Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady a výnosy - náklady a výnosy ovlivňují HV ÚJ, proto je nutné sledovat vývoj nákladů a výnosů, a to nejen v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění -náklady = spotřeba hospodářských prostředků - náklady je třebaodlišovat od výdajů (výdaje jsou úbytkem prostředků bez vazby na konkrétní výkony ) -výnosy jsou provedené výkony ÚJ v peněžním vyjádření a její hlavní složku tvoří tržby za prodané výrobky, zboží a provedené práce a služby - podobně je třebarozlišovat výnosy od příjmů (příjem představuje přírůstky peněžních prostředků) -> v některých případech NÁKLAD = VÝDAJ (např. VPD drobný nákup 501/211) VÝNOS = PŘÍJEM (např. PPD přijaté tržby 211/604) NÁKLAD = VÝDAJ (např. odpisy 551/082) VÝNOS = PŘÍJEM (např. FAV, vnitropodniková doprava) Zásady účtování nákladů a výnosů Náklady se účtují na účtech5. účtové třídy a výnosy na účtech6. účtové třídyNáklady se účtují v průběhu roku na stranuMD (v případě snížení Ná se výjimečně účtují na stranu Dal, resp. na straně MD se znaménkem minus)Výnosyse účtují v průběhu roku nastranu Dal (v 61. účtové skupině může docházet ke snížení výnosů, potom se účtuje na straně MD)Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí, tj.časově se rozlišujíNa jednotlivé účty těchto účtových tříd se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku, tj. na začátku účetního období mají tytoúčty nulový zůstatek)Při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 5. a 6. převádějí na účet 710Analytickou evidenci v 5. účtové třídě je třeba přizpůsobit ustanovením ZDP( zejména je nutné pro položky, které jsou uznávány jen ve zvlášť stanovených případech (cestovné, dary) zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového)Při účtování nákladů a výnosů jezákaz jejich kompenzace (např. náhrada manka nebo škody je výnosem nikoliv snížením nákladů)Do nákladů ÚJ se zahrnují pouze náklady kterése jí týkají Členění nákladů a výnosů - členění nákladů a výnosů může být prováděno z různých hledisek a podle různých kritérii DRUHOVÉ ČLENĚNÍ - zachyceno v účtovém rozvrhu (druh nákladu) PODLE ZPŮSOBU ZJIŠŤOVÁNÍ HV - Na V se člení na: provozní N a V – (50-55,60-64), souvisejí s běžnou podnikatelskou činností (spotřeba materiálu, energie X tržby za prodané výrobky, zboží…) Provozní výnosy – provozní náklady = HV z provozní činnosti finanční N a V – (56,57,66), souvisejí zejména s peněžními prostředky a CP (úroky z úvěru a půjček, bankovní poplatky X připsané úroky z BÚ, termínovaných vkladů) Finanční výnosy – finanční náklady = HV z finanční činnosti mimořádné N a V – (58,68), jsou v podstatě nahodilé, neočekávané (škody způsobené v důsledku živelných pohrom) Mimořádné výnosy – mimořádné náklady = HV z mimořádné činnosti PODLE MÍRY SPJATOSTI S URČITÝM VÝKONEM přímé – Ná, které souvisí s výrobou určitého druhu výrobku, dají se zjistit přímo na tento výrobek (přímý materiál, přímé mzdy) nepřímé (režijní) – jsou společné pro více výkonů a nelze je přímo zjistit na jednotku výkonu (opravy, spotřeba energie, nájem…) V ZÁVISLOSTI NA OBJEMU PROVÁDĚNÝCH VÝKONŮ pevné (fixní) – relativně stálé , i když se objem výkonů mění (daňové odpisy, nájemné) proměnné (variabilní) – jejich výše se mění v závislosti na objemu prováděných výkonů (spotřeba základního materiálu, mzdy výrobních dělníků) Časové rozlišování N a V -N a V se účtují vždy do období, se kterým časově a věcně souvisí - povinnosti časového rozlišování vzniká, pokud se účetní případ vztahuje k několika účetním obdobím - pro časové rozlišování se v účetnictví používají účty ve 3. účtové třídě (zejména sk. 38) - upravují ho České účetní standardy a zákon o dani z příjmu - zákonné předpisy stanoví, kde není nutné časově rozlišovat -> a to: U nepatrných částekU opakujících se plateb - 2 druhy časového rozlišování V UŽŠÍM POJETÍ - částka - období - účel V ŠIRŠÍM POJETÍ - nejsou známy všechny podmínky - dohadné účty Užší pojetí - Náklady: - účet 381 – A - časově rozlišuje náklady - ÚJ použije tehdy, jestliže nákladově se úč. případ týká běžného období a příštích období, ak výdaji dochází v běžném období - účet 382 – A - podobný charakter jako účet 381, ale jedná se zde o komplex (souhrn) nákladů, které ÚJ vzniknou na určitý účel - např. náklady, které vzniknou se zaváděním nové výroby, nové technologie - účet 383 – RP - ÚJ použije tehdy, jestliže nákladově se úč. případ týká běžného období a příštích období, alek výdaji dochází v příštím období -Výnosy: - účet 384 -tento účet ÚJ použije tehdy, jestližek příjmu došlo v běžném období - účet 385 – RA - příjem nastává v příštím období -Dohadné účty – AKTIVNÍ: -účet 388 -jedná se o výnosy, které se vztahují k běžnému období, ale do konce běžného období neznáme přesnou výši (pouze se o ní dohadujeme) - v příštím období máme potvrzenou přesnou výši pohledávky – z toho vyplívá – zrušíme dohadné účty -Dohadné účty – PASIVNÍ -účet 389 - tento účet se používá pro nevyfakturované dodávky (přijde materiál a do konce roku neobdržíme FP za materiál) - nebo se používá u nevyfakturované spotřeby (vody, energie) OBECNĚ:dohadné účty se ruší ve stejné výši, v jaké se vytvořily! Příklady: Příklad –úč. 381 a 383 Kurz od 1. 11. 2015 – 30. 3. 2016 - cena celkem: 25.000,- (tj. 5000 za měsíc) - úhrada:a) V lednu 2016 2015 10.000,- 518/383 (=2 měs. v roce 2015- 5.000,-/měs. -> 5.000*2) 2016 15.000,-518/383 (= 3 měs. v roce 2016 – 5.000,-/měs. -> 5.000*3) 25.000,-383/221 (= celá částka – protože jsme to uhradili v roce 2016 tak je to 383- výdaj) b) V listopadu 2015 2015 10.000,-518/381 25.000,-381/221=celková 2016 15.000,-518/381 Příklad –úč. 384 a 385 Pronajímatel – nájemní smlouva od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 - cena celkem za celé období: 36.000,- - úhrada nájmu:a) 15. 9. 2015 2015 12.000,-384/602-4 měsíce 36.000,-221/384-celková 2016 24.000,-384/602-8 měsíců b) 15. 1. 2016 2015 12.000,-385/602 2016 24.000,- 385/602 36.000,-221/385 Příklad - úč. 388 a 389 úč. 388: 2015 Škoda materiálu –100.000,-549/112 - odhad náhrady pojišťovnou:80.000,-388/648 2016 - p

Témata, do kterých materiál patří