Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční analýza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Finanční analýza Obrat2 metody-metoda absolutních přírůstků -metoda indexní (nelze použít u rentability) Cash flow(peněžní toky) = příjmy - výdaje - zisk = výnosy - náklady Východiskem pro výpočet CF je stanovení fin. fondů (fondové pojetí) Pohot. pen.prostředky + krátkod.pohledávky = =čistý pen.majetek + zásoby ==pracovní kapitál FondyLiší se svou likvidností = přeměnou na peníze Cash flow -provozní = provozní činnosti podniku-celkové = kapit. toky (budovy, obligace, akcie) solventnost = zaplatit kdykoliv své dluhy, likvidita = schopnost dostát svých závazků likvidnost = schopnost přeměny na peníze, rentabilita = ziskovost Efektivnost– účinnost vložené investice.Užitečnost (užitek)ahospodárnost (vyrábět hospodárně) navzájem se prolínají. Nejširší pojem Efektivnost X zisku a rentabilitě Technickou – lze měřit ve výrobě, vyjádřená matematicky Ekonomickou – měla by být měřitelná ve všech sférách, hůře změřitelná rentabilita Společenskou –ještě hůře změřitelná, jak změřit spokojenost? Jak změřit ekologii? V praxi vystupují tyto 3 , ale také kombinace.(technická- ve výrobě, ekonomická- v obchodě a službách- sociálně ekonomická) Rentabilita - ziskovost, návratnost vynaložených prostředků,kolik zisku nám přinese 1 vložená kč. je jedním z ukazatelů efektivnosti=ukazatel hospodárnosti. R= Zisk/Základ *100 (v %) rentability nákladů Rn=Z/N rentabilita výnosů Rv=Z/V rentabilita vlož kapitálu Rvk=Z/Vk rentabilita obratu Rx=Z/X Zisk –Užší pojem než rentabilita Z=V-N (V>N) Bilanční Disponibilní Faktory růstu zisku –vnější vnitřní Zisk– podnik je rentabilní, můžeme porovnat s minulým rokem Ztráta – podnik nerentabilní, neefektivní, nemusíme nic počítat 0 – rentabilita=0, není rentabilita není efektivnost Rozbor výnosů, nákladů, zisku a rentability3 metody 1. přírůstková anylýza (metoda absolutních přírůstků) deltaV=V1-V0 2. indexní metoda iN=N1/N0 * 100 = % (vyjdeli např 95%, znamená snížení o 5%) 3. strukturální 100% zisk = 60% 10% 20% 10% Finanční analýzu zjištujeme z výkazu zisku a ztrát

Témata, do kterých materiál patří