Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní úprava účetnictví v ČR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Právní úprava účetnictví v ČR kdo je povinen vést účetnictví jaké zásady se musí dodržovat při vedení účetnictví čem pojednává Zákon o účetnictví U nás je účetnictví upravenozákonem o účetnictví č. 563/1991, který vstoupil v platnost 1. 1. 1992. Zákon navrhlo ministerstvo financí, které za něj zodpovídá. Tento zákon upravují i finanční zpravodaje (na konci účetního období zveřejňují např. obsah účetní závěrky), kde ministerstvo financí zveřejňuje všechny změny týkající se účetnictví, všechny pokyny pro vedení účetnictví. „Postupy účtování“ - časopis týkající se účetnictví - vydává min. financí. Zákon o účetnictví I. část:Kdo je povinen vést účetnictví ten, kdopro daňové účely chce vykazovat tzv. výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmu (u toho kdo vede účetnictví zdaňujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jinak zdaňujeme veškeré příjmy). každý, kdo vede účetnictví se nazývá účetní jednotka. Nezáleží na právní formě. Účetnictví se vykazuje za celou účetní jednotku (5 prodejen - vykazuji účetnictví za všechny prodejny najednou). Účetní jednotka může být fyzickánebo právnická osoba.Fyzická osoba je ten, kdo podniká na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny, nebo jiných předpisů (advokáti, lékaři). Účetní jednotkou je ta daná osoba.Právnická osobaje každá firma zapsaná v obchodním rejstříku (u každého obchodního soudu). Účetní jednotka je daná společnost. za účetnictví zodpovídá účetní jednotka. Každá účetní jednotka má přiřazenéIČO (identifikační číslo). Platí, že každá účetní jednotka má svoje číslo aDIČ (daňové identifikační číslo), které musí jednotka uvádět. Číslo přidělí: DIČ - finanční úřad, IČO - živnostenský úřad nebo obchodní rejstřík. Pokud bude účetní jednotka podnikat v Krkonoších a stálé bydliště bude mít v Praze, registrovat se bude v místě trvalého bydliště. Pokud by bylo právnická osoba, registrovat se bude v místě provozu firmy.Zda bude jednotka právnická nebo fyzická osoba si může zvolit sama. Jakmile fyzická osoba zaměstnává více než 25 zaměstnanců, musí se nechat zapsat do OR a tím se stane právnickou osobou. účetní období od 1. 1. - 31. 12. Během jednoho účetního období nesmíme měnit: účetnictví (J,P), způsoby oceňování.Fyzická osoba vede účetnictvíode dne, který je uveden na živnostenském listě. Právnická osoba vede účetnictví ode dne zápisu do OR - nikoliv ode dne vzniku společnosti. Den vzniku společnosti - den, kdy byla podepsána zakladatelská listina nebo společenská smlouva a byla potvrzena notářem. Právnická osoba může od tohoto dne podnikat. Zapsání do OR může trvat i 3 měsíce účetnictví se vede úplně, průkazně (účetní doklady), musívěrně zobrazovat skutečnost (běžné a příští účetní období – náklady a výnosy zahrnovat do období se kterým souvisí). Účetnictví vedeme v českém jazyce a v korunách (cizí měnu přepočítáváme kurzem platným pro daný den). II. část:Jaké jsou u nás povolené účetní soustavy jednoduché účetnictví (vedou fyzické osoby) podvojné účetnictví (právnické osoby) ÚČETNÍ SOUSTAVA JEDNODUCHÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ FINANČNÍ rozpočetnictví kalkulace vnitropodnikové (zabývá se budoucností) (provoz restaurace) Účetní knihy v jednoduchém účetnictví: peněžní deník kniha pohledávek a závazků pomocné knihy: inventární knihy o majetku, kniha jízd, pokladní kniha Knihy v podvojném účetnictví: deník hlavní kniha knihy analytické evidence Do účetních knih zapisujeme jen na základě účetních dokladů. Náležitosti účetních dokladů: označení dokladu (faktura) popis účetního případu (nákup, prodej, nárok pracovníků na mzdy) označení účastníků (razítko, hlavička) peněžní částka nebo údaje o množství a o ceně datumy - datum uskutečnění účet. případu, datum vyhotovení dokladu podpisy - alespoň podpis osoby vyhotovující doklad Pokud doklad nesplňuje podmínky, nemůžeme ho použít jako účetní doklad a musíme k němu vystavit nový účetní doklad, který je bude splňovat. Náležitosti daňových dokladů: jako účetní doklad + 1. DIČ: 004 - RČ - fyzická osoba 0047960160010 (004 = číslo finančního úřadu) 004 - IČO - právnická osoba 00428305 sazba daně z přidané hodnoty DPH v procentech - 5%, 22% sazba DPH v korunách cena bez DPH III. část:Účetní uzávěrka, účetní závěrka Účetní uzávěrka - uzavření účetních knih (hlavní knihy). Poté následuje účetní závěrka. Účetní závěrka: JÚ - sestavuje se:výkaz o majetku a závazcích výkaz pohledávek a výnosů. Oba výkazy jsou součástí daňového přiznání. PÚ -rozvaha výkaz zisků a ztrát (Z+Z) příloha k účetní závěrce (týká se především informací o podnikání: kdy začali podnikat,...) Účetní závěrka může být v rozšířené nebo zkrácené formě. Údaje zasíláme na finanční úřad, statistiku nebo OR. IV. část:Způsoby oceňování nominální hodnotou - (peněžní prostředky, ceniny) cenou pořízení (skutečná cena výkonu) pořizovací cenou (cena pořízení + náklady spojené s pořízením - doprava, montáž, úroky) - nakupovaný majetek vlastními náklady (zjištěné úplnou kalkulací) reprodukční pořizovací cenou (znalecký odhad - cena nad 40 000,- Kč , cena obvyklá) - majetek z aukce, vložený automobil do firmy část:Inventarizace majetku Inventura - je zjištění skutečného fyzického stavu Inventarizace - sladění stavu zaznamenaného v účetnictví se skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou. Stravy zjištěné inventarizací: manko - účetní stav je větší než skutečný (u majetku) schodek - -„- (u peněz) přebytek- skutečný stav větší než účetní stav skutečný stav = účetní stav Manko v normě - určité procento z tržby - 0,1% - větší % schvaluje finanční úřad (0,5%). (Určitá motivace zaměstnanců - prodavač zeleniny se bude snažit o co nejmenší škodu zboží, aby si mohl nechat dané % z tržby). Manko nad normu zaviněné- pohledávka za zaměstnancem nezaviněné - živelné pohromy, vykradení - hradí pojišťovna) Strhnout manko z platu zaměstnance, může zaměstnavatel je tehdy, pokud se zaměstnancem podepsal dohodu o hmotné odpovědnosti a škoda nepřesahuje 4 měsíční platy. (dohoda o hmotné odpovědnosti je kolektivní - 3 prodavačky). V jiném případě musí st

Témata, do kterých materiál patří