Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční účty

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Finanční účty - v účtové osnově je pro účtování finančního majetku vyhrazena2. účtová třída, kde nalezneme rozvahové účty, které mohou být jak aktivní, tak pasivní - především se zde nacházejí účty majetku, který je charakteristický vysokou likvidností(=pohotovostí k rychlému disponování s tímto majetkem) - jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny, vklady v bankách bez výpovědní lhůty, obchodovatelné CP… Členění finančních účtů 1) Aktivní (21,22,25) 211, 213, 221, nelze je přeměňovat do jiných majetkových složek účty pro zachycení krátkodobých CP –251, 252, 253, 255, 256 2) Pasivní (23,24) - zobrazují krátkodobé úvěry bez ohledu na to, zda je úvěr převeden na BÚ nebo banka hradí závazky za ÚJ přímo z úvěrového účtu 3) Specifickým účtem je účet 261 – Peníze na cestě - používá se při převodech mezi dvěma vlastními bankovními účty (např. mezi BÚ a ÚÚ) - nebo pokud jsme obdrželi FP, ale peníze ještě ne Oceňování majetku na finančních účtech - dle zákona o účetnictví - peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždyv nominální hodnotě - veškeré CP a podíly se při pořízení oceňujípořizovací cenou, jejíž součástí u CP mohou býtnáklady - s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám - součástí PCnejsou úroky z úvěrů na pořízení CP a N spojené s držbou CP a podílu Pokladna 211 - na účtě211– Pokladna se účtujeo stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny, tak i měn cizích (valut) - účtujeme zde io šecíchpřijatých místo hotových peněz, o poukázkách na odběr zboží apod. - příjem a výdej se může provádětjen na podkladě příjmových a výdajových pokladních dokladů - o pohybu hotovosti vede záznamyv pokladní knize -> zpravidla obsahuje položky: datum, doklad, text, příjem, výdej, zůstatek Syntetická evidence 211 – účtujeme podle VPD a PPD Analytická evidence 211/1 – pokladna v českých korunách (běžná) 211/2 – pokladna v cizí měně (valutová) doklady: PPD, VPD (lepší je mít oba doklady ve 2 kopiích, u PPD povinně 2) Inventarizace pokladny - provádímealespoň jednou za účetní období = zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem (stavem v pokladní knize) - o inventarizaci vyhotovuje pokladník zápis -výčetku, kde uvede jednotlivé druhy bankovek a mincí, zapíše jejich počet a vyčíslí případnýinventarizační rozdíl schodek (manko) – skutečný stav je nižší než stav v účetnictví569 / 211 přebytek – skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví211 / 668 manko může ÚJpředepsat k úhradě pokladníkovi335 / 668 Valutová pokladna - účtování je shodné s účtováním korunové pokladny peněžní - údaje ale musí být vyjádřenyv domácí i zahraniční měně - pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může ÚJ používat: denní kurz dle ČNB pevný kurz stanovený k určitému datu po jí vymezené období - jaký způsob používá, máÚJ stanoveno ve směrnici Přepočet valutové pokladny ke dni účetní závěrky - valuty přepočtemedle kurzu ČNB platného k 31. 12. - rozdíl účtujeme výsledkově na 563 nebo 663 – DAŇ. ÚČINNÉ Výplata valut ze zahraniční služební cesty - u zahraničních služebních cest je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancizálohu na služební cestu - pro určení korunové hodnoty vyúčtování zahraniční služební cesty se použije stejný kurz jako v den určení výše zálohy - případnýdoplatek zaměstnanci musí být uhrazen vždyv české měně, alevrácení přeplatku může být proveden jakv české tak i v zahraniční měně Příklad: VPD záloha na cestovné 400,- v EURECH(kurz: 28,10) - 335/2112 VUD vyúčtování cestovného -512/335 Vypořádání rozdílu (přeplatek) -2111/335 Ceniny 213 - naúčtě 213 – Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin - jedná se zejména o poštovníznámky, dálniční nálepky, kolky, zakoupené stravenky, tel. a ostatní karty - v některých případech lze zaúčtovat nákup cenin přímo do spotřeby (pokud jsme si je neuložili, ale rovnou je použili) nákup cenin213 / 211 výdej do spotřeby známky, telefonní karty518 dálniční zn., kolky538213 stravenky527, 528 inventarizační rozdíl – manko569 / 213 přebytek213 / 668 Účtování stravenek - musíme vycházetze ZDP -ÚJ může přispívat na závodní stravování až do výše 55% hodnoty stravenky - účtujeme na účet527 a jeDAŇOVĚ UZNATELNÝ -z hlediska ZDP je zde omezení- tento příspěveknesmí býtvyšší než 70% stravného v rozmezí 5-12 hodin - pokud firma přispívá více než tento limit (55%) – účtuje tento příspěvek na účet528 a je DAŇOVĚ NEUZNATELNÝ Bankovní účty 221 - banka uzavírá s podnikemsmlouvu o vedení účtu, po klientovi požadujepodpisový vzor,banka zasílá klientovivýpis z účtu - banka si také účtujepoplatky za provedené transakce, vedení účtu, … 568 / 221 Druhy účtů: Běžný účet – zde má ÚJ peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti (zůstatek je vždy aktivní) Kontokorentní účet – může mít záporný zůstatek -> tzv. kontokorentní úvěr, v rozvaze potom uvádíme poskytnutí bankovního úvěru Devizové účty – peněžní prostředky v cizích měnách Termínované vklady – výpovědní lhůta do 1 roku - v případě, že podnik má více bankovních účtů, potom se pro účtování použijí analytické účty Symboly plateb variabilní– slouží k identifikaci plateb, např. u fa číslo fa, u pojistného číslo smlouvy, konstantní – určuje, za co platba proběhla, většinou 4 místný specifický – k další identifikaci, málo používaný Formy příkazů jednotný– provede se jedna platba hromadný – na základě tiskopisu je provedeno několik plateb příkaz i inkasu – ten komu dlužíme, si na základě našeho povolení vybírá částku sám trvalý příkaz – je vhodný pro pravidelně se opakující platby ve stejné částce Úvěr - pokud ÚJ nevystačí při financování svých potřeb - banka připisuje povolené úvěry zpravidla na běžný účet - podkladem pro účtování opětbankovní výpisy Úvěrové účty úvěry krátkodobé – na dobu jednoho roku a kratší,231 – Krátkodobé bankovní úvěry úvěry dlouhodobé – splatnost delší než jeden rok,461– Bankovní úvěr Krátkodobý finanční majetek CP - účtová skupina 25 - volné peněžní prostředky lze investovat do CP (nákup akcii, obligaci…) - jedná se o dluhové nebo majetkové cenné pap

Témata, do kterých materiál patří