zdanění (tzv. disponibilní zisk)

 • Disponibilní zůstatek -> když je zisk, tak je PZ na straně DAL (zvýšení vlastních zdrojů)

-> když je ztráta, tak je PZ na MD (snížení vlastních zdrojů)

- účetní HV se zjišťuje ve struktuře:

 • provozní – porovnáním obratů účtu účtové skupiny 50 až 55 a 60 až 64

 • finanční – porovnání obratů účtů účtových skupin 56,57 a 66

 • mimořádný – porovnání obratů účtů účtové skupiny 58 a 68

- součet provozního a finančního výsledku se nazývá HV z běžné činnosti

- účetní HV se zjišťuje na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů

-mimořádný = HV z mimořádné činnosti

- HV se přeúčtuje v případě ztráty na vrub konečného účtu rozvažného

(např. MD 702/D 710)

-> v případě zisku ve prospěch konečného účtu rozvažného (např. MD 710/D 702)

Další účtování s účtem 710

MD 710/D 5xx – uzavření nákladových účtů

MD 6xx/D 710 – uzavření výnosových účtů

MD 702/D aktiva – uzavření aktivních účtů

MD pasiva/D 702 – uzavření pasivních účtů

 • valná hromada schválí rozdělení HV (zisk)

  • Může být rozdělen:

   1. Do rezervních fondů

   2. Do ostatních fondů

   3. Může být zvýšen ZK

   4. Podíly na zisku společníků

   5. Ponechán nerozdělený na účtu 428 (=zde se nachází nerozdělený zisk z minulých let)

   6. Může být uhrazena ztráta z minulých let

Účtování:

 • Zisk (převedený z předchozího období) 701/431

 • Ztráta (převedená z předchozího období) 431/701

 • Úhrada ztráty z minulých let 431/429

 • Rezervní fond 431/321

 • Ostatní fondy 431/423,424

 • Zvýšení ZK 431/419

 • Podíly na zisku 431/364

 • Nerozdělený HV 431/428

 • Zápis do OR 419/411

Výpočet a zúčtování daně z příjmu

- má-li HV zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření ÚJ musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv

- z toho vyplívá, že daňový základ (daňový zisk) nelze zjistit z účetních údajů přímo

- pro potřeby výpočtu daňového základu je třeba hrubý účetní zisk upravit o:

 • částky, které nelze podle ZDP uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§25 ZDP),např. pokuty a penále, dary, manka a škody převyšující náhradu, tvorbu jiných než zákonných rezerv

 • částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši

 • o veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy

 • o výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené

Témata, do kterých materiál patří