Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v jednotlivých právních formách - veřejná obchodní společnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

39. Účtování v jednotlivých právních formách - veřejná obchodní společnost jak se účtuje při založení této společnosti jak se účtují výdaje, které má společnost před svým vznikem jak se společníci mohou podílet svojí prací na činnosti společnosti a jak se zaúčtují zálohy na podíl na zisku v čem spočívá specifická úprava účtování daně z příjmu ve veřejné obchodní společnosti jak pohlíží na společníky této společnosti Zákon o daních z příjmu Založení v. o. s. V. o. s. je právnická osoba zapsána do Obchodního rejstříku. Zakladatelé (nejméně 2) se dohodnou a uzavřou společenskou smlouvu. Podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Není stanovena výše ZJ ani minimální výše vkladu (stanovuje společenská sml.) a ve společnosti se nemusí tvořit rezervní fond (ale může). Dělá se soupis majetku a zdrojů - podobné jako rozvaha, ale není rozdělen na A a P. obchodní jméno musí obsahovat: označení „veřejná obchodní společnost“ nebo „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“ společenská smlouva musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti, určení společníků uvedením názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání společnosti. Všichni společníci (FO, PO - nejméně však 2)podají a podepíší návrh na zápis do obchodního rejstříku. K návrhu se přikládá společenská smlouva. Návrh musí být podán do 90 dnů ode dne založení společnosti. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud vydá usnesení. Společnost řídí všichni společníci, 1 nebo více společníků může být řízením společnosti pověřen společenskou smlouvou, potom ostatní společníci pozbývají právo na řízení společnosti. Vkladová povinnost nevyplývá ze zákona, ale může být určena společenskou smlouvou. Majetkem společnosti se stávají peněžité i nepeněžité vklady společníků. Zisk k rozdělení se dělí rovným dílem, ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem. Rozdělení zisku i podíl na ztrátě může společenská smlouva upravit jinak. K jednání jménem společnosti je oprávněn každý společník, ale mohou se dohodnout na zástupci. Zvláštní hospodářské operace Daňové a pojišťovací zákony pohlížejí na společníky v. o. s. jako na samostatně výdělečně činné osoby (FO), proto v. o. s. neodvádí daň z příjmu právnických osob. Společníci v. o. s. jsou ve společnosti: a) v zaměstnaneckém poměru (účet 522) b) nemají statut zaměstnance - nepobírají příjem ze závislé činnosti, ale zálohy na podíl na HV - sociální a zdravotní pojištění si hradí sami Zisk nebo ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem nebo poměrem, který je určen ve společenské smlouvě. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení roční účetní závěrky. HV v. o. s. se celý rozděluje mezi společníky, kteří svůj podíl přihlašují do daně z příjmu fyzických osob. Půjčky společnosti a) krátkodobé221 / 368úrok562 / 368 (neuznaný náklad) b) dlouhodobé221 / 479zvýšení VJ479 / 413 Odměňování společníků v. o. s. - společníci nejsou chápáni jako zaměstnanci - v průběhu účetního období dostávají za svou práci zálohu na podíl ze zisku, ten se účetněprojeví jako: a) závazek vůči společníkům b) specifický náklad - jde o výdaj z předpokládané disponibilního zisku (neuznaný náklad) - účtujeme:nárok na zálohu596 / 364 výplata zálohy364 / 211 Podle Zákona o dani z příjmu může v. o. s. hradit za své společníky zákonné pojištění ve výši 35 %. Potom by se účtovalo524 / 336 (uznaný náklad). V tomto případě platí v. o. s. i zálohy na pojistné (8 %, 4,5 %) a peněžně vyrovnává příslušné vyúčtování pojistného. Společnost společníkovi přiznává podíl naHV snížený o zmíněné pojistné. - účtujeme: záloha na podíl na HV596 / 364 pojistné 12,5 %364 / 336 pojistné 35 %524 / 336 výplata zálohy364 / 221 V případě, že společnost nehradí pojistné, zajišťují si úhradu společníci sami jako fyzické osoby. Možnosti odměňování ve v. o. s. 1) společnost vyplácí pouze zálohu na HV 2) společnost vyplácí zálohu na HV, hradí i pojistné 3) společníci uzavřou s v. o. s. pracovní smlouvu (zaměstnanci). Potom mají odměny charakter příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců. V tomto případě by seúčtovalo:522 / 366 366 / 336 366 / 342 524 / 336 Podíly společníků ve v. o. s. - podíly mohou být odlišné od výše vkladu - podíly mohou být stejné, ale vklady různé - v tomto případě mají společníci nárok na úroky ze svých vkladů do společnosti, ty jsou nákladem společnosti a výnosem společníka. V tomto případěby se účtovalo562 / 365 (lze pouze v případě, že jsou rovné podíly a různé vklady). Úroky z vkladů společníků jsou příjmem z podnikání a budou součástí výnosů a tím i daňového základu daně z příjmů každého jednotlivého společníka. Pokud společník neuhradí včas svůj vklad stanovený společenskou smlouvou, má společnost právo účtovat úroky až20 %. Tyto úrokyby se účtovaly355 / 662, ty potom budeme muset zdanit v rámci daně z příjmu. Uzávěrka ve v. o. s. 1) zjistíme účetní zisk 2) pro daňové účely se zisk upraví na daňový základ 3) DZ si rozdělí společníci (nejčastěji rovným dílem). Za jednotlivé společníky se vytvoří jejích dílčí daňový základ, který se potom daní podle § 5 (FO) nebo § 23 (PO). Odpovídající dílčí daňový základ přihlásí společníci do svého daňového přiznání, PO ve svém účetnictví do výnosů, které budou zvyšovat její daňový základ. Mohou nastat 3 možnosti: 1) zálohy jsou menší než zisk zálohy na HV během roku596 / 364 doplatek HV596 / 364 zisk 710 / 596 2) zálohy jsou větší než zisk zálohy na HV během roku596 / 364 pohledávka za společníky355 / 596 zisk710 / 596 3) během roku se vyplácí zálohy, potom má společnost ztrátu zálohy na HV během roku596 / 364 pohledávky (vrácení záloh)355 / 596 pohledávky (úhrada ztráty)354 / 710 710364596 Náklady Výnosy Záloha na HV Záloha na HV Doplatek Doplatek Zisk Zisk Zánik v. o. s. V. o. s. zaniká úmrtím jednoho ze společníků, pokud ve smlouvě není uvedeno, že může trvat s dědici zemřelého, výpovědí společníka, je-li smlouva sjednána na dobu určitou. Jakmile skončí účast některého společn

Témata, do kterých materiál patří