Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


02_UCE a ucetni technika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 2 - Účetnictví a účetní technika Podstata, význam a funkce účetnictví Podstata a význam: účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách Účetnictví musí poskytovat informace o: stavu a pohybu majetku a závazkůnákladech, výnosech a tím související zajištění hospodářského výsledku – při podnikání je potřeba mít přehled o výši prostředků do podnikání vložených a o dosažených výsledcích podnikatelské činnosti, aby podnikatel věděl, zda se mu vyplatí provozovat podnikatelskou činnost či nikoliv Funkce účetnictví informuje o hospodaření firmyoslouží jako důkazní prostředek poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku zjištění informací pro daňové účely, tzn. zjištění HV a následně daňové povinnosti kontrolní – kontrola hospodaření s majetkem Hlavní uživatelé účetních informací vlastníci –zajímají se o výnosnost prostředků, které do podnikání vložili konkurence, obchodní partneři (dodavatelé) –zajímají se, zda bude podnik schopný zaplatit v dohodnutém termínu ostatní věřitelé (banky) –zda je podnik schopen splácet úvěry a z nich úroky stát (vláda a jejich orgány) –potřebuje informace pro řízení financí a daňové politiky státu, pro výpočet statistických ukazatelů zaměstnanci –zajímá je schopnost podniku uhrazovat mzdové nároky potenciální investoři –zajímají se o míru výnosnosti z vložených prostředků a jaká rizika jsou s touto investicí spojena zákazníci –zejména dlouhodobě závislý na dodávkách Právní normy, způsoby vedení podnikatelské činnosti Právní normy: -účetnictví je upravováno soubory předpisů na úrovni zákonů a norem. Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR jeZákon o účetnictví. Další normou jsouprováděcí vyhlášky Ministerstvafinancí. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování pak poskytujeČeské účetní standardy. Další předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat jsou – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, daňové zákony (Zákon o DP, Zákon o DPH …), pojišťovací zákony, Zákon o cestovních náhradách, Zákoník práce … Zákon o účetnictví Podle tohoto zákona musí být účetnictví: úplné –všechny účetní případy týkající se daného účetního období musí být zaúčtovány průkazné –všechny účetní případy a zápisy musí být doloženy účetními doklady správné –nesmí být porušen zákon o účetnictví ani jiné zákony Další povinnosti účetních jednotek účetnictví musí být srozumitelné, přehledné a vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamůúčetnictví se musí vést v peněžních jednotkách české měnyúčetnictví se musí vést v českém jazyceúčetní jednotka (podnik) musí vést jedno účetnictví jako celekprávnické osoby (firmy) mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku Důležité informace pro vedení účetnictví za správnost účetnictví odpovídá vždy podnikatel (i když zpracováním účetnictví pověří jinou osobu)účetním obdobím je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní – leden až prosinec, nebo hospodářský rok)účetnictví může vést účetní jednotka buď ručně nebo pomocí účetního SW Povinnost vést účetnictví – PO jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až od dne svého zániku. FO, které se staly účetní jednotkou v důsledku překročení obratu, jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE – je upravena Zákonem o daních z příjmů. Musí ji vést ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou ÚČETNICTVÍ – je upraveno Zákonem o účetnictví. Účetnictví vedou právnicke osoby (např. obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v těchto případech: pokud její obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 milionů Kč Příklad: V roce 2017 podnikatel zjistil, že v roce 2016 dosáhl obrat 26 000 000 Kč, tzn., že od následujícího účetního období, tj. od 1.1.2018 musí vést účetnictví. pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví pokud je zapsána v obchodním rejstříku Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výši základu daně z příjmů, zatímco účetnictví poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy hospodářský výsledek (základ daně) se zjišťuje: v daňové evidenci jako rozdíl mezi příjmy a výdaji(jedná se o příjmy ovlivňující základ daně a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů) v účetnictví jako rozdíl mezi výnosy a náklady PŘÍJMY –přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu za provedené práce a služby, za prodané výrobky, zboží. VÝDAJE –úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, tj. provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost VÝNOSY –výkony vyjádřené v KČ, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky či zbožíNÁKLADY –spotřeba hospodářských prostředků (spotřeba materiálu), cizích výkonů (spotřeba elektrické energie) nebo práce pracovníků podniku Účet, účetní osnova a účtový rozvrh Účet podrobná evidence o každé položce rozvahy, pokud je tou položkou majetek = aktivum, jedná se o aktivní účet, pokud je položkou něco z kapitálu = pasiv, jedná se o pasivní účetmá tzv. T formu jako rozvahamá dvě strany, vlevo stranamá dáti MD, vpravo stranadal D, název účtu je položka z rozvahy MD název účtu D zachycuje se na ně: stav převzatý z rozvahy = počáteční stav a to na tu stranu, na které byl v rozvaze změny způsobené účetními případy během účetního období (přírůstky a úbytky) = účtování konečný stav – stav na konci účetního období, na jejich základě se sestavuje konečná rozvaha Každý účet má svůj název. Aby bylo značení jednotné, používá se kromě názvu i číselné označení. Název účtů i s číselným vyjádřením pak tvoříúčetní osnovu. Pro jednotlivé druhy účetních jednotek (obch. společnosti, družstva, banky, neziskové organizace... )

Témata, do kterých materiál patří