Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vlastní zdroje krytí majetku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (119,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Vlastní zdroje krytí majetku struktura vlastního kapitálu a jeho evidence v účtovém rozvrhu pojem základní kapitál založení a vznik akciové společnosti a s. r. o. zahajovací rozvaha, otevření účetních knih zvýšení a snížení základního kapitálu účtování o vlastních zdrojích u individuálního podnikatele ostatní složky vlastního kapitálu – ážio – kapitálové fondy – hospodářský výsledek STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU A JEHO EVIDENCE V ÚČT. ROZVRHU Ve 4. účt. třídě se evidujídlouhodobé zdroje– všechny účty jsou rozvahové pasivní Vlastní zdroje (vlastní kapitál) – trvale k dispozici, nenávratné základní kapitál – účet 411, 419 kapitálové fondy – účet 412, 413 fondy tvořené ze zisku – účet 421, 423, 424 hospodářský výsledek minulých let – účet 428, 429, 426 hospodářská výsledek běžného období – účet 431 účet individuálního podnikatele – účet 491 Cizí zdroje dlouhodobé – návratné rezervy – úč. sk. 45 dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím – úč. sk. 46 dlouhodobé závazky – úč. sk. 47 Cizí zdroje krátkodobé (krátkodobé závazky) se evidují na účtech 2. a 3. účt. třídy. Účtování ve 4. účtové třídě je ovlivněno právní formou účetní jednotky – obch. korporace, FO, ... ZÁKLADNÍ KAPITÁL = souhrn všech peněžitých i nepeněžitých vkladů vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku; eviduje se na účtech 411 – Základní kapitál -používá se419 – Změny základního kapitálu –do doby zápisu změny do OR Na těchto účtech účtujeme při vzniku společnosti a dále při zvyšování a snižování základního kapitálu (vždy na základě rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze), tj. zřídka Právní úprava v zákoně o obchodních korporacích (= obchodní společnosti a družstva). Založení a vznik akciové společnosti Základní kapitál a. s. je součet nominálních hodnot všech emitovaných akciích (zaplacených zakladatelem nebo upsaných akcionářům); minimální výše ZK: 2 mil. (nebo80 000 €),(Zákon o obch. korporaci) Založení a. s.: A. s. může být založena 1 zakladatelem (1 PO i 1 FO) – vyhotoví sezakladatelská listinanebo více zakladateli – uzavírá sespolečenská smlouva Společenská smlouva: výše ZK počet emitovaných akcií + výše NH emisní kurz (za kolik se prodávají) -> nesmí být nižší než je NH (EK >NH -> rozdíl = emisní ážio) způsob a lhůta splacení emisního kurzu Vznik a. s.: Akciová společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku Před podáním návrhu na zápis do OR musí být - upsaná celá hodnota ZK - splaceno nejméně 30 %jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akciíNejvyšší orgán a. s. = valná hromada, statutární orgán = představenstvo; kontr. orgán = dozorčí rada A. s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti neručí ani nejsou povinni uhradit ztrátu společnosti. -zbylé peněžité vklady musí akcionáři uhradit do 1 roku Založení a vznik s. r. o. ZK s. r. o. je tvořen souhrnem peněžitých a nepeněžitých vkladů společníků, min. výše vkladu je 1,- (Zákon o obch. korporaci) Založení s. r. o.: S. r. o. je založena uzavřenímspolečenskou smlouvouvyhotovenímzakladatelské listiny(1 společník i FO). společenská smlouva: obchodní firma a sídlo určení společníků, podíly předmět podnikání výši ZK – výše vkladu jednotlivých společníků Vznik s. r. o.: S. r. o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku -vznikem obchodní společnosti nabývají společníci obchodní podíl na společnosti - celé emisní ážio Splacení peněžitých vkladů nastává předánímsprávci vkladů nebopřevodem na účet k tomu účelu založeným. Splácení nepeněžitých vkladů nastává, když je předmět vkladu správci předán k užití nebo je umožněno jeho využití pro společnost. Splatnost vkladů je určena společenskou smlouvou,nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti. Nejvyšší orgán s. r. o. = valná hromada, statutární orgán = jeden či více jednatelů Společník ručí za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR. Výdaje spojené se založením společnosti (tzv. zřizovací výdaje) =všechny náklady spojené se zakládáním společnosti = soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, nájemné, znalecké služby… společníka se splatností 6 měsíců (účet 365 – Ostatní závazky ke společníkům) – po vzniku společnosti se zaúčtují do nákladů a uhradí se společníkovi Zahajovací rozvaha Ke dni vzniku (den zápisu do OR) sestavuje společnostrozvahua otevírá účetní knihy (zápis PZ na účty hl. knihy) Zahajovací rozvaha = přehled aktiv a pasiv sestavení ke dni vzniku společnosti Na straně aktiv – majetek společnosti podle složení 031 – Pozemky, 021 – Stavby, 221 – BÚ, 211 - Pokladna 353 – Pohledávky za upsaný ZK =upsané a nesplacené vklady do zápisu do OR analyticky se člení podle jednotlivých společníků! V případě, že se vklady skládají určenému správci vkladů (banka, jeden ze společníků) bude v zahajovací rozvaze pohledávka za správcem vkladů378 – Jiné pohledávky =upsané a splacenévkladydo zápisu do OR. Na straně pasiv - zdroje financování majetku 411 – Základní kapitál =zapsaný do OR = nom. hodnota upsaných akcií (vkladů) 413 – Ostatní kapitálové fondy(vklady nad rámec ZK) 421 – Rezervní fond– při vzniku společnosti dobrovolně 365 – Ostatní závazky ke společníkům Př. – Vznik a. s. – účtování v a. s. Do OR byla zapsána 1. 10. 2017 a. s. se ZK 5 mil. Kč. Ke dni zápisu do OR byly akcie splaceny takto: 2 % akcií byly splaceny penězi v hotovosti 100 000,-- 48 % akcií bylo splaceno penězi na BÚ 2 400 000,-- 40 % akcií bylo splaceno budovou v odhadní ceně 2 000 000,-- PC (účetní hodnota) budovy 1 500 000,-- Zbývajících 10 % bude splaceno do 1 měsíce od zápisu do OR. Zahajovací rozvaha k 1. 10. 2017 AKTIVA Kč PASIVA Kč 353 - Pohl. za upsaný ZK 500 000 411 - ZK 5 000 000 021 - Stavby 2 000 000 221 - Bankovní účty 2 400 000 211 - Pokladna 100 000 Součet aktiv 5 000 000 Součet pasiv 5 000 000 Otevření účtů VÚD Otevření účtu 353 500.000,- 353 701 VÚD Otevření účtu 021 2.000.000,- 021 701 VÚD Otevření účtu 221 2.400.000,- 221 701 VÚD Otevření účtu 211 100.000,- 211 701 VÚD Otevření účtu 411 5.000.000,- 701 411 ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU schvaluje

Témata, do kterých materiál patří