Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářský výsledek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hospodářský výsledek - účet 431 - je to důležitým ukazatelem umožňující posoudit hospodaření ÚJ - zjišťuje seporovnáním nákladů vynaložených na provedení konkrétního výkonua výnosů za tyto výkony - v závislosti na výši nákladů a výnosů může mít charakterzisku nebo ztráty - vše se zajistí převodem konečných zůstatků z výsledkových účtů na 710 - na HV účetní jednotky je třeba specifikovatdvojí pohled: HV před zdaněním (tzv. účetní zisk) HV po zdanění (tzv.disponibilní zisk) Disponibilní zůstatek -> když je zisk, tak je PZ na straně DAL (zvýšení vlastních zdrojů) -> když je ztráta, tak je PZ na MD (snížení vlastních zdrojů) - účetní HV se zjišťuje vestruktuře: provozní – porovnáním obratů účtu účtové skupiny 50 až 55 a 60 až 64 finanční– porovnání obratů účtů účtových skupin 56,57 a 66 mimořádný – porovnání obratů účtů účtové skupiny 58 a 68 -součet provozního a finančního výsledku se nazývá HV z běžné činnosti - účetní HV se zjišťuje naúčtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů -mimořádný = HV z mimořádné činnosti - HV se přeúčtuje v případěztráty na vrub konečného účtu rozvažného (např.MD 702/D 710) ->v případěziskuve prospěch konečného účtu rozvažného (např.MD 710/D 702) Další účtování s účtem 710 MD 710/D 5xx – uzavření nákladových účtů MD 6xx/D 710 – uzavření výnosových účtů MD 702/D aktiva – uzavření aktivních účtů MD pasiva/D 702 – uzavření pasivních účtů valná hromada schválírozdělení HV (zisk) Může být rozdělen: Do rezervních fondů Do ostatních fondů Může být zvýšen ZK Podíly na zisku společníků Ponechán nerozdělený na účtu 428 (=zde se nachází nerozdělený zisk z minulých let) Může být uhrazena ztráta z minulých let Účtování: Zisk (převedený z předchozího období)701/431 Ztráta (převedená z předchozího období)431/701 Úhrada ztráty z minulých let431/429 Rezervní fond431/321 Ostatní fondy431/423,424 Zvýšení ZK431/419 Podíly na zisku431/364 Nerozdělený HV 431/428 Zápis do OR419/411 Výpočet a zúčtování daně z příjmu - má-li HV zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření ÚJ musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv - z toho vyplívá, že daňový základ (daňový zisk) nelze zjistit z účetních údajů přímo - pro potřeby výpočtu daňového základu je třeba hrubý účetní zisk upravit o: částky, které nelze podle ZDP uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§25 ZDP),např. pokuty a penále, dary, manka a škody převyšující náhradu, tvorbu jiných než zákonných rezerv částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši o veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy o výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené Výnosy - Náklady Účetní hospodářský výsledek §23 ods 1,2 ZDP + náklady daňově neuznatelné (nedaňové náklady) § 23 ods. 3 pis. a ZDP -výnosy nezahrnované do ZD (nedaňové výnosy) §23 ods. 3 pis. b ZDP + - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (jsou-li účetní odpisy > daňové, rozdíl se přičítá, v opačném případě odečítá) Základ daně - odčitatelné položky §34 20 ZDP (ztráta z minulých let) Základ daně snížený o odčitatelné položky - odpočet darů (max. 10 % ZD) Základ daně snížený o odčitatelné položky (zaokrouhlení na tisíce dolů) x sazba daně 19% Daň z příjmu splatná - slevy na daní § 35 ZDP např. zaměstnanci se ZPS Daň z příjmu splatná po slevách Účetní hospodářský výsledek - daň z příjmu splatná po slevách = Disponibilní zisk (zisk po zdanění) Disponibilní zisk = účetní VH – daňová povinnost Účtování a) platba záloha na daň z příjmu341/221 b) předpis daně341/221 c) uzavření účtu 591710/591 d) převod nákladů na účet 710710/5xx e) převod výnosů na účet 710 6xx/710 f) uzavření 710 – zisk710/702 g) uzavření 710 – ztráta702/710 - zůstatek na účtě 710 k 31. 12. je disponibilní zisk, takže na účet 702 do rozvahy se nám dostane také disponibilní zisk a k 01. 01. ho otevřeme na účtě 431 (701/431) Odčitatelné položky od základu daně Základ daně je možné snížit o odčitatelné položky podle § 34 (např. ztráta z minulých let) a v § 20 (dary).Ztrátu z minulých letje možné odečíst od základu daně najednou nebo postupně v následujících pěti letech od jejího vzniku. Dary poskytnuté na účely vyjmenované v zákoně o daních z příjmů (jsou zaúčtované na účtě 543 – Dary jako nedaňový náklad). Minimální hodnota jednoho daru u PO musí být 2 000 Kč, maximální částka, kterou je možné odečíst, nesmí převýšit 10 % ze základu daně sníženého o odčitatelné položky dle § 34. U FO musí celková hodnota darů činit alespoň 1 000 Kč, maximálně je možné odečíst 15 % ze základu daně. Slevy na dani odečítají se od vypočtené daňové povinnosti. HV ve schvalovacím řízení - k 1. 1. převede ÚJ zisk na účet 431 – zápisem 701/431 – disponibilní zisk - o použití zisku rozhoduje valná hromada společníků, která je povinna rozhodnout v 1. pololetí do 30. 6. - na konci roku musí být na účtě 431 nulový zůstatek a) příděl do RF431/421, 427, 423 b) zvýšení ZK431/411 c) výplata dividend431/364 d) úhrada ztráty431/429 e) nerozdělený zisk431/428 Nedaňové náklady: 513 545 543 528 554 549 (do výše náhrad je d. účinný -> zbytek neúčinný) 512 559 554 591 538 Výpočet a zúčtování splatné daně z příjmů Příklad: klasický, bez odpisů Sk. 50-5545.621.800,-- Sk. 56-573.608.320,-- Sk. 60-6448.768.300,-- Sk. 662.923.500,-- Posuďte daňovou uznatelnost: 51320.000,-- 52780.000,-- 543500.000,-- (nemocnici) 54550.000,-- 549320.000,-- (odpis havarovaného DHM)-> daňově neúčinný: 70.000,-- 648250.000,-- (náhrada od pojišťovny) HV: 2.461.680,-- Nedaňové N: 640.000,-- (=543+513+545+549 -> do výše náhrad je d. účinný -> zbytek neúčinný) Základ daně: 640.000 + 2.461.680 = 3.101.680,-- (=Nedaňové N + účetní HV) Mínus odčitatelné položky (tj. dary, ztráty) – max. 10% ze základu daně: 3.101.680 – 310.168 = 2.791.512 zaokr. = 2.791.000,-- Daň z příjmu: 2.791.000 * 0,19 = 530.290,-- (= Základ daně * sazba daně) Disponibilní HV: 2.461.680 – 530.290,-- (= Základ dan

Témata, do kterých materiál patří