Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
mat 11,12 takhák

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční účty II. Druhya) běžný – zde má uj peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti, zůstatek aktivníb) kontokorentní – může mít i záporný zůstatek, banka na tomto účtu může poskytovat i tzv. kontokorentní úvěr c) devizový – peněžní prostředky v cizí měně d) terminované vklady – pokud mají výpovědní lhůtu do 1 roku Rozbor účtu 221 – BÚ, charakteristika- slouží k platbě mezi podniky a dalšími institucemi, stav BÚ se tak neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výpisu- účtují se zde i všechny bankovní úroky a poplatky, placené úroky jsou nákladem, přijaté výnosem- bezhotovostní transakce se realizují pomocí příkazů k úhradě, hotovost pokladní složenkou- výpis z BÚ – dokument informující o stavu a pohybu peněz na účtu, vystavuje ho banka, ke dni uce závěrky zasílá banka závěrečný výpis jako podklad pro inventarizaci- ostatní doklady – hromadný příkaz k úhradě – pro více plateb najednou, trvalý příkaz – opakující se platby, pokladní složenka Bankovní úvěry – druhy- úvěr – doplňkový zdroj poskytnutý bankou, uj nemá dostatek vlastních peněžních prostředků- cenou úvěru je úrok, hradí se z BÚ- úvěr se připíše na BÚ nebo banka proplácí přímo dodavatelskou fakturu- pro účtování je podkladem výpis z úvěrového účtu druhy:a) krátkodobý – splatnost do 1roku, účtuje se ve 2 uce třídě 231b) dlouhodobý – splatnost nad 1 rok, účtuje se ve 4 uce třídě 461c) eskontní – vzniká odkoupením CP 232 Účtování poskytnutých úvěrů- připsáním peněžních prostředků na účet nebo přímo úhrada dodavatelské faktury1a) poskytnutí úvěru 261/231,461 připsání na účet 221/261 splátka úvěru 261/221 po obdržení výpisu 231,461/261 úhrada FAP 321/221 1b) úhrada FAP z úvěru 321/231,461 2) úroky z úvěru, poplatky 562,568/221 připsané úroky 221/662 Syntetická a analytická evidenceSE – na účtech zjistíme celkovou peněžní hodnotu bez podrobnostíAE – podrobnější, jsou na ni rozvedeny údaje z příslušného účtu a) podle účtu – pokud máme víc účtů u různých bank b) podle druhu účtů – běžný, kontokorentní, úvěrový… Kurzové rozdíly -u finančních účtů vznikají u valutové pokladny a na devizových účtech- nákup valut do pokladny je přepočten podle kurzu uj platného v den vzniku uce případu, peněřní ústav ale prodává valuty ve svém kurzu a tak vzniká kurzová rozdíl, 563,663- pokud valutová pokladna vykazuje zásobu ke dni uce uzávěrky, musí být valuty přepočteny podle kurzu čnb platného k 31.12. Účtování- zaplaceno z BÚ 261/221- příjem do valutové pokladny 211/261- kurzový rozdíl 563/261 Výplata valut na zahraniční služební cesty -použije se stejný kurz jako v den určení výše zálohy, případný doplatek uhrazen vždy v české měně, přeplatek jak v české tak zahraniční měně- záloha na služební cestu 335/211- vyúčtování 512/335- doplatek 335/211 Finanční pasiva podniku- úvěry 231,232,461- dluhopisy – 241,249,473 Účet 232- majitel směnky potřebuje peníze dřív než je datum splatnosti směnky, majitel zajde do banky postoupí směnku eskontu, banka si ověří jeho bonitu a v př. že se rozhodne směnku eskontovat, uzavře s ním smlouvu o eskontu směnky jejíž součástí je i cena, za kterou banka eskont poskytla – diskont, který se účtuje 5621) FAV 311/604 2) akcept směnky 256/311 3) postoupena eskontu bance- hodnota pohledávky /256 - úroky /662 - směnečná hodnota 313 4) poskytnutí eskontního úvěru - směnečná hodnota /232 - úvěr připsán na účet 221- diskont 562 5) avízo 232/313 Účet 249- účtují se zde krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank ale ne o krátkodobých půjčkách, které uj získá od společníků v obchodní společnosti- přijaté krátkodobé fin. výpomoci 221/249- vrácení krátkodobé fin. výpomoci 249/221 Účet 241- účtují se zde krátkodobé dluhopisy, uj vydala se splatností do 1roku- emitované krátkodobé dluhopisy 375/241- věřitel zaplatil za dluhopisy 221/375- úhrada emitentem krátkodobého dluhopisu 241/221- zaplacení úroku 562/221´ Účet 473- používá se v případě, kdy uj vydává úvěrové CP s dobou splatnosti nad 1 rok. Majiteli bude po určité době splacen dluhopis vč. úroku, který představuje cenu za zapůjčený kapitál- emise dluhopisů 375/473- prodej 211/375- čas rozlišení 562/383- předpis úroků 562/383- zpětné odkoupení 473- úrok předešlí rok 383- úrok tento rok 383- celkem vyplaceno /211Aktiva a pasiva podniku Rozvaha, druhy, funkcePro uce je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek… a)z hlediska konkrétního druhu majetku b)z hlediska zdrojů z jakých byl majetek pořízenObsah rozvahy- přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku se nazývá rozvaha- forma rozvahy tzv. T-forma Druhy: a)Zahajovací b)Počátečníc)Konečná - sestavuje se 1x ročně pro potřeby daňového přiznání, pro potřeby operativního řízení se sestavuje čtvrtletně nebo měsíčně, ověřujeme inventarizací majetku Fce rozvahy -přehledně uspořádat majetek podniku, poskytnout základ pro zhodnocení finanční situace podniku, porovnávání rozvahy za více pos obě jsoucích období, přehled o vývoji majetku a jeho financování, informuje o stavu majetku a zdrojů z jakých byl pořízen, umožňuje zjistit hospodářský výsledekZisk = aktiva –pasivaČlenění aktiv a pasiv Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení (peněžní prostředky zásoby a pohledávky) Pasiva =majetek uspořádaná podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen (úvěry a závazky)A=P - součet aktiv = součet pasiv, tvoří základ rozvahy a je nazývána bilanční rovnicí – musí platit vždy Struktura rozvahy- aktiva se člení na DM, a oběžný majetek, pasiva se člení na vlastní a cizí zdrojeDM – HM, NHM, FM Oběžný majetek – zásoby, peněžní prostředky, pohledávkyVlastní zdroje – ZK Cizí zdroje – úvěry, ostatní závazkyZměny rozvahových položek- hospodářskou činností se majetek a zdroje financování dostávají do koloběhu, v němž mění svou formuKoloběh majetku- DM udržuje svou podobu, opotřebovává, Oběžný majetek neustále mění svou formu1) Nákup materiálu – za hotové nebo za fakturu2) Výroba – spotřeba materiálu a vznik dalších nákladů, výsledkem výroby jsou výrobky, které se prodávají3) Prodej – za hoto

Témata, do kterých materiál patří